İki Yeni KHK İle Neler Geldi

İki Yeni KHK İle Neler Geldi
İşte 675 ve 676 sayılı KHK'larda memurları ilgilendiren düzenlemelerin içeriklerini görmek için başlıklara tıklayınız:

Sağlık Personeli Alımında Sözlü Sınav Geldi

• Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilecek.
• Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilecek. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

 

Sözleşmeli Sağlık Personeli 4 Yıl Başka Bir Yere Atanamayacak. 4 Yılını Tamamlayanlara Kadro Verilecek

Bu düzenlemeyle atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacak.
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabi olacak.
Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilecek.
Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanacaklar. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yaparsa bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

 

Görevden Uzaklaştırmada 3 Ay Sınırı Kalktı

657'e tabi personel için, görevden uzaklaştırmalarda uygulanan 3 aylık sınırlama kaldırıldı
675 sayılı KHK- Madde 13- (1) 15/7/2016 tarihinden 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla olağanüstü halin ilan edilmesine kadar geçen süre zarfında ve olağanüstü halin devam ettiği süre içinde görevden uzaklaştırılanlar hakkında ilgili mevzuatta bu tedbir için öngörülen süre sınırlaması, olağanüstü hal süresince uygulanmayacak.

 

Memur Alımlarında Güvenlik Soruşturması Yapılacak

Memurluğa alınma şartları arasına yeni bir madde eklenmiştir. Buna göre memurluğa alınacaklar, güvenlik soruşturması tabi tutulacak. MADDE 74- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
'8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.'

 

Terör Örgütleri İle Her Türlü Bağlantı Memuriyetten Çıkarılma Sebebi Oldu.

Memurluktan çıkarma maddesine yeni bir fıkra eklendi:
MADDE 75- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
'l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.'

 

Genel Başkanımız Önder Kahveci'nin KHK'lar ile ilgili değerlendirmeleri İçin Tıklayın...