Haberler

Acil Servislerde Neler Değişti ?

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 4,683 defa okundu
Acil Servislerde Neler Değişti ?
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

Tebliğ ile birlikte Teşkilat Yasası kapsamında birim bazında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca;

Tebliğden belirtilen miktarda hasta yoğunluğunun ve hasta sirkülasyonunu fazla olduğu acil servislerin “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis' şeklinde tanımlanacağı belirtilmiştir. 

Buna göre; Günde ortalama 500 (beş yüz) hastadan fazla hasta kabul eden veya nöbetçi tabip başına günde ortalama 100 (yüz) hastadan fazla hasta kabul eden veya günde ortalama 50 (elli) hastadan fazla sarı alan hastası olan veya günde ortalama 25 (yirmi beş) hastadan fazla kardiyopulmoner resusitasyon gerektirmeyen kırmızı alan hastası olan veya günde ortalama 3 (üç) hastadan fazla kardiyopulmoner resusitasyon gerektiren kırmızı alan hastası olan acil servisler, hastane büyüklüğü ile acil servis hasta oranı uyumsuz olan acil servisler, acil serviste ilk muayene için bekleme süresi 45 dakikayı geçen acil servisler, özel öneme sahip acil servisler, günlük ortalama ambulansla hasta alma sayısı 5 (beş)’ten fazla olan acil servisler “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis' olarak tanımlanır.

Ayrıca acil servise gelen ‘kırmızı alan’ kodunda yer almayan ve poliklinik muayenesi gereken hastalar için ‘Yeşil Alan 1’ ve ‘Yeşil Alan 2’ kodunun verileceği ve bu hastalara bu alanlarda  poliklinik muayenesi hizmetinin verileceği düzenlenmiştir.

Bilgilendirmeyi Gerekle Eğitimleri Almış Personel Yapacak

Kırmızı alan hastalarının yakınlarına bilgilendirme yapmasının ‘gerekli eğitimleri almış’ personel tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

Diğer acil servis hasta yakınlarına hastada gerçekleştirilen işlemlerin bilgilendirilmesinin de sosyal hizmet uzmanları tarafından, yoksa gerekli eğitimleri almış personel tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. 

Hasta Karşılama ve Taşıma Personeli Olacak

Acil servislerde ‘hasta karşılama’ ve ‘taşıma’ personeli bulunacağı düzenlenmiştir. 

Acil servisler hasta mahremiyeti gözetilecek şekilde, kör nokta bulunmayacak şekilde güvenlik kameralarının bulundurulacağı ve bu kayıtların 2 ay süre ile saklanacağı düzenlenmiştir. 

Acil Nöbetlerinde Yeni Düzenleme

Acil branş nöbeti tutan tabiplere elektif iş planlarında veya idari başka birimlerde, ilgili nöbet günü için ek bir görev verilmeyeceği, diğer işlerde görev almalarının engelleneceği düzenlenmiş; ve acil branş nöbeti ile görevli tabibin, acil bir vakanın tedavisi ile meşgul olduğu durumlarda, yeni gelen hasta için görevlendirilmek üzere, acil branş nöbeti yedek nöbetçiler sıralı listesi düzenleneceği ve acil hasta varlığı durumlarında sıralı listedeki tüm görevliler elektif vakalarına ara vererek, acil hastaların kabulüne sırasıyla dahil olunacağı hükmü eklenmiştir. 

Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti tutulan hastanelerde, nöbetçi tabiplerin branşları dışında hasta kabulü ve konsültasyon ihtiyaçları için, her branşın acil icapçı tabip nöbet listesinin düzenleneceği ve bu uzman tabip ana dal branşının acil konsültasyon hizmetlerini yürütmekle yükümlü olacağı düzenlenmiştir. Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulacağı hükmü getirilmiştir.

Klinik Tabipleri Acil Serviste Görevlendirilebilecek

İhtiyaç durumunda tüm klinik tabipleri acil serviste aktif olarak çalışmak üzere görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. 

Konsültasyon süreleri aciliyetine göre en fazla 30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca Kırmızı alan konsültasyonlarının “mavi kod' kapsamında kabul edileceği bu nedenle de yakından takip edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Konsültan tabiplerinin kendi branşı ile ilgili net öneride bulunmaları hüküm altına alınmıştır. 

Konsültasyon, acil veya icapçı nöbetçi tabip listelerinde ismi belirtilen tabibe ulaşılamaması veya bir başka hasta ile meşgul olması durumlarında, ilgili listede ismi bulunan sıralı nöbetçi tabip çağrılacağı ve nöbete veya vakaya çağrılan tabibin davete mazeretsiz olarak icabet etmediğinde hakkında idari işlem başlatılacağı ve nöbet ücretleri kesileceği hükmü düzenlenmiştir.

Acil cerrahi ameliyat endikasyonu konularak acil servisten yatışı yapılan hastaların yoğun bakım yatağı ihtiyaçları yoğun bakım sorumlu uzmanı tarafından belirleneceği ve Ameliyat öncesi anestezi Konsültasyonları ilgili klinik cerrahi uzmanı tarafından yapılacağı, Ameliyat sonrası tedavi ve bakımları için yeterli yoğun bakım hasta yatağı bulunmayan hastanelerde geçici olarak ara bakım ünitesi kurulacak ve hastaların takibi burada yapılacağı düzenlenmiştir.

Acil servise akut rahatsızlık, başka sağlık tesisinde acil veya yatış amaçlı gelen hastaların yatış ve takibinin yapılmayacağı düzenlenmiştir.

Acil serviste sevk için bekleyen hastanın sorumluluğunun, sevk kararı veren branşın acil servis nöbeti tutması halinde ilgili nöbetçi tabibe, nöbetçi tabip bulunmayan durumlarda ise konsültan tabibine ait olacağı düzenlenmiştir.

Hastaneye vaka getiren ambulanslar beklenmeksizin hemen teslim alınacağı ve ambulans  en fazla 15 dakika içerisinde ayrılışını yapacağı düzenlenmiştir.

Hastanın sevkine karar veren konsültan tabibinin sevk gerekçelerini net bir şekilde belirtmesi ve sevk işlemleri ve bu esnadaki hastanın takip ve tedavisinin sevk kararı veren tabip tarafından gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.

Baştabip yardımcılarının da hizmetin etkili şekilde yürütülmesinden baştabip ve acil sorumlu tabibi ile müteselsilen ve birinci dereceden sorumlu tutulmuştur.

Mevcut acil servislerin bu Tebliğe uyumunun, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, iş ve işlemler yönünden hemen, fiziksel mekân revizyonları yönünden ise 2 (iki) ay içerisinde sağlanacağı ve yeni hizmet binasına 6 ay içerisinde taşınması planlanan hastanelerin bu Tebliğde tanımlanan fiziki alan standartlarından bu süre içinde muaf tutulacağı düzenlenmiştir.