Haberler

Torba Yasa İle Neler Değişti?

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 3,616 defa okundu
Torba Yasa İle Neler Değişti?
05.12.2018 tarih ve 30616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7151 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
Kamudan Çıkarılmayan veya Alınmayan Doktorlar Özelde Çalışacak
1219 sayılı Tababet ve Şubuatı San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanuna Ek 15. madde eklenmiştir. Madde hükmüne göre; devlet hizmeti yükümlüsü olup terör örgütüne veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit olunup kamu görevinden çıkarılan yada güvenlik soruşturması neticesi kamu görevine alınmayan tabipler 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri temel Kanununun ek 3. Maddesinde belirlenen 3. Ve 4. Grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresinin sonunda ( 450 gün )mesleklerini özel kurumlarda icra edebileceklerdir. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecektir.
 
Uzmanlık Eğitimi İçin Devlet Hizmet Yükümlülüğü Şartı
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel kanununun ek 5. Maddesinin 1. Fıkrasının yeni haline göre, yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması şartı getirilmiştir. Uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet Hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.
 
 Şiddet Uygulayanlar Doğrudan Savcılığa Gönderilecek
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri temel Kanununa eklenen ek 12. Madde hükmü ile; “ Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki , mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerinde alınır. Bu fıkra hükmü özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı  kendisine karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır. Hükmü ile bu sürecin hızlanması sağlanmış olup ,şiddet uygulayan kişi kolluk görevlilerince yakalandıktan sonra gerekli işlemleri yapılmak üzere, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecektir.
Ayrıca 663 sayılı khk ya eklenen yeni hükümle artık üniversite hastaneleri personeli hakkında da beyaz kod uygulamasına geçilecek , söz konusu yardımın usul ve esasları YÖK tarafından belirlenecektir.
 
Aile Hekimliği İle İlgili Düzenlemeler:
5258 sayılı Aile hekimliği Kanununun 3. Maddesinin 2. Fıkrasına eklenen hükümle Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde görevli personel 65 yaşına kadar çalıştırılabilecektir.
Aile Sağlığı Elemanı  unvanı aile sağlığı çalışanı şeklinde değiştirilmiştir.
Aile hekimleri ferden ve müştereken personel çalıştırabilecek ve işveren olabilecektir.
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri , yıl içerisinde çalışılan süre ile orantılı olmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere 30 gündür.Ayrıca kongre, seminer ve yıllık iznin bitiminden itibaren mazeretleri nedeniyle 5 gün idari izin verilebilecektir.
Diğer Düzenlemeler:
663 sayılı  Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de artık sözleşmeli olabilecektir.
Yine kanun hükmüne göre, evlenme  , doğum  ve emzirme hallerinde 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşeli personele ilişkin izin süreleri uygulanacaktır denilmekte olup, 4/b sözleşmeli personelin izinleri 4/A personele uyarlandığı için  bu süreler 4/A kadrolu personel için uygulanan sürelerle aynı olacaktır. Ayrıca hastalık durumunda bir mali yılda en çok 10 günlük dönemler halinde toplam 40 güne kadar tek hekim raporu ile hastalık izni verilebilecektir. Bir defada 10 günü aşan hastalık izni ancak sağlık kurulu raporu ile verilebilecektir.