İnsan Hakları Etik Kurulu Kararların Hukuki Niteliği PDF Yazdır E-posta
15 Mayıs 2012 / Salı

Çalışma hayatında şahsi nedenlerle birlikte çalışmak istenmeyen personele, üstleri tarafından kötü muamele yapıldığı, aşağılanarak psikolojik taciz uygulandığı, sendikal ayrımcılığın yapıldığı, verilen haksız disiplin cezaları sonucu psikolojik olarak yıpratılıp onu işten ayrılmaya zorlanması veya görevine son verilmesi şeklinde insan haklarına aykırı tutum ve davranışlar iş hayatında sıkça uygulanmaktadır.

Bilindiği üzere; 1982 Anayasası'nın 48. Maddesinde yer alan "çalışma ve sözleşme hakkı", 49. Maddesinde yer alan, "çalışma hakkı ve ödevi" ile 70. Maddesinde yer alan "kamu hizmetlerine girme hakkı" temel hak ve hürriyetlerdendir. Bu itibarla çalışma hayatında karşılaşılan ve en temel haklardan olan çalışma hakkını kısıtlayan tutum ve davranışlara karşı 'İnsan Hakları Etik Kurulu'na başvuruda bulunabilirsiniz.

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un Ek 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan 'İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik' 23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğin 13. Maddesi'nde;

"İl ve İlçe Kurulları; insan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek, ulaşılan sonuçları konusuna göre Cumhuriyet savcılıklarına ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu takip etmekle görevlidir." hükmüne yer verilmiştir. ,

Keza ilgili Yönetmelik'in 18. Maddesi'nin "i" bendinde;

"Kurul kararları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeksizin öncelikle ele alınıp sonuçlandırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'inin 18. Maddesi'nin "i" bendi ve 13. Maddesi gereği de ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeksizin öncelikle ele alınıp sonuçlandırılmalı ve ulaşılan sonuçları konusuna göre Cumhuriyet savcılıklarına ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu takip etme yükümlüdürler. Bu nedenle çalışma hayatında insan haklarına aykırı tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalmanız durumunda, 'İnsan Hakları Etik Kuruluna' başvuru hakkınız olduğunu ve bu hakkın sizlere, devlete çalışanların korunmasıyla ilgili önlemleri alma yükümlülüğü gereği Anayasa ile güvence altına alınmış bir hak olduğunu bildiririz.