Haberler

4-C’den 4/B’ye Geçenlerin Maaş Ödemeleri İle İlgili Düzenleme

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 4,970 defa okundu
4-C’den 4/B’ye Geçenlerin Maaş Ödemeleri İle İlgili Düzenleme
4/C’den 4/B’ye geçenlerin ücretleri müteakip her ayın 15\'nde ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Bu düzenleme 15/04 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırıldı.

4/C’den 4-B’ye geçenler ile ilgili olarak 30.03.2018 tarih ve 30376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a eklenen Geçici 11. maddesine göre, bu statüdeki personele maaşlarının çalışmalarına müteakip her ayın 15'nde ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Ancak bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Geçici 11. maddede yer alan bu hüküm 15/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2018/11673

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslari'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/4/2018 tarihli ve 3085 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Esaslar 15/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

İPTAL EDİLEN MADDE

Geçici Madde 11 - (Ek madde: 30.03.2018 - 2018/11587- BKK/3. md.) YÜRÜRLÜK

657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar "anketör" unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar "idari büro görevlisi" unvanlı, diğerleri ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz.

Bu şekilde atanacakların pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunan kurumlarda bölge, diğer kurumlarda il bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen pozisyonların teşkilatı, birimi, unvanı ve sayısı ilgili kurumlarca atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Bu madde uyarınca atananların ücretleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde ödenir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.