LİSANS TAMAMLAMA GİRİŞİMLERİMİZE BAKANLIKTAN DESTEK PDF Yazdır E-posta
30 Mayıs 2006 / Salı
ImageBilindiği gibi, sağlık personellerinin mesleki bir üst öğrenim yapmalarına imkan tanıyacak bir düzenleme yapılması hususunda ülke genelinde basın açıklamaları ve imza kampanyası düzenleyerek bir çalışma başlattık. Eş zamanlı olarak 23 Mart 2006 tarihinde Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede konuyu gündeme getirdik. Bu görüşmede hazır bulunan bakanlık bürokratlarına konu hakkında bir çalışma yapılması talimatını veren Sağlık Bakanı talebimizi olumlu karşıladı.

Ancak, sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmeden sonra bir mesafe kat edilemeyince 19 Nisan 2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız Kurum İdari Kurul toplantısında konuyu tekrar gündeme getirdik. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın imzası ile YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığına bir yazı yazılmıştır.
Sağlık Bakanlığının girişimlerinin yanında sendika olarak YÖK nezdinde girişimlerimizi sürdürmekteyiz.
Öncelikle YÖK’e yazdığımız yazıda; Halen sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık personellerinden 190 personelin orta okul, 84005 personelin lise, 57501 personelin ön lisans (2 yıl), 1343 personelin ise üç yıllık sağlık eğitim enstitüsü mezunu, dört yıllık okul mezunu olan personel sayısının 11973 olduğu belirtilmiştir. Yazıda ayrıca, Son yıllarda sağlık hizmetlerinde yapılan reformlara ve Avrupa birliğine uyum sağlama yönünde atılan adımlara paralel olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek ve halen bu alanda istihdam edilen sağlık personellerinin eğitim düzeylerini yükselterek standardize etmenin bir zorunluluk haline geldiği ifade edilerek Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları ile sağlık alanında ön lisans eğitimi almış olanların ve bunların emeklilerinin 3+1 ve 2+2 şeklinde lisans tamamlama programlarından faydalandırılmalarının yanında sağlık meslek lisesi mezunlarının da söz konusu programlara dahil ettirilerek lisans tamamlamaları hususunda bir düzenleme yapılması istenmiştir. Öte yandan YÖK’e yazılı olarak yaptığımız randevu talebimize cevap beklemekteyiz.
Yaptığımız girişimler, her platformda sürdürdüğümüz kararlı mücadeleler sonucunda sağlık personelinin bir çok sorununu çözdüğümüz gibi, üyelerimizden aldığımız güçle bu konuyu da sonuna kadar takip edeceğimizi ve mutlaka çözüme kavuşturacağımızı kamuoyuna duyururuz.
YÖK’E YAZDIĞIMIZ YAZI
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Yüzyılın değişen şartlarına ayak uydurabilmek, öne çıkardığı değerlere sahip çağdaş bir toplum olarak yaşayabilmek için rekabete dayalı yeni dünya düzeninde eğitime en fazla yatırım yapan ve eğitilmiş insan gücüne sahip ülkeler avantaj sağlayacaktır.
Ülkelerin Devlet politikalarını yürüten kurumlarda değişimleri yakalayabilmek ve yeni değişimler yaratabilmek ancak üretim faktörlerinden en önemlisi olan insan ile mümkün olabilecektir. Kurumlar bu insan gücünü etkin ve verimli kullanabilmek için iyi bir personel yönetim politikası oluşturmalıdırlar. Bu politikanın en temel noktası ise eğitim düzeyi yüksek olan insan gücünün istihdamıdır.
Gelişmekte olan ülkemizde yüksek düzeyde eğitimli insan gücü istihdamı benimsenmiş olmakla birlikte geçmişten günümüze izlenen politikalar ve buna mukabil uygulamalar eğitim düzeyinin yetersizliği nedeni ile zemin bulamamıştır. Bu sebeple yüksek eğitim düzeyini gerekli kılan alanlardan en önemlisini teşkil eden sağlık hizmetleri alanında yüksek eğitim gören yeterli sayıda personel istihdamı yoluna gidilmemiştir.
Ancak, son yıllarda sağlık hizmetlerinde yapılan reformlara ve Avrupa birliğine uyum sağlama yönünde atılan adımlara paralel olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek ve halen bu alanda istihdam edilen sağlık personellerinin eğitim düzeylerinin yükseltilerek standardize edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi sağlık hizmeti veren kurumlar arasında personel sayısı bakımından en yoğun kurum olan Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personellerden aynı mesleği icra edenler arasında eğitim düzeyleri bakımından farklılıklar bulunmakla birlikte yüksek öğrenim görmüş personel sayısı oldukça düşüktür.
TABİP DIŞI SAĞLIK PERSONELLERİNİN MAYIS 2006 TARİHİ İTİBARIYLA EĞİTİM DÜZEYLERİNİ GÖSTERİR TABLO
UNVAN
ORTA
LİSE
2 YIL
3 YIL
4YIL
TOPLAM
TIBBİ TEKNOLOG
1192
38
1230
HEMŞİRE
36182
23347
39
5594
65162
EBE
152
20134
18168
26
2448
40928
SAĞLIK MEMURU
27657
14606
86
3871
46220
SAĞLIK TEKNİKERİ
1379
22
1401
HEMŞİRE YARDIMCISI
16
17
1
34
SAĞLIK SAVAŞ MEMURU
22
15
37
TOPLAM
190
84005
57501
1343
11973
155012
Her ne kadar bazı meslek alanları ile ilgili lisans düzeyinde örgün eğitim alınabilmesi mümkün ise de, halen kamuda görev yapan personellerin statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün olmamaktadır. Öte yandan Sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılarak Avrupa Birliği standardına erişilmesi bakımından halen görev yapan sağlık personellerinin eğitim düzeylerinin Lisans tamamlama hakkının verilmesi sureti ile standardize edilmesi halkın sağlık hizmetlerinden gerekli ölçüde yararlanmasını sağlayacağı gibi ülkemizin sağlık alanında gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır.
Bu itibarla; Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce de kurumunuza hitaben yazılan 03.05.2006 tarih ve 3315 sayılı yazısında belirtildiği üzere, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları ile sağlık alanında ön lisans eğitimi almış olanların ve bunların emeklilerinin 3+1 ve 2+2 şeklinde lisans tamamlama programlarından faydalandırılmalarının yanında sağlık meslek lisesi mezunlarının da söz konusu programlara dahil ettirilerek lisans tamamlamaları hususunda gereğini arz/rica ederim.
Önder KAHVECİ
Genel Başkan