Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İş Bırakmaya Verilen Cezaya Noktayı Koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İş Bırakmaya Verilen Cezaya Noktayı Koydu
İstanbul'da görevli bir aile sağlığı çalışanımız sendikamızın aldığı iş bırakma kararını uygulamıştı.

İdare tarafından üyemize 20 ihtar puanı ceza verilmesi nedeniyle sendikamız tarafından dava açılmıştı. 

Davayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesinin cezanın iptali yönündeki talebimizi reddetmesi üzerine Danıştay söz konusu kararın hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle bozma kararı vermiş ve yeni bir karar vermek üzere idare mahkemesine geri göndermişti. 

Fakat İstanbul 13. İdare Mahkemesi red kararında ısrar ederek,  bozma kararına uymayarak yeni bir red kararı vermişti. 

Israr kararının tarafımızca temyizi üzerine  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verdiği kararda örgütlenme özgürlüğüne dikkat çekerek “ sendikalar tarafından, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarların ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi bu konulara dikkat çekilmesi ve kamuoyu oluşturulmasının sağlanması amacıyla aldıkları kararlar uyarınca kamu görevlilerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmalarında demokratik bir toplumda sakınca bulunmadığı; anılan eylemlerin AİHS 11. Maddesi kapsamında korunması gerektiği açıktır” denildi.

Dava konusu uyuşmazlığında bu kapsamda olduğunu belirtilerek dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verildi.

Davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuki isabet bulunmadığına dikkat çekilerek temyiz istemin kabulüne ceza ile ilgili yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmedildi.