Haberler

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’yı Ziyaret Ettik

/ Genel Merkezden Yazdır
Bu haber 1,714 defa okundu
Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’yı Ziyaret Ettik
Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci, konfederasyonumuza bağlı sendikaların Genel Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiler.

Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini gündeme getirerek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren bir dosyası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sundu. 

Bakan Koca: Vatanına Aidiyet Duygusuyla Bağlı Herkesle Çalışırım

Ziyarette Genel Başkanımız tarafından kamuda yaşanan sendikal ayrımcılığa vurgu yapılarak bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi.  Ehliyet ve liyakatın esas alınarak atamaların yapılması istendi. Sözleşmeli çalışma gibi sözleşmeli yöneticiliği de doğru bulmadığını kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci atamaların görevde yükselme sınavı ile yapılmasını beklediklerini söyledi.  Genel Başkanımız ayrıca tüm çalışanların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını beklediklerini kaydederek kısa bir zaman içerisinde sınavın açılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yetişmiş insan gücüne ihtiyaçları olduğunu belirterek vatanına aidiyet duygusu ile bağlı olan, görevine katma değer katabilecek herkes ile çalışabileceğini belirtti. 

Bakan Koca: Döner Sermaye İle İlgili Çalışma İçerisindeyiz

Genel Başkanımız ziyarette döner sermayeleri de gündeme getirerek “ Sağlık çalışanlarının döner sermayeleri yok oldu. Sistemin acilen düzeltilmesini ve çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz” dedi. 

Sayın Bakan da bu konuda döner sermaye ile ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını kaydederek verimliliği esas alan bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini kaydetti. 

Sağlık Şurası Toplansın

Genel Başkanımız sağlık sisteminin sorunlarının, çalışanların taleplerinin ortak akıl ve tüm taraflarca birlikte değerlendirilmesi için bir Sağlık Şurası yapılmasını Sayın Bakan’dan istedi. Sayın Bakan Fahrettin Koca da bunu düşündüğünü kaydederek sağlık alanında, çalışanların temsilcisi sendikalardan meslek kuruluşlarına, reel sektörden malzeme tedarikçilerine kadar tüm bileşenleri bir araya getirmek istediğini ifade etti.

Genel Başkanımız üniversite hastanelerinin de mali sorunlarının çözülmesi için çalışma yapılmasını istedi. Ziyarette ayrıca Genel Başkanımız tarafından Sayın Bakan’a dokuma olarak hazırlanmış ay yıldızlı ay bayrağımız hediye edildi. 

 
SENDİKAMIZ TARAFINDAN SAYIN BAKANA SUNULAN RAPOR: 
 
Sayın Dr. Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı
 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyetini sürdüren sendikamız, hizmet kolu dahilinde bulunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerin ortak hak ve menfaatlerinin korunarak geliştirilmesi, daha etkin ve nitelikli kamu hizmetinin sunulması ve sosyal diyalogun sağlanması yönünde çaba göstermektedir. 
Sağlık Bakanı olarak, yeni dönemde sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesini ve taleplerinin karşılanmasını temenni ederek, Sosyal barış, liyakat ve hakkaniyet ilkelerinin tesisi ve yerleşmesi adına, personellerin mağduriyetine yol açan bazı hususlara yer verilmiştir.  
1. Döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliklerin giderilmesi adına sistemin yeniden düzenlenmesinin sağlanması,
2. İdareci atamalarındaki kriterler belirlenirken; sınıflandırma, kariyer ve liyakat gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerine uygun davranılmasının sağlanması,
3. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mevzuatında tüm kadrolar için getirilen sözlü sınav şartının kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek yeniden değerlendirilmesi,
4. Sağlık alanında ön lisans mezunları için lisans tamamlama hakkı verilen lisans programlarının kapsamı genişletilerek daha fazla program yer alması,
5. Kamu hizmetinin daha etkin ve verimli olması adına bünyesinde kreş bulunmayan kurumlarda bu sorunun ivedilikle çözülmesi için çocuk bakımevlerinin açılması konusunda çalışma başlatılması, 
6. Hastanelerde yaşanan personel eksikliği sebebiyle mevcut çalışanlara çok fazla ve angarya iş yüklenmesi hususunun çözüme kavuşturulması adına acilen önlemler alınarak çalışan personel sayısının arttırılması ve iş bölümü açısından yeni düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 
7. Lisansüstü eğitim alarak uzman hemşire ve ebe olanlara tanınan uzmanlık haklarının diğer lisansüstü eğitim almış sağlık çalışanlarına da tanınması ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzman öğretmen olarak görev yapanlara verilen ek ilave maaş farkının aynı durumda olan sağlık çalışanlarına da verilmesi hususunda düzenlemeler yapılması,
8. İcap nöbeti tutan tüm çalışanların haklarının korunması, mağduriyetin giderilmesi adına çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan uzman hekim dışında icap nöbeti tutan diğer çalışanlara icap nöbet ücretinin bazı illerde ödenmesi bazı illerde ödenmemesi nedeni ile tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla anılan yönetmelik hükmüne diğer personelin de eklenmesi hususunda mevzuatta düzenleme yapılması,
9. Geçici görevlendirmelerde harcırah ödemelerinin zamanında yapılarak çalışan çalışanların mağduriyetinin önüne geçilmesi,
10. Vekil Ebe ve Hemşire olarak görev yapan çalışanlara da Doğum ve Süt izni verilerek, Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında istihdam edilen tüm çalışanların süt izinlerinin anne lehine olacak şekilde eşitlenmesi,
11. Şef ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlarında çalışan kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarının düzenlenmesi ve artırılması,
12. Hizmetli unvanına çalışan kamu görevlilerine memur kadrosu verilmesi, mali ve özlük haklarının düzenlenmesi,
13. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin döner sermaye ek ödemelerinin emeklilik hesaplamalarına dâhil edilmesi,
14. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin mesleki hastalık tanımlarının yapılması,
15. Lisans mezunu kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılmaları ve mali haklarının buna göre belirlenmesi,
16. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan tüm kamu görevlilerine unvan ayrımı yapılmaksızın yıpranma payı (fiili hizmet zammı) verilmesi,
17. Nöbet Hizmetlerinde geçen sürelerinde döner sermaye ek ödeme yönetmeliğinde belirtilen mesai dışı fazla çalışma kapsamına dahil edilmesi, 
 
18. Yüksek Lisans yapan kamu görevlilerinin bitirmiş oldukları yüksek lisans eğitimlerinin üst öğrenim (intibak) gibi değerlendirilerek mali ve özlük haklarına doğrudan etkisinin sağlanması,
19. 2011-2012 yılında 4/B sözleşmeli olarak çalışmaktayken, kadroya geçirilen personelin maaşlarının döner sermaye bütçesinden değil, genel bütçeden ödenmesi,
20. Aile Hekimliklerinde Kamu dışı personel olarak çalışan Aile Sağlığı Elemanlarına vekil ebe ve vekil hemşirelere kadro verilmesi,
21. 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda sayılmış olan özellik arz eden birimlerde görev yapmayan ancak mesai saatleri veya mesai saatleri dışında özellik arz eden birimlere kısmi ya da tam süreli hizmet veren personelin de riskli birim katsayısından faydalanması,
22. Yatan hastaya ve il dışı sevk edilen hasta yakını memura refakat izni verilmesi,
Söz konusu refakat izni durumu 657 sayılı DMK’nun 105. maddesinin son fıkrasında  belirtilen “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.” şeklinde düzenleme olarak algılanmaktadır. 
Ancak, bu husus Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde;
Yatan Hastaya Sevk
Bilindiği üzere Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde “Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.
İl Dışı Sevk
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.” şeklinde hüküm altına alınarak belirtilmektedir. 
 
 
 
23. 657 sayılı DMK’nın 1 sayılı cetvelin 2-Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde sayılan unvanlar dışında Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarına unvanlarını almadan verilen ek gösterge hakkının bu sınıfa atanabilecek tüm lisansiyerlere de ilgili unvanı alıp almadığına bakılmaksızın verilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması,
24. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli olarak tanımlanan Stratejik personelin özelde çalışan eşi nedeni ile eş durumu ve eğitim mazereti tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması,
25. Daha önce eğitim durumu mazereti ile tayin olan personelin daha sonra YÖK den gelen görüşe göre sağlıkla ilgili bir alan olmadığı gerekçe gösterilerek iptal edilmemesi,
26. Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarından; bebek-çocuk aşı takvimi ve izlemlerinin özel sağlık kurumlarında takip edilmesi nedeniyle yaşanan sorunlar hususunda performans kesintisi yapılmaması,
27. 375 sayılı KHK’nın ek/9. Maddesinde hüküm altına alınan “ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz” düzenlemesi gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ek ödeme alan personelden herhangi bir vergi kesintisi yapılmamasına rağmen Sağlık çalışanları gelir vergisi matrahına dahil edilmektedir. Bu hususta yeknesaklığı sağlamak adına önlemler alınması, 
28. Tüm sağlık personeli ve diğer personelin görev tanımlarına uygun çalıştırılması, bunun dışında görev verilmemesi,
Sağlık çalışanlarının çözüm beklediği yukarıda belirtilen hususlar hakkında gerekli çalışmaların yapılarak sendikamıza bilgi verilmesi hususunda ilgililere emir ve talimatlarınızı bekler, saygılar sunarım.
 
 
                                                                                             
                Önder KAHVECİ
                 Genel Başkan

Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci, konfederasyonumuza bağlı sendikaların Genel Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiler. Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci, konfederasyonumuza bağlı sendikaların Genel Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiler. Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci, konfederasyonumuza bağlı sendikaların Genel Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiler.