Haberler

Bakan Akdağ: Yıpranma Payında Cumhurbaşkanımız Ne Dediyse O Olacak

/ Genel Merkezden Yazdır
Bu haber 35,556 defa okundu
 Bakan Akdağ: Yıpranma Payında Cumhurbaşkanımız Ne Dediyse O Olacak
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci İkinci fazda sağlık çalışanlarının talepleri yer bulursa çok memnun olacaklarını kaydederek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren biri dosyası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sundu.

Sosyal Diyalog Talebimize Olumlu Yaklaşım
Ziyarette Genel başkanımız tarafından sağlık çalışanlarını döner sermayelerin arttırılması ve emekliliğe yansıtılması, yıpranma payının hayata geçirilmesi, ek göstergelerin 3600 olması, iş yükünün azaltılması için daha fazla istihdam ve kadro taleplerinin karşılanması  gibi temel talepler gündeme getirdi. Döner sermaye ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirten Genel başkanımız Önder kahveci bu düzenlemelerin hazırlık sürecinde sosyal diyaloğun açık olmasını ve sendikalarında sürece dahil edilmesini istedi. Bakan Akdağ’da sosyal diyalogdan yana olduğunu kaydederek her fikre açık olduklarını belirtti. Sahada olanlarla fikir alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekti. 

Yıpranma Payı 5 Yıla 1 Yıl Olacak.
Yıpranma payında Sayın Cumhurbaşkanını ifade ettiği gibi 5 yıla 1 yılın hayata geçmesi gerektiğini belirten Genel başkanımız Önder kahveci “ daha önce yayınlanan taslakta nöbete göre yıpranma payı düzenlenmişti. 2.5 yıl yıpranma payı almak 82 yıl çalışılması gereken asla kabul edilemeyecek bir durum vardı.  Sayın Cumhurbaşkanımız da referandumdan sonra sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl olmak üzere yıpranma payı verileceğini belirtmişti. Biz adaletli bir şekilde mağduriyet olmadan bunun hayata geçmesini istiyoruz' dedi.
Yıpranma payı ile ilgili olarak konuşan Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ ise “ Sayın cumhurbaşkanımız ne dediyse o . Yıpranma payı kendilerinin ifade ettiği gibi olacak. Biz kanunu öyle hazırlıyoruz.' dedi.

Hizmetliler İçin Çalışma Yapılacak
Hizmetlilere memurluk kadrosu verilmesi için düzenleme yapılması talebimizde Genel başkanımız Önder kahveci tarafından Bakan Akdağ’a iletildi. Akdağ Bu konuyu da değerlendireceklerini ve çalışma yapacaklarını kaydetti.
 
Yeni Kapı Ruhu Korunmalı
Ziyarette Türkiye Gündemi de değerlendirildi. Genel Başkanımız Önder Kahveci Yenikapı ruhunun korunması gerektiğini belirterek Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Özellikle kamuda bunun sağlanması için gerekli çabaların gösterilmesini istedi. Sendikal ayrımcılığın son bulması gerektiğine vurgu yaparak çalışma barışını bozan ve huzurunu zedeleyen bu tür ötekileştirmelerin bitirilmesini istedi.

 Bakan Akdağ’da yeni kapı ruhunu canlı tutmanın önemli olduğunu ifade etti. Birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak Erzurum’da 15 Temmuz Gecesinde bu birlik ve beraberlik ruhunu gördüğünü, bu ruhun Türk milletinin mayasında olduğunu belirtti.  Sendikal ayrımcılığının kabul edilemez olduğunu belirten Akdağ bunu kimsenin yapmaması gerektiğini ifade etti. 
Ziyarette ayrıca Genel Başkanımız tarafından Sayın Bakan’a dokuma olarak hazırlanmış ay yıldızlı ay bayrağımız hediye edildi. 

SAĞLIK BAKANI SAYIN PROF. DR. RECEP AKDAĞ'A SUNDUĞUMUZ RAPOR:

 

 

Sayı:  GM.06.2017.010/                                                                               Tarih: 04.05.2017

Konu:  Sağlık Bakanlığı Bağlı Kurum

ve Kuruluşlarda Görev Yapan Çalışanlara

İlişkin Genel Sorunlar Hk.

            

                    

Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyetini sürdüren sendikamız, hizmet kolu dahilinde bulunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerin ortak hak ve menfaatlerinin korunarak geliştirilmesi, daha etkin ve nitelikli kamu hizmetinin sunulması ve sosyal diyalogun sağlanması yönünde çaba göstermektedir.

Sağlık Bakanı olarak sağlıkta dönüşümün ikinci fazı olarak nitelendirdiğiniz, yeni dönemde sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretilmesini ve taleplerinin karşılanmasını temenni ederek, memnuniyetlerinin arttırılmasını istiyoruz. Bu amaçla halen çözüm bulunmayan ve personellerin mağduriyetine yol açan bazı hususlara yer verilmiştir. 

1.      Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mevzuatında tüm kadrolar için getirilen sözlü sınav şartının kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek yeniden değerlendirilmesi,

2.      Vergi dilimlerinin güncellenerek çalışanların maddi kayıplarının önlenerek mağduriyetlerin giderilmesi,

3.      Sağlık alanında önlisans mezunları için lisans tamamlama hakkı verilen lisans programlarının kapsamı genişletilerek daha fazla program yer alması,

4.      Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi için zorunlu olan mevzuat gereği anneye verilen süt izninden dolayı çalışanların döner sermaye ek ödemelerinde kesinti yapılmaması,

5.      Kamu hizmetinin daha etkin ve verimli olması adına bünyesinde kreş bulunmayan kurumlarda bu sorunun ivedilikle çözülmesi için çocuk bakımevlerinin açılması konusunda çalışma başlatılması,

6.      Şehir Hastanelerinde röntgen ve laboratuvar hizmetlerinin Hizmet Alımı Yöntemi ile sağlanmaya başlanması karşısında bu hastanelerde görev yapan röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle zorunlu atanmaya tabi olup olmayacağı konusunda gerekli açıklamanın yapılarak tereddütlerin giderilmesi,

7.      Lisansüstü eğitim alarak uzman hemşire ve ebe olanlara tanınan bu uzmanlık haklarının diğer lisansüstü eğitim almış çalışanlara tanınması,

8.      İcap nöbeti tutan tüm çalışanların haklarının korunması, mağduriyetin giderilmesi adına çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan uzman hekim dışında icap nöbeti tutan diğer çalışanlara icap nöbet ücretinin bazı illerde ödenmesi bazı illerde ödenmemesi nedeni ile tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla anılan yönetmelik hükmüne diğer personelin de eklenmesi hususunda mevzuatta düzenleme yapılması,

9.      Geçici görevlendirmelerde harcırah ödemelerinin zamanında yapılarak çalışan çalışanların mağduriyetinin önüne geçilmesi,

10.  Vekil Ebe ve Hemşire olarak görev yapan çalışanlara da Doğum ve Süt izni verilerek, 657 sayılı yasaya tabi 4/A, 4/B ve 4/C maddeleri, 4924 sayılı Yasa ve Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında istihdam edilen tüm çalışanların süt izinlerinin anne lehine olacak şekilde eşitlenmesi,

11.   657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) bendi uyarınca görev yapan geçici personellere döner sermaye ve sabit ek ödemelerinin yapılması ayrıca kadro taleplerinin kabul edilmesi,

12.   Şef ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlarında çalışan kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarının düzenlenmesi ve artırılması,

13.  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin döner sermaye ek ödemelerinin emeklilik hesaplamalarına dâhil edilmesi,

14.  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin mesleki hastalık tanımlarının yapılması,

15.  Lisans mezunu kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılmaları ve mali haklarının buna göre belirlenmesi,

16.  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine yıpranma payı (fiili hizmet zammı) verilmesi,

17.   Nöbet Hizmetlerinde geçen sürelerinde döner sermaye ek ödeme yönetmeliğinde belirtilen mesai dışı fazla çalışma kapsamına dahil edilmesi,

18.  Yüksek Lisans yapan kamu görevlilerinin bitirmiş oldukları yüksek lisans eğitimlerinin üst öğrenim (intibak) gibi değerlendirilerek mali ve özlük haklarına doğrudan etkisinin sağlanması,

19.  2011-2012 yılında 4/B sözleşmeli olarak çalışmaktayken, kadroya geçirilen personelin maaşlarının döner sermaye bütçesinden değil, genel bütçeden ödenmesi,

20.  Aile Hekimliklerinde Kamu dışı personel olarak çalışan Aile Sağlığı Elemanlarının vekil ebe ve vekil hemşirelere kadro verilmesi,

21.  209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda sayılmış olan özellik arz eden birimlerde görev yapmayan ancak mesai saatleri veya mesai saatleri dışında özellik arz eden birimlere kısmi ya da tam süreli hizmet veren personelin de riskli birim katsayısından faydalanması,

22.  Yatan hastaya ve il dışı sevk edilen hasta yakını memura refakat izni verilmesi,

Söz konusu refakat izni durumu 657 sayılı DMK’nun 105. maddesinin son fıkrasında  belirtilen “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.” şeklinde düzenleme olarak algılanmaktadır.

Ancak, bu husus Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde;

            Yatan Hastaya Sevk

Bilindiği üzere Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde “Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir…

            İl Dışı Sevk

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.” şeklinde hüküm altına alınarak belirtilmektedir.

23.   İş yükünün fazlalığı ve 400 bin atama bekleyen sağlık çalışanı olduğu göz önüne alındığında daha fazla istihdam yapılması,

24.  Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak aday memurun adaylık süresince eş durumu ve eğitim mazeretinden dolayı tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması,

25.  657 sayılı DMK’nın 1 sayılı cetvelin 2-Teknik Hizmetler Sınıfı b bendinde sayılan unvanlar dışında Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarına unvanlarını almadan verilen ek gösterge hakkının bu sınıfa atanabilecek tüm lisansiyerlere de ilgili unvanı alıp almadığına bakılmadan bu ek gösterge hakkının verilmesi.

26.  Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli olarak tanımlanan Stratejik personelin özelde çalışan eşi nedeni ile eş durumu ve eğitim mazereti tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması.

27.  Daha önce eğitim durumu mazereti ile tayin olan personelin daha sonra YÖK den gelen görüşe göre sağlıkla ilgili bir alan olmadığı gerekçe gösterilerek iptal edilmemesi,

28.   Tüm sağlık personeli ve diğer personelin görev tanımlarına uygun çalıştırılması, bunun dışında görev verilmemesi,

 

Sağlık çalışanlarının çözüm beklediği yukarıda belirtilen hususlar hakkında gerekli çalışmaların yapılarak sendikamıza bilgi verilmesi hususunda ilgililere emir ve talimatlarınızı bekler, saygılar sunarım.


                                                                                             
                                                                                                                                                                      Önder KAHVECİ
                                                                                                                                                                         Genel Başkan

 


Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci İkinci fazda sağlık çalışanlarının talepleri yer bulursa çok memnun olacaklarını kaydederek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren biri dosyası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sundu. 
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci İkinci fazda sağlık çalışanlarının talepleri yer bulursa çok memnun olacaklarını kaydederek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren biri dosyası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sundu. 
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci İkinci fazda sağlık çalışanlarının talepleri yer bulursa çok memnun olacaklarını kaydederek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren biri dosyası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sundu. 
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci İkinci fazda sağlık çalışanlarının talepleri yer bulursa çok memnun olacaklarını kaydederek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren biri dosyası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sundu. 
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci İkinci fazda sağlık çalışanlarının talepleri yer bulursa çok memnun olacaklarını kaydederek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren biri dosyası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sundu. 
Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette Genel Başkanımız Önder Kahveci İkinci fazda sağlık çalışanlarının talepleri yer bulursa çok memnun olacaklarını kaydederek sağlık çalışanlarının taleplerini içeren biri dosyası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a sundu.