Devlet Memurları Kanunu PDF Yazdır E-posta
08 Eylül 2011 / Perşembe
DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2)

 

Kanun Numarası : 657

KabulTarihi : 14/7/1965

YayımlandığıR.Gazete : Tarih :23/7/1965 Sayı : 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :4 Sayfa : 3044

*

* *

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

Cilt:2 Sayfa: 805

*

* *

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

*

* *

KISIM - I

Genel Hükümler

BÖLÜM: 1

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Kapsam:

Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975 - 1897/1md.)

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İlÖzel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı dönersermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veyaBeden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümleruygulanır.

——————————

(1) a - 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesiile Kanunlarda geçen "Devlet Personel Dairesi" ibaresi "DevletPersonel Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

b - 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 incimaddesine göre; 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde, 13/12/1960 gün ve160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

(2) Bu Kanunda,22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerininuygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altınaalınmıştır.

Sayfa 1

4180

(Değişik: 19/2/1980 - 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleriile raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerdensayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları veSayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimlerAkademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet GüzelSanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsününöğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri,Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera vaBalesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar veorkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurlarıve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzmanjandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatımensupları özel kanunları hükümlerine tabidir. (1)

Amaç:

Madde 2 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK - 2/1 md.)

Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma veyetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm vesorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

(Mülga birinci cümle:13/2/2011-6111/117 md.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulur.

Temel ilkeler:

Madde 3 – Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma:

A) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerinive bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklereve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer:

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişmeşartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerlemeimkanını sağlamaktır.

Liyakat:

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme veyükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve busistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahipkılmaktır.

İstihdam şekilleri:

Madde 4 – (Değişik:30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilereliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamuhizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memursayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti,araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli veyetkili olanlar da memur sayılır.

––––––––––––––

(1) 10/3/2011 tarihli ve6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "uzman çavuş veuzman jandarmalar" ibaresi "uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veerler" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 2

4181

B) Sözleşmeli personel: (1)

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerinhazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan,zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine veihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esasve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşüüzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olaraksözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmetigörevlileridir.

(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.)

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşivkayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî EğitimBakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenistihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığınedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını,(....)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veyauzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarlarısanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; buKa­nu­na tâbi ka­mu ida­re­le­rin­de ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacakpersonelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (3)(4)

(Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personelseçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerinüst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri,sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ilesözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve MaliyeBakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek cümle:25/6/2009-5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesiesaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerininfeshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ilebelirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesihtarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilemezler. (5)

——————————

(1) Buparagrafta yer alan "kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı veMaliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olaraksözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmetigörevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilengörevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartıaranmaz.)" ibaresi, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle"Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi veDevlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasınakarar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Buarada yer alan "...... bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tesbit edilenmahrumiyet yerlerinde" şeklindeki ibare 12/2/1982 tarih ve 2595 sayılıKanunun 19-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Bufıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle;"tercümanların;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî EğitimBakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadroluöğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(4) 4/4/2007tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu paragrafda yer alan ",Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla" ibaresi madde metnindençıkarılmış, "Mil­liSa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı" iba­re­si "bu Ka­nu­natâbi ka­mu ida­re­le­rin­de" şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miştir.

(5) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47nci maddesiyle; bu paragrafta yer alan "ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller BakanlarKurulunca kararlaştırılır." ibaresi ", pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşmefesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşmeesas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığınınteklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

Sayfa 3

4182

(Ek fıkra: 5/7/1991 - KHK - 433/1md.; Mülga: 27/12/1991 - KHK - 475/11 md.)

C) Geçici personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı veMaliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilengörevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ileçalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

D) İşçiler:

(Değişikbirinci cümle: 4/4/2007-5620/4 md.) (A), (B) ve (C) fık­ra­la­rın­dabe­lir­ti­len­ler dı­şın­da ka­lan ve il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce tah­sisedi­len sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rın­da be­lir­siz sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­leça­lış­tı­rı­lan sü­rek­li iş­çi­ler ile mev­sim­lik ve­ya kam­pan­ya iş­le­rin­deya da or­man yan­gı­nıy­la mü­ca­de­le hiz­met­le­rin­de il­gi­li mev­zu­atı­nagö­re ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da al­tı ay­dan az ol­mak üze­re be­lir­lisü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan ge­çi­ci iş­çi­ler­dir.Bunlarhakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı:

Madde 5 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK - 2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışındapersonel çalıştıramazlar.

BÖLÜM: 2

Ödevler ve Sorumluluklar

Sadakat:

Madde 6 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/1 md.)

Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınısadakatla uygulamak zorundadırlar.Devlet memurları bu hususu "Asli DevletMemurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarıncadüzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminlebelirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi"ni imzalayarak göreve başlarlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasadaifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; TürkiyeCumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerinebağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi vekültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma;insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik,bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarınıbilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerineyemin ederim.

Tarafsızlık ve devlete bağlılık:

Madde 7 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.)

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişiveya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar;görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefiinanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojikamaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Sayfa 4

4182-1

Devlet memurları her durumda Devletinmenfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına vekanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan TürkiyeCumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyettebulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete,gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,

Davranış ve işbirliği:

Madde 8 – Devletmemurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarınıhizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.

Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

Yurt dışında davranış:

Madde 9 – Devletmemurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma içinyabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetinizedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/3 md.)

Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük veyönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan veyaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerinitakip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlikyetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindekimemurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesinikabul edemez ve borç alamaz.

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.)

Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla veamirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerininiyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Sayfa 5

4183

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelikhükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verenebildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur buemri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumlulukemri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getirenkimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunlagösterilen istisnalar saklıdır.

Kişisel sorumluluk ve zarar:

Madde 12 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/5 md.)

Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek vekendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır haldebulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zararauğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerindenödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilinmeydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurunbrüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiriveya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Kişilerin uğradıkları zararlar:

Madde 13 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/6 md.)

(Değişik birinci fıkra 6/6/1990-3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabigörevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerinegetiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak,Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para vepara hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmetegeçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmedenHazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlupersonele rücu hakkı saklıdır.

(Ek: 26/3/2002-4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veyahaysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinceverilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlupersonele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti,takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlarBaşbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Mal bildirimi:

Madde 14 – Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetlerialtındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçlarıhakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

Basına bilgi veya demeç verme:

Madde 15 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/7 md.)

Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyove televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgiancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağıgörevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personeldışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

Sayfa 6

4184

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması veiadesi:

Madde 16 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/8 md.)

Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetkiverilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.

Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç vegereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunlulukmemurun mirasçılarına da şamildir.

BÖLÜM: 3

Genel Haklar

Uygulamayı isteme hakkı:

Madde 17 – Devletmemurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmelikleregöre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkındaaynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

Güvenlik:

Madde 18 – Kanunlardayazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başkahakları elinden alınamaz.

Emeklilik:

Madde 19 – Devletmemurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik haklarıvardır.

Çekilme:

Madde 20 – Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara görememurluktan çekilebilirler.

Müracaat, şikayet ve dava açma:

Madde 21 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/9 md.)

Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat;amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem veişlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsileyolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaatve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak biryönetmelikle düzenlenir.

Sendika kurma:

Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK - 2/5 md.; Yeniden düzenleme: 12/6/19974275/1 md.)

Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarıncasendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

İzin

Madde 23 – Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarlaizin hakkına sahiptirler.

Kovuşturma ve yargılama:

Madde 24 – Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevlerisırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması vehaklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

Sayfa 7

4185

İsnat ve iftiralara karşı koruma:

Madde 25 – Devletmemurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için,uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabiolduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bumemurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamudavası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

BÖLÜM: 4

Yasaklar

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı:

Madde 26 – (Değişik: 12/5/1982- 2670/10 md.)

(Mülga birinci fıkra: 13/2/2011-6111/117 md.)

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlıolarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerinegelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılmasısonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Grev yasağı:

Madde 27 – Devletmemurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, buyolda propaganda yapmaları yasaktır.

Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevidestekliyemez veya teşvik edemezler.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:

Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarınıgerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görevalamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veyakomandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumlarıniştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle:8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurlar,meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehaneve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veyakamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veyavakıf üniversitelerinde çalışamaz.

(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınmave tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları vekanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurullarıüyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izinalınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar buyasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerdebulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekleyükümlüdürler,

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı:

Madde 29 – Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediyeistemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediyekabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

(Ek fıkra: 25/5/2004-5176/9 md.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye almayasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üstdüzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvimyılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı:

Madde 30 – Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi göreviveya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veyaaracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı:

Madde 31 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/11 md.)

Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerindenayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamalarıyasaktır.

Sayfa 8

4186

KISIM - II

Sınıflandırma

Sınıf:

Madde 32 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK - 12/7 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7md.)

Kadroların tespiti:

Madde 33 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar;kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi BölgeMüdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetleringerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanunundagösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenlerhakkında bu hüküm uygulanmaz.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadrolarıyetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolardayapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Kadroların hazırlanması:

Madde 34 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/7 md.)

Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı,Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.

1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca MaliyeBakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak BakanlarKurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesincehazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)

Kadro cetvelleri:

Madde 35 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/8 md.)

33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde:

Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.

Tesis edilen sınıflar:

Madde 36 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıdagösterilmiştir.

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetlerigören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdareHizmetleri sınıfını teşkil eder.

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göreyüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog,jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareketaraştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği

Sayfa 9

4187

dışındateknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veyabölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek BölgePlancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperiyetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker,tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecedemesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.(1)

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerekyetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile buhizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu,ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog,diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe vehemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi,röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığıteknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlıkpersonelini kapsar.

(Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafındanyerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermayegelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usulleregöre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiylegörevlendirilen öğretmenleri (...) (3) kapsar.(2)(3)

V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip,baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olanmemurları kapsar.

VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI:

Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitimgörmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:(4)

Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komisermuavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amirive emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurlarıkapsar. (5)

VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak vetoplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerinitemizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarınıyapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların vehastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veyakurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcımahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyetteolmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevlibulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanlarıkapsar. (5)

(Ek: 28/3/1988 - KHK - 318/1 md.) Busınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmetyerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesive benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesimümkündür.

(Ek fıkra:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.; Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md. )

——————————

(1) Bubentte yer alan ve daha sonra bent kapsamına alınan unvanlarla ilgili olarakBakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarihli ve 83/7198 sayılı Kararı ile 27/9/2010tarihli ve 2010/1092 sayılı Kararına bakınız.

(2) Bubende, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "ilköğretimmüfettişlerini ve yardımcılarını" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 4/6/2010tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümde yer alan"ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını" ibaresi madde metnindençıkarılmıştır.

(4) 26/6/1984 tarih ve 241 sayılıK.H.K.'nin 35 inci maddesine bakınız.

(5) 24/4/2008tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; (VII) numaralı bende"özel kanunlarına göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "çarşı vemahalle bekçisi" ibaresi eklenmiş ve (VIII) numaralı bentte yer alan"kurumlarda, çarşı ve mahallelerde" ibaresi "kurumlarda"şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 10

4188

IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleriBakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrindeçalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespitedilen görevleri ifa edenleri kapsar.

ORTAK HÜKÜMLER

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece vekademeleri aşağıda gösterilmiştir.

Giriş Yükselinebilecek

Öğrenimdurumu Derece Kademe Derece Kademe

İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son

Ortaokulubitirenler 14 2 5 Son

Ortaokul dengi mesleki veya teknik

öğrenimibitirenler 14 3 5 Son

Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik

öğrenimibitirenler 13 1 4 Son

Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik

öğrenimibitirenler 13 2 4 Son

Liseyibitirenler 13 3 3 Son

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi

bitirenler 12 2 3 Son

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki

veya teknik öğrenimibitirenler 11 1 2 Son

Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Orta-

okul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik

öğrenimibitirenler 10 1 2 Son

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya

mesleki öğrenimibitirenler 10 2 2 Son

2 yıl süreli yüksek öğrenimibitirenler 10 2 1 Son

3 yıl sÜreli yüksek öğrenimibitirenler 10 3 1 Son

4 yıl süreli yüksek öğrenimibitirenler 9 1 1 Son

5 yıl süreli yüksek öğrenimibitirenler 9 2 1 Son

6 yıl süreli yüksek öğrenimibitirenler 9 3 1 Son

1 – Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara birkademe ilerlemesi uygulanır.

2 – Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksekmimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetindeçalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu veDevlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet GüzelSanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1),Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel SanatlarFakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları (2),öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3 – Beşyıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretimhizmetinde

——————————

(1) Bakınız: 19/8/1977 tarih ve 7/13635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R. G.19/8/1987 - 16032)

(2) Bakınız: 30/10/1986 tarih ve86/11158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R. G. 17/11/1986 - 19284)

Sayfa 11

4189

çalışanlaröğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi,hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi,yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici),Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksekteknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri UzmanlıkYüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimlerlisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olanşehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi ÜniversitesiMesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları,Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunlarıüniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya,protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarındanmezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine birderece,(1)(2)

5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi,veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvansağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece vekademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerdenhizmete alınırlar.(3)

6 – a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabitutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve eğitimmüfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek,atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya daözel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğineatananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar. (4)

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazlaolması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerdeçalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

7 – a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelikolarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenlerhakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyigeçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı içinbir kademe ilerlemesi uygulanır.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yenidengöreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespitedilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir.(Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkragereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)

—————

(1) Buhükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan meslek mensupları ile ilgili olarakBakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarih ve 83/7198; 8/4/1987 tarih ve 87/11686;13/8/1987 tarih ve 87/12018, 6/10/1994 tarih ve 94/6176 sayılı Kararlarınabakınız.

(2) 1/9/2008 tarihli ve 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 1inci maddesiyle; Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, SanatTarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve KlasikFiloloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veyaanabilim dallarından mezun olanlar bu bent kapsamına alınmış aynı Kararın2 nci maddesiyle 87/12018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Biyolog ünvanına sahip Akademik personel de Bakanlar Kurulunun 12/11/1984 günve 85/10045 sayılı Kararı ile bu madde kapsamına alınmışlardır:(R. G.:22/11/1985 - 18936.)

(4) 4/6/2010tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan"İlköğretim Müfettişliği" ibaresi "eğitim müfettişliği" şeklinde değiştirilmişve metne işlenmiştir.

Sayfa 12

4190

8 – a) Emniyet hizmetleri sınıfınagirenlerden:

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulubitirenlerin giriş derecelerine iki derece,

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen girişderece ve kademesine bir derece bir kademe,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilengiriş derece ve kademesine bir derece.

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru veBaşmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve liseöğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine birderece,

c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyleatanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğüstenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece,

İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

9 – Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstümaster derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilaveöğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi,tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ileilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesiuygulanır.

10 – Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli ikenkazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara ikikademe ilerlemesi uygulanır.

11 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK -243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan;Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettişyardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığımüfettiş yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları, (...) (21), Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Vakıf Uzman Yardımcıları, (22)Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları, (31) (...)(34) ;Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Afet ve AcilDurum Yönetimi Uzman Yardımcıları; (25) Başbakanlık Yüksek DenetlemeKurulu Uzman Yardımcıları; HazineMüsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer HazineKontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları konsolosluk ve ihtisas memurları (30) ; MaliyeBakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları, (35)Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklarmerkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler DenetçiYardımcıları, (11) (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/4 md.)Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları, (...)(34), Marka Uzman Yardımcıları, PatentUzman Yardımcıları, (...)(34), (...) (1) (...)(34) , (...) (35) Muhasebe ve Millî Emlak Denetmen Yardımcıları, (...)(34), (...)(34), (...)(34), (...) (20),Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları,Çalışma Uzman Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri UzmanYardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma ve SosyalGüvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları, Yazma Eser Uzman Yardımcıları, (32) Ulaştırma veHaberleşme Uzman Yardımcıları, Denizcilik Uzman

Sayfa 13

4190-1

Yardımcıları,(...)(34), (...) (20),Teknik Yardım Uzman Yardımcıları, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları,(35)Devlet Malları Uzman Yardımcıları, MaliyeUzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları,Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir uzman Yardımcıları, Mali HizmetlerUzman Yardımcıları, (...)(34), Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B.Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları, Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek KuruluUzman Yardımcıları, (29)Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,(26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları, (27)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları,(33)Türkiyeİstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları, Eğitim Müfettiş Yardımcıları (28)ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları,KalkınmaBakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları,(34) Çevre ve Şehircilik UzmanYardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları,(34) Sanayi ve Teknoloji UzmanYardımcıları,(34) Gümrükve Ticaret Uzman Yardımcıları,(34)Gençlik veSpor Uzman Yardımcıları,(34)Gıda, Tarımve Hayvancılık Uzman Yardımcıları,(34) Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları,(34) SavunmaSanayii Uzman Yardımcıları, (36) Basın veEnformasyon Uzman Yardımcıları,(37) Aile ve Sosyal PolitikalarDenetçi Yardımcıları,(34) ÜrünDenetmen Yardımcıları,(34) Belediye Müfettiş Yardımcıları, MilliSavunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme BaşkanlığıMüfettiş Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacakyeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, (...) (21),Başbakanlık Uzmanlığına, Vakıf Uzmanlığına, (22) Tapu ve KadastroUzmanlığına, (31) (...)(34) , Devlet Personel Uzmanlığına,Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına, (25) Bankalar YeminliMurakıplığına, Vergi Müfettişliğine,(35) Sigorta Denetleme Uzmanlığınave Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine,(11)DevletBütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına,(...)(34), Marka Uzmanlığına,Patent Uzmanlığına, (...)(34),(...)(34), (...)(35) Muhasebe ve Millî EmlakDenetmenliğine, (...)(34), (...)(34), (...)(34), (...) (20) , Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına,Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına, Kültür ve Turizm Uzmanlığına,Yazma Eser Uzmanlığına, (32)Ulaştırmave Haberleşme Uzmanlığına, Denizcilik Uzmanlığına, (...)(34), (...) (20), Teknik Yardım Uzmanlığına,Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Politikaları Uzmanlığına, (35) Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına,Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Mali Hizmetler Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, (...)(34), Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, Diyanet İşleri Uzmanlığına, Dinİşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına, (29)Avrupa Birliği İşleriUzmanlığına,(26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,(27) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,(33)Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına, Eğitim Müfettişliğine (28), İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına,İstihdam ve Meslek Uzmanlığına, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına,(34) Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına,(34) Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,(34) Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına,(34) Gençlik ve Spor Uzmanlığına,(34) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına,(34) Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına,(34) Savunma SanayiiUzmanlığına,(36) Basın ve Enformasyon Uzmanlığına,(37)Aile ve SosyalPolitikalar Denetçiliğine,(34) Ürün Denetmenliğine,(34) (...)(1)Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsoloslukve ihtisas memurluğunda (30) ise Dışişleri Bakanlığıncasınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defayamahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır. (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22) (23) (24) (25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)

Dikkat! Dipnotlar için 4190-2 numaralısayfa ve devamına bakınız.

Sayfa 14

4190-2

(1) Buarada yer alan 2/6/1994 tarih 535 ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvan, AnayasaMahkemesinin 8/7/1994 tarih ve E.1994/58,K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğindenmetinden çıkarılmış, 27/6/2000 tarih ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 ncimaddesi uyarınca; "A.T." ibareleri "A.B." olarakdeğiştirilmiştir.

2) Bu fıkraya; 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı KHK ile, "...Merkez KuruluşStajyer Kontolörleri..." iken, değiştirilerek eklenen "BakanlıklarMerkez Kuruluşu Stajyer Kontrolörleri" ibaresi, 27/6/1989 tarih ve 375sayılı KHK'ler 17/6/1992 tarih ve 3814 sayılı Kanun, 13/7/1993 tarih ve 486sayılı, 10/8/1993 tarih ve 494 sayılı, 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı 19/6/1994tarih ve 544 sayılı 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı 25/3/1997 tarih ve 571 sayılıKHK'ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanun ile eklenen ibareler (unvanlar) metneişlenmiştir. 544 sayılı KHK ile eklenen "Marka Uzman Yardımcıları","Patent Uzman Yardımcıları", "Marka Uzmanlığına" ve"Patent Uzmanlığına" ibareleri 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanunile Kanunlaşmıştır.

(3) Bufıkraya; 516, 613, 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler'leeklenen Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmeBaşkanlığı Müfettişleri Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları, Sosyal SigortaUzmanları, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları, İstihdam ve MeslekUzmanlığına, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları,yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanYardımcıları, Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçiHizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Sosyal SigortaUzmanlığına, Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları, Bağ-Kur Denetmenliğine ibareleri,söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmelerinedeniyle metinden çıkarılmıştır. Ayrıca 4636 sayılı Kanun ile "MilliSavunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme BaşkanlığıMüfettiş Yardımcıları" ibaresi metne işlenmiştir.

(4) Bufıkraya, "Teknik Yardım Uzman Yardımcıları" ve "Teknik Yardım Uzmanlığı"ibareleri, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla getirilmiştir.

(5) Bufıkraya, "Bakanlık" ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745sayılı Kanunla, "Müsteşarlık" ibaresi eklenmiştir.

(6) 16/4/2003tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle bu bende, "Kültür ve TurizmUzman Yardımcıları" ve "Kültür ve Turizm Uzmanlığına" ibareleri eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(7) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, "Çevre UzmanYardımcıları" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları";"Çevre Uzmanlığına" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzmanlığına"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, "İstihdam veMeslek Uzman Yardımcıları", "İstihdam ve MeslekUzmanlığına" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(9) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 maddesiyle, "Sosyal GüvenlikUzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı veGüvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim UzmanYardımcıları" ve " Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına,Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına" ibareleri eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(10) 24/7/2003tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, "Bağ-Kur DenetmenYardımcıları" ve "Bağkur Denetmenliğine" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle,"Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları" ve "Bağkur Denetmenliğine" ibarelerieklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 15

4190-3

(11)17/6/1992 tarihli ve 3814 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkraya " .. . , Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri"ibaresinden sonragelmek üzere "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları",veKontrolörlüğe" ibaresinden"sonra gelmek üzere "DernekDenetçiliğine", ibareleri eklenmiş, daha sonra 31/7/2003 tarihli ve 4970sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle,"Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek DenetçiYardımcıları ibaresi, "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları";"Dernek Denetçiliğine" ibaresi, "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(12) Bu fıkraya,29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle "Sosyal SigortaUzman Yardımcıları", "Sosyal Sigorta Uzmanlığına" ve "Sosyal Sigortalar KurumuBaşkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibarelerieklenmiştir.

(13) Bu fıkraya,27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle "Kadının StatüsüUzman Yardımcıları" ve "Kadının Statüsü Uzmanlığına" ibareleri eklenmiştir.

(14) Bufıkraya, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle "Aile veSosyal Araştırma Uzman Yardımcıları" ve "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmalığına"ibareleri eklenmiştir.

(15) Bufıkraya, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle "SosyalYardım Uzman Yardımcıları" ve "Sosyal Yardım Uzmanlığına " ibarelerieklenmiştir.

(16) Bufıkraya, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle "BelediyeMüfettiş Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

(17) Bu fıkraya,5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle"Özürlüler Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere"Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmen Yardımcıları," ibaresi,"Özürlüler Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Vergi,Muhasebe ve Millî Emlak Denetmenliğine," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(18) Bu fıkraya,10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Dış TicaretUzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiyeİstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları," ibaresi; "Dış TicaretUzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistikKurumu Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(19) Bu fıkraya,22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, "Gelir Uzman Yardımcıları," ibaresindensonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzman Yardımcıları," ibaresi,"Gelir Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "MalîHizmetler Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(20) 16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu fıkrada bulunan "SosyalSigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta MüfettişYardımcıları" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu MüfettişYardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentteki "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları","SosyalSigorta Uzman Yardımcıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve"Sosyal Sigorta Uzmanlığına" ibareleri metinden çıkarılmıştır.

(21) 28/9/2006tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 38 nci maddesiyle, "Sosyal Güvenlik KurumuMüfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "KamuDenetçiliği Kurumu Uzman Yardımcıları" ibaresi ve "Kaymakamlığa"ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Denetçiliği KurumuUzmanlığına" ibaresi eklenmiş, daha sonra 5548 sayılı Kanun AnayasaMahkemesi'nin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararıile iptal edildiğinden bu ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.

(22) 20/2/2008tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle, "Başbakanlık UzmanYardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf UzmanYardımcıları " ibaresi ve " Başbakanlık Uzmanlığına "ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanlığına" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(23) 5/11/2008tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu bende "Kültür ve TurizmUzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma ve HaberleşmeUzman Yardımcıları,", "Kültür ve Turizm Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmeküzere "Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

Sayfa 16

4190-4

(24) 7/1/2009tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan"Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları" ibaresi "Sanayi veTicaret Uzman Yardımcıları", "Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına"ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına" olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(25) 29/5/2009tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, "Devlet Personel BaşkanlığıDevlet Personel Uzman Yardımcıları;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet veAcil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;", "Devlet Personel Uzmanlığına,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum YönetimiUzmanlığına,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(26) 24/6/2009tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, "Dış Ticaret UzmanYardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Avrupa Birliği İşleri UzmanYardımcıları,", "Dış Ticaret Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(27) 24/3/2010tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle bu bende, "Avrupa Birliğiİşleri Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler veAkraba Topluluklar Uzman Yardımcıları," ibaresi ve "Avrupa Birliği İşleriUzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve AkrabaTopluluklar Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(28) 4/6/2010tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan"İlköğretim Müfettiş Yardımcıları" ibaresi "Eğitim Müfettiş Yardımcıları","İlköğretim Müfettişliğine" ibaresi "Eğitim Müfettişliğine" şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(29) 1/7/2010tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu bentte yer alan "Dış Ticaret Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmeküzere "Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu UzmanYardımcıları," ibaresi ve aynı bentteki "Dış Ticaret Uzmanlığına," ibaresindensonra gelmek üzere "Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek KuruluUzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(30) 7/7/2010 tarihli ve6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bentte yer alan "Dışişleri Bakanlığı meslek memurları" ibaresi"Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisasmemurları" olarak, "Dışişleri meslek memurluğunda" ibaresi"Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisasmemurluğunda" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(31) 25/11/2010 tarihlive 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, bu bentte yer alan "Vakıf UzmanYardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro UzmanYardımcıları," ibaresi; "Vakıf Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere"Tapu ve Kadastro Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(32) 28/12/2010tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan "Kültürve Turizm Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yazma Eser UzmanYardımcıları," ve "Kültür ve Turizm Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmeküzere "Yazma Eser Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(33) 17/2/2011 tarihli ve6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu bentte yer alan "Yurtdışı Türkler veAkraba Topluluklar Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları," ibaresi ve "Yurtdışı Türklerve Akraba Topluluklar Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

Sayfa 17

4190-5

(34) 3/6/2011 tarihli ve643 sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle bu bentte yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları,","Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları,", "Çevre ve Orman UzmanYardımcıları, Özürlüler Uzman Yardımcıları,", "Sosyal Yardım UzmanYardımcıları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcıları, Kadının Statüsü UzmanYardımcıları", "Gümrük Uzman Yardımcıları,", "Dış TicaretMüs- teşarlığı Dış TicaretteStandardizasyon Denetmen Yardımcıları,", "Devlet PlanlamaUzmanlığına,", "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına,", "Çevre veOrman Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına,", "Sosyal YardımUzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına, Kadının StatüsüUzmanlığına,", "Gümrük Uzmanlığına,", "Dış TicaretMüsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine," ibareleriyürürlükten kaldırılmış ve sözkonusu bende "İstihdam ve Meslek UzmanYardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kalkınma BakanlığıPlanlama Uzman Yardımcıları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları,Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları,Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları, Gıda, Tarım ve HayvancılıkUzmanYardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Aile ve SosyalPolitikalar Denetçi Yardımcıları, Ürün Denetmen Yardımcıları" ibaresi ve"İstihdam veMeslek Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere"Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Çevre, Orman ve ŞehircilikUzmanlığına, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına,Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına, Aile veSosyal Politikalar Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine,Ürün Denetmenliğine" ibaresi eklenmiş, daha sonra 29/6/2011tarihli ve 644 sayılı KHK'nin 37 nci maddesiyle, "Çevre, Orman ve ŞehircilikUzman Yardımcıları" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman veSu İşleri Uzman Yardımcıları" şeklinde, "Çevre, Orman ve ŞehircilikUzmanlığına" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleriUzmanlığına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(35) 7/7/2011 tarihli ve646 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan "Maliye Bakanlığı HesapUzman Yardımcıları" ile "Hesap Uzmanlığına" ibareleri sırasıyla "MaliyeBakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları" ve "Vergi Müfettişliğine" şeklindedeğiştirilmiş, aynı bende "Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları," ibaresindensonra gelmek üzere "Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları," ibaresi,"Devlet Muhasebe Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet GelirPolitikaları Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "Vergi,"ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(36) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK'nin 42 ncimaddesiyle, bu alt bentte yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonragelmek üzere "Savunma Sanayii Uzman Yardımcıları," ve "Aile ve SosyalPolitikalar Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Savunma SanayiiUzmanlığına," ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(37) 22/8/2011 tarihli ve651 sayılı KHK'nın 12 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan "Savunma SanayiiUzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Basın ve Enformasyon UzmanYardımcıları," ibaresi ve "Savunma Sanayii Uzmanlığına," ibaresinden sonragelmek üzere "Basın ve Enformasyon Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

Sayfa 18

4191

12 – a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengiveya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenimsüreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılanmesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldanaz olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli EğitimBakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli meslekihizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelerebir kademe ilave edilir.

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünübitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılıgeçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

d) (İptal: Ana. Mah.'nin 16/4/2003 tarih ve E.: 2003/22, K.: 2003/34 sayılıkararı ile.;Yeniden düzenleme: 17/9/2004 – 5234/1 md.) Memuriyette ikenveya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üstöğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normalsüresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıklarıderece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece vekademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yılbir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacakderece ve kademeye yükseltilirler.

B) Öğrenimdurumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece vekademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.

1 – Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, ögrenimeksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Başkanlığıtarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özelyükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadaryükselebilirler.

2 – (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü dereceninson kademesine kadar yükselebilirler.

3 – (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/3 md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfımensuplarından:

a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensuplarıile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin sonkademesine,

b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,

c) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1inci derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler.

C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurtiçinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özelmüesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarakyeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bukanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenintamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak busüreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesiverilmek suretiyle değerlendirilir.

Sayfa 19

4192

2 – Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğagirmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veyaresmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerdeçalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçensüresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlardageçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecekmahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanlarınsürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmişsayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı içinbir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

3 – Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktanayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmişsayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı birderece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

4 – Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiylegazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerdeistihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademeilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyledeğerlendirilir.

5 – Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli EğitimBakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmetsürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir dereceyükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özelsektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerdebulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenimdurumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.

6 – Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ileistihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarakgeçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıliçin bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

7 – 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım SatışKooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bukooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için birkademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyledeğerlendirilir.

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimitamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyetegiriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesindeyazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlereatanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümlersaklıdır.

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesiuygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli

Sayfa 20

4193

olduğuöngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst dereceve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır.

F) (Değişik birinci fıkra: 24/11/1994 - 4049/8 md.) Bu kanunla tespitedilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı GenelSekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatlarındaasli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, ünvan, derece, ek gösterge,makam tazminatı ve benzeri mali hakları ile intibak ve diğer özlük haklarınıntespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğiile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİTMüsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi vekademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasınındüzenlenmesi Başbakana aittir.

Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A)bendinin (8/a- b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgilihükümleri uygulanır.

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeriveya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifiüzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsikive Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarakBakanlar Kurulunca tespit olunur.

Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme: (1)

Madde 37 – (Yeniden düzenleme 29/11/1984 - KHK - 243/2 md.)

Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görevunvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesindenaylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süreiçinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hakaylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

Kademe:

Madde 38 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği:

Madde 39 – Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadrolarıihdas edilemez.

Memuriyete girişte yaş:

Madde 40 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/11 md.)

Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak veTürk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyleDevlet memurluklarına atanabilirler.

Sınıflandırmada öğrenim unsuru:

Madde 41 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarındanistekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Birsınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelereyükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarınadayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yükseköğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veyameslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veyayabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

–––––––––––

(1) 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddede yer alan "son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve dahayukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların" ibaresi "son sekiz yıllıksüre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların" olarak değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.

Sayfa 21

4194

Yetişme ve deneme süresi:

Madde 42 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/13 md.)

Göstergeler:

Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ekgöstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademeninaylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdakiI Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

I Numaralı Cetvel

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)

Kademeler

Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1320 1380 1440 1500 – – – – –

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10 590 600 610 620 630 645 660 675 690

11 560 570 580 590 600 610 620 630 645

12 545 550 555 560 570 580 590 600 610

13 530 535 540 545 550 555 560 570 580

14 515 520 525 530 535 540 545 550 555

15 500 505 510 515 520 525 530 535 540

B) (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/2 md.;iptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılıKararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/2 md.) Ek Gösterge: BuKanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmetsınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanunaekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesisuretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmayave yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulunduklarısürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz.Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ekgöstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgilisınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g)bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine görealabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/7 md.)

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Milli Eğitim BakanlığıTalim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve İskan BakanlığıYüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzmanünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almışoldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddedegösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ekgösterge rakamları uygulanır.

——————————

(1) Bu tablodakigösterge rakamları 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi iledeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 22

4195-4197

Çalışma yaş hadleri:

Madde 44 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/15 md.)

Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı:

Madde 45 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında birderecenin görevinde çalıştırılamaz.

(Değişik: 12/2/1982 - 2595/2 md.) 5 inci ve daha aşağı derecelerdekikadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmamasıhallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespitolunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadroderecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamakkaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftanmemur atanması mümkündür.

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığınıalmaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve dereceyükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgilileriçin kazanılmış hak teşkil etmez.

KISIM - III

Devlet Memurluğuna Alınma

BÖLÜM:1

Usul

Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi:

Madde 46 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/12 md.)

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat TeşkilatıMüsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadrolarınsayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığınabildirirler.

Duyurma:

Madde 47 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/13 md.)

Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf vederecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacakpersonel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en sonbaşvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını vegerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önceResmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerdenasgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur.

Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğutakdirde açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıcaduyurulur.

Sayfa 23

4198

BÖLÜM : 2

Şartlar

Genel ve özel şartlar:

Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,(1)

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(Dikkat! devamı 4199 uncu sayfadadır.)

———————————

(1) Bulgaristan'danTürkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989tarih ve 375 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Sayfa 24

4199

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasınaengel olabilecek (...)(2) akıl hastalığı (...)(2) bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim veeğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

Sınavlara katılma:

Madde 49 – (Yeniden düzenleme: 12/5/1982 - 2670/15 md.)

(Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet vegörevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerinegetirerek başvurularını yaparlar.

Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartlarıhaiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan mercilertarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.

Sınav şartı:

Madde50 – (Değişik: 29/11/194 – KHK 243/6 md.)

Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacakDevlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadangirilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar DevletPersonel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.

(Mülga üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/99 md.)

(Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/14 md.; Mülga dördüncü fıkra: 13/2/2011-6111/99md. )

——————————

(1)Bu alt bentte yer alan "... milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarınakarşı suçlar ve casusluk, ... " bölümü, Anayasa Mahkemesi'nin 25/2/2010 tarihlive E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın ResmiGazete'de yayımlandığı 1/12/2010 tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girmesihüküm altına alınmıştır.

(2) Bu bentteyer alan "vücut veya" ile "veya vücut sakatlığı ile özürlü"ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyleyürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa 25

4200

Sınav sonuçları:

Madde 51 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/7 md.)

Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarınınsorumluluğunda belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göreilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir.

İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli:

Madde 52 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/18 md.)

Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarısırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.

Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara giripkazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan;yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir.

Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığınabildirilir.

Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü: (1)

Madde 53 – (Değişik: 13/2/2011-6111/99 md.)

Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göreçalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmakzorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışıteşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuruolarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlükontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıylasınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkeziolarak yapılır veya yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğününyerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğunayerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunankamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülereilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet PersonelBaşkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum vekuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilirveya yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına,merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür gruplarıdikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevleriniyürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca teminedileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgiliistatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğerhususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet PersonelBaşkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

BÖLÜM: 3

Adaylık

Adaylığa kabul edilme:

Madde 54 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/19 md.)

Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarılistesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar,kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldançok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

Adayların yetiştirilmesi:

Madde 55 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/20 md.)

Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgilitemel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabitutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmalarışarttır.

_____________________

(1) Bu madde başlığı" Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları:" iken, 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 99 uncu maddesiyle metne işlendiği şekildedeğiştirilmiştir.

Sayfa 26

4200-1

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumlarınsorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak biryönetmelikle düzenlenir.

Adaylık devresi içinde göreve son verme: (1)

Madde 56 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/21 md.)

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herbirinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerindememuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerindisiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerikesilir.

İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığınabildirilir.

Adaylık süresi sonunda başarısızlık: (2)

Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/22 md.)

Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerininteklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkilerikesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

––––––––––

(1) 13/2/2011 tarihlive 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle,bu maddede yer alan "sicil" ibaresi "disiplin" olarak değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.

(2) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle,bu maddenin birinci fıkrasında yer alan"Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicilalamayanların sicil amirlerinin teklifi" ibaresi "Adaylık süresi içindedisiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi" olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 27

4201

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç)3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

KISIM - IV

Hizmet Şartları ve Şekilleri

BÖLÜM: 1

Atanma

Asli memurluğa atanma: (1)

Madde 58 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/23 md.)

Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplinamirlerinin teklifi ve atamayayetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğaatanırlar.

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

İstisnai memurluklar:

Madde 59–(Değişik: 30/5/1974-KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1md.)

(Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı GenelSekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, BakanYardımcılıklarına,(14) Başbakan Başmüşaviri(2), (..)(3)Savunma Sanayii Müsteşarlığınaait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına, (15) TopluKonut (...) (4) İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı,Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve ŞubeMüdürleri (Uzman)(4), Başbakan Müşavirliklerine, Özelleştirmeİdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, DaireBaşkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine(5)Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkilerMüşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Türkiye İstatistik KurumuBasın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (...)(14) Avrupa Birliği BakanlığıBaşkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç), (9)(14) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı BaşkanYardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, (10)Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk SilahlıKuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarakgösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere,Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, DışişleriBakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, (12) dışkuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendikauzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanetİşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basınve Halkla İlişkiler Müşaviri, (11)Milli İstihbarat Teşkilatımemurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine,Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Anayasa MahkemesiBasın Müşavirliğine,(13) buKanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkinhükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memuratanabilir.Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile DevletKonservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yetenekleresahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spordallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğukazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin(6) atama veilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)(14)(15)

Dikkat: Dipnotlar için4202 numaralı sayfaya bakınız.

Sayfa 28

4202

(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 ncimaddesiyle,bu maddede yer alan "veolumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi" ibaresi "adaylar disiplin amirlerininteklifi" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Başbakan Başmüşaviri unvanı, 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 14 üncü maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu fıkradayer alan "Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları (MİT hariç)"ibaresi 12/5/1989 tarih ve 368 sayılı KHK'nin 7 nci maddesi ile "veyardımcıları" ibaresi ise 25/1/1990 tarih ve 402 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiile eklenmiş, ancak bu ibare 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı KHK'nin 11 incimaddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Bufıkradaki Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile TopluKonut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait unvanlar 14/1/1988 tarih ve 310 SayılıKHK'nin 1 inci maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir,daha sonra; 24/11/1994tarih ve 4046 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile "... ve Kamu Ortaklığı..." ibaresimetinden çıkarılmıştır. 30/10/1989 tarihli ve 390 sayılı KHK gereğince "SavunmaSanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" ibaresi, "Savunma SanayiMüsteşarlığı", "Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı"ibaresi, "Savunma Sanayi Müsteşarı", "Başkanlık" ibaresi ise "Müsteşarlık"olarak değiştirilmiştir. 20/3/1991 tarihli ve 3704 sayılı Kanunun 3 üncümaddesi ile 390 sayılı KHK aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(5) Bufıkradaki "Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı,Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halklaİlişkiler Müşavirliğine" ibaresi, 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ileeklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6) Bufıkradaki "Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birindebüyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasındanatanacak spor müşavirlerinin" ibaresi, 2/8/2000 tarih ve 608 sayılı KHK'nin 5inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. Daha sonra bu ibare, 12/4/2001tarihli ve 4644 sayılı Kanunla kanunlaştırılmıştır.

(7) Bufıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle"Başbakanlık Basın Müşavirliğine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelirİdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine," ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(8) Bufıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle"Başbakanlık Basın Müşavirliğine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiyeİstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine," ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(9) Bu fıkraya,24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle " Türkiye İstatistikKurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine," ibaresinden sonra gelmek üzere" Avrupa Birliği GenelSekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve AvrupaBirliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(10) Bu fıkraya,24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle "Avrupa BirliğiGenel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine veAvrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığıhariç)," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarBaşkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve HukukMüşaviri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(11) Bu fıkraya, 1/7/2010tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle"Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine," ibaresinden sonra gelmek üzere"Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleriBaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(12) 7/7/2010 tarihli ve6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yeralan "Daimi Temsilciliklere," ibaresinden sonra gelmek üzere "DışişleriBakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına," ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(13) 30/3/2011 tarihli ve6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu maddede yer alan "Genel SekreterSekreterliğine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Anayasa Mahkemesi BasınMüşavirliğine," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(14) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nın 8 inci maddesi ile bufıkrada yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakan Yardımcılıklarına," ibaresieklenmiş, aynı fıkrada yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine,Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve" ibaresi yürürlüktenkaldırılmış ve "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdariHizmetler Başkanlığı hariç)," ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına(İdari Hizmetler Başkanlığı hariç)," şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(15) 8/8/2011tarihli ve 649 sayılı KHK'nin 42 nci maddesiyle, bu maddede yer alan "SavunmaSanayii Müsteşarlığı ile" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar,Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukatkadrolarına," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 29

4202-1

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığınınhesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf içinkazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleriyürümekte devam eder.

(Son fıkra mülga: 11/9/1987 - KHK 276/13 md.; Aynen kabul: 24/2/1988 - 3409/13md.)

İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar:

Madde 60 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyankimselerden atanmalar yapılabilir.

Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.

Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir.Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı diliçok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımakşarttır.

İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri:

Madde 61 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen Kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)

60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanununatanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütünhükümleri uygulanır.

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun dereceaylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihtenitibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dairhükümleri uygulanır.

Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere,büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıklarıderecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmışhak sayılmamak şartiyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğgününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğtarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerdebu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasındabaşka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve saymanmutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler içinyerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerininkurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Sayfa 30

4203

(Değişik:12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalardamemurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın,saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engelolmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetininbitmesinde başlar.

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve MaliyeBakanlıklarınca birlikte belirtilir.

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:

Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

(Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yenidenatananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 ncimaddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ileisbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığıtakdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareketederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eskigörevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylıkverilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatımümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işebaşlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

BÖLÜM : 2

Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler

Kademe ve kademe ilerlemesi: (1)

Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.)

Kademe; derece içinde,görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesininyapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması vebulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğincebelirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atananmemurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, buyörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademeilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilençalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangibir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesindedikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilenşartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihtengeçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeyeilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgilionay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ileilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayanmemurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademeilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespitedilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmaküzere iptal edilir.

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması:

Madde 65 – (Mülga: 13/22011-6111/117 md.)

–––––––––––

(1) Bu madde başlığı"Kademelerde ilerleme şartları:" iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun100 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 31

4204

Dereceyükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci:

Madde 66 – (Mülga: 13/22011-6111/117 md.)

Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları:

Madde 67 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/10 md.) (1)

Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde (...)(1) kadroolmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları,öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleridereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerineyükseltilir. Derece yükselmesinin usul veşartları:

Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.)

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş birkadronun bulunması,

b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yılbulunmuş,

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

d) (Mülga: 13/2/2011-6111/101 md.)

olması şarttır.

B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetlerisınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, dereceyükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre dahaaşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

(Değişik ikinci paragraf:13/2/2011-6111/101 md.) Ancak, buşekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ekgöstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ekgöstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolariçin en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenimgörmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için busürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlardafiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında,belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzafaskerlikte, okul devresi dâhil yedek subay lıkta ve uluslararası kuruluşlardageçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veyaserbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgilikuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yöneticikonumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğerkadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

––––––––

(1) 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile; bu maddede yer alan "boş"ibaresi, metinden çıkarılmış ve "bir üst derecesine yükseltilebilir" ibaresi,"üst derecelerine yükseltilir" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 32

4204-1

(Ek fıkra: 26/8/1993 - KHK -501/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarihli ve E. 1993/32, K.1993/32 sayılı kararı ile)

Bubent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) vediğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bukadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yılderece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğineesas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadroaylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

C) (Ek: 13/2/2011-6111/101 md.) Dereceyükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararlaatanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığımakamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak veemeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 incimaddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak veemeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlindevamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.

İdari görevlere atanma:

Madde 69 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/11 md.)

Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik HizmetlerSınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerininiki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.

Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerindenödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları içintesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ekgösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.

İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri:

Madde 70 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/29 md.)

Sayfa 33

4205

Birsınıftan başka bir sınıfa geçme:

Madde 71 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

(Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit derecelerarasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Buşekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veyakuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumdasınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerdegeçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetlerisınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa,görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyleatayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir dereceve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilkilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabüleden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıfdeğiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

BÖLÜM: 3

Yer Değiştirmeler

Yer değiştirme suretiyle atanma:

Madde 72 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/25 md.)

Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine,özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönündenbenzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgelerarasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md.;İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 SayılıKararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK/527/5 md.) Yeniden veya yerdeğiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmekbakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğereşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirmesuretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatınbulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görevbulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresiile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

(Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK/527/5md.) Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılıkolarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam vetazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenenillerde görevli olanlara % 60'ı,

Sayfa 34

4206

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

(Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK/527/5md.) Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiylesınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç birsurette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi;emeklilik ve diğer bütün hakları veyükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerininemeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her aykendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

(Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/13 md.) Memurların atanamayacaklarıyerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerineatanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yerdeğiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacakbir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için buyönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almaksuretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.

Karşılıklı olarak yer değiştirme:

Madde 73 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklıolarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerinegetirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri:

Madde 74 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ilekazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesindederece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumlarıitibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için iseatanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eskiderecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece vekademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları buderecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileritarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle)emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Sayfa 35

4207

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına girenkurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındakinakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesikapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden,hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerininüzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerineyukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilaveedilir.(1)

Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri:

Madde 75 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi:

Madde 76 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriylememurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslarçerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolaranaklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üçderece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eskiderecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece vekademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber,atandıkları buderecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileritarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle)emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Yabancı bir memleket veyauluslararası kuruluşta hizmet alma:

Madde 77 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/102 md.) Yabancımemleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarınınmuvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yıldabir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerinresmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadaraylıksız izin verilebilir.

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder veyabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler içinemeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıile saklı kalır.

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veyaseçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerdeveya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı birkademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekildeve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.

——————————

(1) 29/11/1984 tarih ve243 sayılı K.H.K.'nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılıKanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'ninilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.

Sayfa 36

4208

Bilgilerini artırmak üzeredış memleketlere gönderilme:

Madde 78 – Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğunaalınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerdeyetiştirilmek,eğitilmek,bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dışmemleketlere:

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.

Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak veyükümlülükleri:

Madde 79 – (Değişik: 28/7/1971 - 1449/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 18/5/1994 - KHK - 527/6 md.) 78 inci maddedeyazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdamedilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstanistifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygungörülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerininKanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını Kurumlarındanalırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları veyükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içindegörevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesiuygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileritarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıylaemeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

(Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/2 md.) (Değişik birinci cümle:23/7/2010-6009/60 md.) Kurumlarıncagönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas veusulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığınıngörüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleriülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesindenaylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı,diğerlerine bu tutarın 2/3'ü ödenir. (Değişik soncümle:17/9/2004-5234/1 md.)Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifadeetmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlaritibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslugidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki farkkurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.

(Değişik: 12/2/1982 - 2595/6 md.) Bu suretle yapılacak fark ödeme, hertürlü vergiden müstesnadır.

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretleçekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerinekurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeyemecburdurlar.

Sayfa 37

4208-1

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmedenayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburihizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemekzorundadırlar.

Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilmeesasları (1)

Madde 80 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1md.)

(Ek birinci fıkra:17/9/2004-5234/1 md.)Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesiiçin kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışınagönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, MaliyeBakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınınteklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları,çalışmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplinkovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecekhaller, bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir yönetmelikle düzenlenir. (2)

MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Başbakan tarafından onaylanacak birtalimatla belirtilir.

Silah altına alınma:

Madde 81 – Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altınaalınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri:

Madde 82 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışındasilah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerinetabidir.

——————————

(1) Bumadde başlığı "78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyenyönetmelik:" iken,17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu maddede geçen"tüzük" kelimesi, 8/10/1973 tarih ve 8 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesiile "yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 38

4209

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmalarıile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarındadeğerlendirilmesi:

Madde 83 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/26 md.)

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altınaalınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhistarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları dabaşvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmakzorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıklarısırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyledeğerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgalettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönündebulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süretoplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettiklerizaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademeintibakları:

Madde 84 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/37 md.)

Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylıkesaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinintasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabitutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerliksürelerinin kademe ve derece intibakları:

Madde 85 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/38 md.)

Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyleveya seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süreiçinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunmasıve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle silah altında geçen süreleriyükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.

Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:

Madde 86 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12;değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevdenuzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halindeyerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletasıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği,eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık,veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığınınizni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. (1)(2)

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekilmemurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurumdışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atananöğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihtenitibaren vekalet aylığı ödenir.

___________________

(1) Bu fıkraya,"eczacılık" ibaresinden sonra gelmek üzere 21/6/2005 tarihli ve 5371 sayılı Kanunun5 inci maddesiyle, "köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik," ibaresi eklenmiştir.

(2) Bu fıkraya;21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle"kadrolara" ibaresinden sonra gelmek üzere "Maliye Bakanlığınınizni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile" ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

Sayfa 39

4210

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları,veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlikveya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgilikadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğütakdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlıkkadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekaletaylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

İkinci görev yasağı:

Madde 87 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Memurlara;

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadikurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulanbanka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafındansermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarlabunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,

İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemezve yarar sağlanamaz.

Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ilehakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İlDaimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamıniteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına,Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veÖzel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarakyapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarıncagösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesineilişkin hükümler saklıdır.

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:

Madde 88 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlaragördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak veatamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazılıkurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri,veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde illerbelediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarcayürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

Sayfa 40

4211

İkinci görev olarak verilebilir.

(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;

a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grupbaşkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,(1)

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığıgörevleri,

ikinci görev olarak yaptırılabilir.

Ders görevi:

Madde 89 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (AskeriAkademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzerikuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere,öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ileek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların niteliklerive diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı iletespit olunur.

Birleşemiyecek görevler:

Madde 90 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancakbirisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Birmemurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

Kadroları kaldırılan devlet memurları:

Madde 91 – (Değişik: 13/2/2011-6111/103 md.)

Kadrosu kaldırılan memurlar,en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroyaatanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süreiçinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığınabildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerineuygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eskikadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devamederler.

Söz konusu memurların eskikadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmaktaolan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarınaait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamınınnet tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceyekadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıklarıbaşka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızıntazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemikapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılıiçinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son aydaaldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan derskarşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanınkarşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.

____________________

(1) 28/6/2006 tarihli ve5528 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "sağlık müdüryardımcılığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "sağlık grupbaşkanlığı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 41

4212

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaküzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamukurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespitedilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklifedilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısınınatamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içindebu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur.Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerineilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri isedurumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:

Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/27 md.)

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerdenveya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmekisteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerinitaşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşitbir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiylediğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

(Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevindençekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımakkaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi veher iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Emeklilerin yeniden hizmete alınması:

Madde 93 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılıKanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yenidenatanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlarkanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyleyeniden memurluğa alınabilirler.

(Mülga ikinci fıkra: 12/5/1982 - 2670/41 md.)

BÖLÜM: 4

Memurluğun Sona Ermesi

Çekilme:

Madde 94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaatetmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm:31/7/1970-1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazeretiolmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesihalinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuşsayılır.

Sayfa 42

4212-1

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğininkabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediğiveya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevinibırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydınatabi değildirler.

Çekilmede devir ve teslim süresi:

Madde 95 – Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlüolanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarınagöre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:

Madde 96 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/16 md.)

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayatamüessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelipişe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:

Madde 97 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.)

Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyettençekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasınauymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.

Memurluğun sona ermesi:

Madde 98 – Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradananlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birinikaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malûllük (...) (1) sebeplerinden biri ileemekliye ayrılması; (1)

d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer.

–––––––––––––––––

(1) 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle bu bentte yer alan "ve sicil"ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa 43

4212-2

BÖLÜM: 5

Çalışma Saatleri, İzinler

Çalışma saatleri:

Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarakçıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleridikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, haftatatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

Günlük çalışma saatlerinin tesbiti:

Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğledinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde BaşbakanlıkDevlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerdevaliler tarafından tesbit olunur.

(Ekfıkra: 13/2/2011-6111/104 md.) Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim veulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama vebitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülkiamirlerce farklı belirlenebilir.

(Ek fıkra:13/2/2011-6111/104 md.) Memurlarınyürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilençalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmelerimümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığınınteklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulününtesbiti:

Madde 101 – (Değişik: 132/2011-6111/105 md.)

Günün yirmidört saatindedevamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat veşekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabipraporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce veher hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonrakibir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlümemurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Sayfa 44

4213

Yıllık izin:

Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/46 md.)

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıldahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Yıllık izinlerin kullanılışı:

Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptanveya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın iznibir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 - KHK - 562/2 md.) Cariyıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarıdüşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara,hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllıkizinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Mazeret izni:

Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011-6111/106 md.)

A) Kadın memura; doğumdanönce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyleanalık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalıkanalık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekizhafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuylabelgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadarkurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilençalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erkengerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü dedoğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasındaanalık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olanbabaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğumyapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğununevlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba vekardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarındabelirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçedekaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakatiile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiylememurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmaküzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikincikez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunuemzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibarenilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izniverilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağıhususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Yıllık izin ve mazeretizinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

Sayfa 45

4214

Hastalık ve refakat izni: (1)

Madde 105 – (Değişik:13/2/2011-6111/107 md.)

Memura, aylık ve özlükhakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, veremve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığıhâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyleyataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine aitsürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamîsüreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için,iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göreverilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığınındevam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birincifıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyenmemur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlıkşartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen veemeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemelerihâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veyagörevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığınatutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangihallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği vesüreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve DışişleriBakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet PersonelBaşkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmaklayükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecekana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesiveya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerinsağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarıkorunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadaruzatılır.

İyileşme halinde göreve dönüş:

Madde 106 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik:

Madde 107 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Aylıksız izin:

Madde 108 – (Değişik: 13/2/2011-6111/108 md.)

A) Memura, 105 incimaddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kuruluraporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadaraylıksız izin verilebilir.

B) Doğum yapan memura, 104üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşidoğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidörtaya kadar aylıksız izin verilir.

–––––––––––––

(1)Bu madde başlığı "Hastalık izni:" iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun107 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 46

4215

C) Üç yaşını doldurmamış birçocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memurolmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine,çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayetdairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört ayakadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumundabu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde,birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

D) Özel burs sağlayan ve buburstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhilolmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzereyurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atananveya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlarveya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarıncagönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izinverilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izinverilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esasalınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlindememuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yılakadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genelhayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli birsüre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bubölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresininbitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on güniçinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veyamazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler,memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılanmemurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

BÖLÜM: 6 (1)

Özlük Dosyası

Memur bilgi sistemi, özlük dosyası: (2)

Madde 109 – (Değişik: 13/2/2011-6111/109 md.)

Memurlar,Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacakpersonel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyasıtutulur.

Özlükdosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme,soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesiverilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

Memurlarınbaşarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, dereceyükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerininkesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

Özlükdosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelereilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

––––––––––––

(1) Bu bölüm başlığı "Siciller"iken,13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiylemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı "Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası:"iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 109 uncu maddesiyle metneişlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 47

4216

Sicil dosyası:

Madde 110 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Özlük ve sicil dosyasının önemi:

Madde 111 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Sicil amirleri:

Madde 112 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Sicil raporlarında belirtilecek hususlar:

Madde 113 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Madde 114 – (Mülga: 12/5/1989 - KHK 368/2 Md.)

Sicil raporlarının doldurulması:

Madde 115 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Değerlendirme kurulları:

Madde 116 – (Mülga: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)

Memurların uyarılmaları:

Madde 117 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

İtiraz hakkı:

Madde 118 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Olumlu ve olumsuz sicil:

Madde 119 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Olumsuz sicil:

Madde 120 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Sicil yönetmeliği:

Madde 121 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: (1)

Madde 122 – (Değişik: 13/2/2011-6111/110 md.)

Görevli oldukları kurumlardaolağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmaksuretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararınınoluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüdeazaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasındaveya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somutolaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara,merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlartarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstünbaşarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesiverilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafındanuygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200'üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıliçinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudununbinde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet GenelMüdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içindeödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadarDevlet Personel Başkanlığına bildirilir.

––––––––––––

(1)Bu madde başlığı "Takdirname:" iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun110 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 48

4217

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekteoldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarınınbaşarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığınınuygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

Ödül:

Madde 123 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

BÖLÜM: 7

Disiplin

Disiplin amiri ve disiplin cezaları:

Madde 124 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/25 md.) Disiplinamirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak DevletPersonel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin vetesbit edilecek amirlerdir.

(Değişik: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibiyürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleriyurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığıhususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine veağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisiverilir.

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:

Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.)

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasınıgerektiren fiil ve haller şunlardır:

A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olmasıgerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallindekurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgiliresmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımındakayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görevmahallini terketmek,

c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisizkalmak,

g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ilebildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallindekurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgiliresmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurludavranmak,

Sayfa 49

4218/(4218-1/2)

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getirensürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak niteliktedavranışlarda bulunmak,

e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muameledebulunmak,

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu türyazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

j) Verilen emirlere itiraz etmek,

k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına nedenolmak,

l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

m) (Ek:17/9/2004-5234/1 md.)Yetkiliolmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarınabilgi veya demeç vermek.

C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesintiyapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görevmahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevleilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, horkullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamakiçin kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyandabulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören vebenzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g) (Mülga: 13/2/2011-6111/111 md.)

h) (Mülga: 13/2/2011-6111/111 md.)

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak niteliktedavranışlarda bulunmak,

j) (Mülga: 13/2/2011-6111/111 md.)

D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun,bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil vehareketler yapmak,

Sayfa 50

4219

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeriamaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.)

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getiricifaaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefiinanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutandavranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarettebulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmaksuretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstündeborçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarınızedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzerememurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzeninibozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işiyavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarakgöreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, (1)

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri,afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunlarıkurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak (...) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlereilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) (Değişik: 13/2/2011-6111/111 md.) Amirlerine,maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utançverici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

–––––––––––––––––

(1) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 111 inci maddesiyle, bu maddenin (E) bendinin (a) alt bendindeyer alan "engelleme" ibaresi "kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu aradaki"kesintisiz 10 gün veya" ibaresi 29/11/1984 tarih ve K.H.K.-243/26. Md. İlemetinden çıkarılmıştır.

Sayfa 51

4220

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecektutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırıfiilleri işlemek.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlükdosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır cezauygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya hallernedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağırceza verilir. (1)

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarıbelgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanıuygulanabilir. (1)

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerenitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı nevidendisiplin cezaları verilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerindebulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasınınverilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼'ü – ½'si kesilir vetekerrüründe görevlerine son verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümlerkapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasınaengel teşkil etmez.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:

Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinindurdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararıalındıktan sonra,atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarınadayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

(Değişik fıkralar: 12/5/1982 - 2670/32 md):

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteğiüzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ileverilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisiyoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Özelkanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümlerisaklıdır.

–––––––––––––––––

(1) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 111 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan"sicilden" ibaresi "özlük dosyasından" ve üçüncü fıkrasında yer alan "iyi veyaçok iyi derecede sicil alan" ibaresi "ödül veya başarı belgesi alan" olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 52

4221

Zamanaşımı:

Madde 127 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/33 md.)

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bufiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasıcezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisizamanaşımına uğrar.

Karar süresi:

Madde 128 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/34 md.)

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanıntamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturmadosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdiedilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içindesoruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılansoruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplinkuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı: (1)

Madde 129 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/35 md.)

Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde,gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakıincelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişidinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmayayetkilidirler.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, (...) (2)soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veyayazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. (2)

Savunma hakkı:

Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezasıverilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzereverdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur,savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

––––––––––––––––

(1) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkarsında yer alan"sicil dosyasını" ibaresi "özlük dosyasını" olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "sicil dosyasıhariç," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa 53

4222

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi:

Madde 131 – Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesindekovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplincezasının uygulanmasına engel olamaz.

(Ek: 6/10/1983 - 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel DairesiKurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışanpersonel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarlakişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorguhakimlikleri veya Memurun Muhakematı hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarcayapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame,talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilenkesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veyakuruluşa gönderilir.(1)

Uygulama:

Madde 132 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/36 md.)

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhaluygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine,Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığınabildirilir. (2)

(Değişik dördüncü fıkra: 13/2/2011-6111/112 md.) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinindurdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanıkadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve ilteşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyicikurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarınaatanamazlar.

(Mülga beşinci fıkra: 13/2/2011-6111/112 md.)

——————————

(1) 29/11/1984tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 nci maddesi uyarınca 13/12/1960 tarih ve 160sayılı kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılıK.H.K.'nin ilgili maddesine apılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddedezikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olarak dikkatealınmalıdır.

(2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 112 inci maddesiyle, bu fıkrada yeralan "sıralı sicil amirine" ibaresi "üst disiplinamirine" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 54

4223

Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi: (1)

Madde 133 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/37 md.)

Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarmacezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınamacezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 senesonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlükdosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklıkılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerekbu karar özlük dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlükdosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonrayukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Disiplin kurulları ve disiplin amirleri:

Madde 134 – (Değişik: 2/2/1981 - 2381/2 md.)

Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzereKurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göreçalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitimmüdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur. (2)

(Değişik: 12/2/1982 - 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyeleriningörev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında kararverebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslarile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kuruluncaçıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İtiraz:

Madde 135 – (Değişik: 13/2/2011-6111/113 md.)

Disiplin amirleri tarafından verilenuyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademeilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itirazedilebilir.

İtirazda süre, kararınilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itirazedilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itirazdilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz güniçinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde,disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veyatamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşıidari yargı yoluna başvurulabilir.

İtiraz süresi ve yapılacak işlem:

Madde 136 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

——————————

(1) 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddeninmadde başlığında yer alan "sicilden" ibaresi "özlük dosyasından", birincifıkrasında yer alan "siciline" ibaresi "özlük dosyasına", "sicil dosyasından"ibaresi "özlük dosyasından", ikinci fıkrasında yer alan "sicil dosyasına"ibaresi "özlük dosyasına", üçüncü fıkrasında yer alan "sicilden silinmesinde"ibaresi "özlük dosyasından çıkarılmasında" olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(2) Bu fıkra için bukanun sonunda yer alan işlenemiyen hükümler kısmındaki 2/2/1981 tarih ve 2381sayılı Kanunun geçici maddesine bakınız.

Sayfa 55

4224

BÖLÜM: 8

Görevden Uzaklaştırma

Görevden uzaklaştırma:

Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetleriningerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devletmemurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında daalınabilir.

Yetkililer:

Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.

a) Atamaya yetkili amirler;

b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;

c) İllerde valiler;

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valininmuvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurunkurumuna derhal bildirilir.

Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:

Madde 139 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayıizleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmayabaşlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı,yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezaisorumluluğa tabidirler.

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:

Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devletmemurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevdenuzaklaştırılabilirler.

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak veyükümlülüğü:

Madde 141 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi birsuçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarınınüçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardanfaydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunlarınaylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzaktageçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceyükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,üst dereceyeyükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Tedbirin kaldırılması:

Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarmaveya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmışolan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce(Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkiliamirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu maddehükmü uygulanır.

Sayfa 56

4225

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:

Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engelolmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirikaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri:

Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, cfıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurununsoruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerdeher zaman kaldırılabilir.

Süre:

Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabındanolduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir kararverilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmayayetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamayayetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüpdönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

KISIM - V

Mali Hükümler

Kapsam:

Madde 146 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK 12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık,ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartlarıbakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenmemurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevlerkarşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez. hiçbir yararsağlanamaz. Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilengörevlendirilecekler hariç.)

(Değişik: 14/1/1988 -KHK - 311/1 md.) Ancak,2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 7/6/1926 tarihli ve 904sayılı Kanuna 30/1/1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 incimaddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun161 inci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncümaddesi ve 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların,İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarınısonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine

Sayfa 57

4226

ilişkinsair kanun hükümleri saklıdır. (Değişik cümle: 20/3/1997-KHK-570/8 md.)Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk müşavirleri ve avukatlariçin 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanankatsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez.(1)Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesaptatoplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe görediğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarakdağıtılır. (1)(2)

(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecekaylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemelertoplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespitolunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük haklarıile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir. (3)

Deyimler:

Madde 147 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanunda geçen;

A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerininkarşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,

B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılanpersonele ödenen parayı,

C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılanpersonele ödenen parayı,

Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,

D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal edenmemurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçekgiderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulanödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,

E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim veöğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzerikuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi vediğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,

F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılıesaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara,fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,

G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olanişlerde çalışanlara ödenen parayı,

b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerdeçalışanlara ödenen parayı,

——————————

(1) Bu cümle"Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, birinci derece son kademeaylığının (ek gösterge hariç) yıllık tutarını geçemez." şeklinde iken, 20/3/1997tarih ve 570 sayılı KHK'nın 8 inci maddesi ile metne işlendiği şeklindedeğiştirilmiştir.

(2) Bufıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "6000gösterge rakamının" ibaresinden önce gelmek üzere "hukuk müşavirlerive avukatlar için 10000, diğerleri için" ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(3) Bufıkrada bulunan "ödenekler" ibaresi 21/32006 tarihli ve 5473 sayılıKanunun 3 üncü maddesiyle "diğer ödemeler" şeklinde değiştirilmiş vemetne işlenmiştir.

Sayfa 58

4227

c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belliyerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,

d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olansaymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,

İfade eder

Gösterge tabloları:

Madde 148 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/51 md.)

Kademe aylığı:

Madde 149 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/52 md.)

Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel göstergetablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen göstergerakamına tekabül eden aylıktır.

Derece aylığı:

Madde 150 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/53 md.)

Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundakiderecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını toplucaifade eder.

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:

Madde 151 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/54 md.)

Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademegöstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynıderecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksekkademe aylığını gösterir.

Zam ve Tazminatlar: (1)

Madde 152 –

I - Zamlar

a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlaraiş güçlüğü zammı,

b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riskizammı,

c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığındanmalen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,

d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdamedilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,

ödenir

II- Tazminatlar: (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/9 md.)

Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi,kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönünealınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek göstergedahil) brüt tutarının,

A - ÖZEL HİZMETTAZMİNATI:

a) Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetimgörevi yapan personelden;

1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 345 ine,

2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için % 100 üne,

________________________

(1) 31/7/1970 tarih ve 1327sayılı Kanun ile 213 üncü madde sonuna numarasız "Ek Madde" olarak eklenen bumadde; 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesiile 152 nci madde olarak teselsül ettirilmiştir.

Sayfa 59

4228

3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 80 ine,

4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 70 ine,

5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman(Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunlarınyardımcıları için % 60 ına,

b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ileUzman Tabipler için % 215 ine,

2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları İçin% 145 ine,

3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,

4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,

5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60 ına

Ancak,Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleriile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarınaait tazminat oranları esas alınır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden;kalkınmadaöncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıklarısürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerdenBakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekligörevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.

c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için %168'ine, (18)

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerinihaiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileridahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyükyatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları süreceayrıca % 30'una,

Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgilikurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10'unu geçemez.(Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,

3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,

Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleriile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarınaait tazminat oranları esas alınır.

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmadaöncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıklarısürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.

(Ek paragraf: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Teknik Hizmetler Sınıfına dahilkadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara,bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün içinbelirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanıaşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatıverilebilir.

d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 135 ine,

Sayfa 60

4228-1

e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 230 una,

f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve DenetçiYardımcıları, Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık (...)(31) ve Gelirİdaresi Başkanlığı İç Denetçileri ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük veTicaret Bakanlığı(31) merkez denetim elemanları için % 210una,(17)(31)

g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsızgenel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) BaşmüfettişMüfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile, Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük,Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresiile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları veBakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolörve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçisi ve DerneklerDenetçi Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş veMüfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POLTesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları(31) için % 195 ine,(1)(2)(3)(10) (11)(17)(19)(31)

h) Başbakanlık Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları(31), Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,(27)Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziUzmanları,(30) Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet PersonelUzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları,Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi HizmetleriUzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Maliye Bakanlığı (...)(32)Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlıgenel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, EğitimMüfettişleri ile ÜrünDenetmenleri(31), (...)(31) ve bunların yardımcıları,(f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler için % 130 una, (3)(8)(15)(16)(17)(23)(24)(25)(26)(27)(30)(31)(32)

i)Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, DevletGelir Politikaları Uzmanları, (32) Devlet Gelir Uzmanları, Devlet MallarıUzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, MaliHizmetler Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, (...)(31), (...)(31), Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, (...)(31), (..)(19),Teknik Yardım Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.B.Uzmanları, SavunmaSanayi Müsteşarlığı Uzmanları, (...)(31), (...)(31), (...)(31),(...) (19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam veMeslek Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları,(29)Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,VakıfUzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları,(28) Sanayi ve Teknoloji Uzmanları(31), Çevre ve Şehircilik Uzmanları,Orman ve Su İşleri Uzmanları, (31)Gençlik ve Spor Uzmanları(31) , Gümrük ve Ticaret Uzmanları(31), İhracatı Geliştirme Uzmanları(31), Aile ve Sosyal PolitikalarUzmanları(31), Gıda, Tarım ve HayvancılıkUzmanları(31), Basın ve Enformasyon Uzmanları,(33) (...)(28) ile bunların yardımcıları için % 120sine, (4) (5) (6) (7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(17)(19)(20)(21)(22)(28)(29)(31)(32)(33)

j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş veMüfettiş Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisatMüfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunlarınyardımcıları için % 100 üne,

k) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların Yardımcıları için % 75ine,

(Bu sayfadaki dipnotlar için 4228-2 ve 4228-3 No'lusayfalara bakınız)

Sayfa 61

4228-2

(1)"Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmeBaşkanlığı Müfettişleri" ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ileeklenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun iledeğiştirilmek suretiyle kanunlaşmıştır.

(2) Bu fıkraya, "Bakanlık" ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745sayılı Kanunla, "Müsteşarlık" ibaresi eklenmiştir.

(3) Bubentlere 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile eklenenBaşkanlık Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Sosyal SigortaUzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, ÇalışmaUzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve GüvenliğiUzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri ibareleri sözkonusu KHK'lerin Anayasa Mahkemesinceiptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(4)"Özürlüler Uzmanı" ibaresi, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK ile,"Tapu ve Kadastro Denetmenleri" ibaresi ise 7/6/2000 tarih ve 4576 sayılı Kanunile eklenmiştir. "Teknik Yardım Uzmanları" ibaresi, 2/5/2001 tarihli ve 4668sayılı Kanunla eklenmiştir.

(5)"Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle; eklenmiş, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılıKanuun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; "A.T." ibaresi,"A.B." olarak değiştirilmiştir.

(6) "ÇevreUzmanları" ibaresi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 incimaddesiyle, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(7) "İstihdamve Meslek Uzmanları" ibaresi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir

(8) 16/7/2003 tarihli ve4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, (h) bendine, "Sosyal GüvenlikUzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı veGüvenliği Uzmanları"; (i) bendine Çalışma ve Sosyal Güvenlik EğitimUzmanları" ibareleri eklenmiştir.

(9) "Bağ-KurDenetmenleri" ibaresi, 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncımaddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(10) "Emniyet GenelMüdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları" ibaresi, 31/7/2003tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle "İçişleri Bakanlığı DerneklerDenetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları" olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(11) "Sosyal SigortalarKurumu" ibaresinden sonraki "Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve MüfettişYardımcıları" ve "Sosyal Sigorta Uzmanları" ibareleri 29/7/2003 tarihli ve 4958sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.

(12) 544 sayılı KanunHükmünde Kararname ile eklenen "Marka Uzmanları", "Patent Uzmanları" ibareleridaha sonra, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.

(13) Bu alt bende,27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle "Kadının Statüsüuzmanları"ibaresi eklenmiştir.

(14) Bu alt bende,10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle "Aile ve SosyalAraştırma uzmanları"ibaresi eklenmiştir.

(15) Bu alt bende,1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle "Sosyal YardımUzmanları"ibaresi eklenmiştir.

(16) Bu alt bende,10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Dış TicaretUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik KurumuUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(17) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, (f) bendine "DenetçiYardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Başbakanlık, Bakanlık,Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İçDenetçileri," ibaresi; (g) bendine "Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere ",Başkanlık, Müstakil GenelMüdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özelİdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri,"ibaresi; (h) bendine "Sosyal Yardım Uzmanları ve bunlarınyardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ",(f) ve (g) bendindesayılmayan İç Denetçiler" ibaresi; (i) bendine "GelirUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanları,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(18) Bu alt bentdeyer alan "% 145'ine" ibaresi; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılıKanunun 3 üncü maddesiyle "% 168'ine" şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(19) Bu bendin (g)alt bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi,Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta MüfettişYardımcıları," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi,Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, (i) altbendinde yer alan "Sosyal Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-KurDenetmenleri" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

Sayfa 62

4228-3

(20) Bu alt bende,20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Kültür veTurizm Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "VakıfUzmanları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(21) 5/11/2008 tarihli ve5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; (i) alt bendine "Kültür ve TurizmUzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(22) 7/1/2009 tarihli ve5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle,"Tüketici ve Rekabet Uzmanları"ibaresi, "Sanayi ve Ticaret Uzmanları" olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(23) 29/5/2009 tarihlive 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; (h) alt bendine "Devlet PersonelUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum YönetimiUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(24) 24/6/2009 tarihlive 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle; (h) alt bendine "Dış TicaretUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Avrupa Birliği İşleriUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(25) 24/3/2010 tarihli ve5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle; (h) alt bendine "Avrupa Birliği İşleriUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(26) 4/6/2010 tarihli ve5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan "İlköğretimMüfettişleri" ibaresi "Eğitim Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(27) 1/7/2010 tarihli ve6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, (h) alt bendine "Dış Ticaret Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyanet İşleriUzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(28) 25/11/2010 tarihli ve6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, (i) alt bendine "Vakıf Uzmanları,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve aynı alt bentte yer alan ", Tapu veKadastro Denetmenleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(29) 28/12/2010tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, (i) alt bendine "Kültür veTurizm Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yazma Eser Uzmanları,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(30) 17/2/2011 tarihli ve6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, (h) alt bendine "Yurtdışı Türkler veAkraba Topluluklar Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(31) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nin 8 inci maddesiyle;

a) (f) bendinde yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği"ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan "Dış TicaretMüsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı" ibaresi "Ekonomi Bakanlığı veGümrük ve Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

b) (g) bendine "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POLTesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları"ibaresinden sonra gelmek üzere ", Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıDenetçi ve Denetçi Yardımcıları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

c) (h) bendinde yer alan "D.P.T. Planlama Uzmanları" ibaresi"Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları" şeklinde, "Dış TicaretteStandardizasyon Denetmenleri" ibaresi "Ürün Denetmenleri"şeklinde değiştirilmiş, "Sosyal Yardım Uzmanları," ibaresiyürürlükten kaldırılmış ve metne işlenmiştir.

ç) (i) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve TicaretUzmanları," "Gümrük Uzmanları," ve "Özürlüler Uzmanları,Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları," ibareleriyürürlükten kaldırılmış ve aynı bende "Tapu ve Kadastro Uzmanları,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre,Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve TicaretUzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları" ibaresi eklenmiş, daha sonra29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK'nin 37 nci maddesiyle, "Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları" ibaresi "Çevreve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları" şeklinde değiştirilmişve metne işlenmiştir.

(32) 7/72011 tarihli ve646 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesiyle,bu bölümün (h) bendinde yer alan "Vergi,"ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (i) bendine "Devlet MuhasebeUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Gelir PolitikalarıUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(33) 22/8/2011 tarihli ve651 sayılı KHK'nin 12 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendine "Gıda, Tarım veHayvancılık Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Basın ve EnformasyonUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 63

4228-4

l) (Değişik: 7/7/2010-6004/23 md.) Dışişleri Bakanlığımeslek memurları için (aday meslek memurları dahil) % 140'ına, konsolosluk veihtisas memurları için (aday konsolosluk ve ihtisas memurları dahil) % 130'una,

m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için % 345 ine,

B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI (1)

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilenöğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürüve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenlerile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil (...) (1) olmaküzere)

a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,

b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,

c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine,(2)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarınaatelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve ÖğretimHizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan BakanlarKurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,

b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,

(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,

b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,

C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI (3)

a) (Değişik:1/7/2010-6002/21 md.) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisive mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup "Vaiz" kadrosuna atananlariçin %175'ine,

b) (Değişik:1/7/2010-6002/21 md.)Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolardabulunanlardan;

1. Yükseköğrenim mezunuolanlar için % 95'ine,

2. İmam-Hatip Lisesimezunları için % 93'üne,

3. Diğerleri için % 89'una,

c) (Değişik:1/7/2010-6002/21 md.)Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındabulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca %50'sine,

d) (Ek: 1/7/2010-6002/21md.) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz,başimam-hatip, Kur'an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40'ına,uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur'an kursu uzman öğreticisi ve başmüezzinlikkadrolarına atananlara % 20'sine,

––––––––––––––––––

(1) 4/6/2010tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümün birinci fıkrasındayer alan "İlköğretim Müfettişleri hariç" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) Bubölümün (a) fıkrasında % 82, (b) fıkrasında % 78, (c) fıkrasında % 70 olarakyer alan oranlar, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile metneişlendikleri şekliyle değiştirilmiştir. Oranların uygulanması için, 3/4/1998tarih ve 4359 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine bakınız.

Sayfa 64

4228-5

D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI (1)

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Emniyet Genel Müdürü için % 335 ine,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu başkanı, Polis Akademisi Başkanı,

Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 285 ine,

- Daire başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri,

Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 265 ine,

- Diğerleri için % 215 ine,

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 195 ine,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 185 ine,

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 175 ine,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 151 ine,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 138 ine,

8. Komiser kadrolarına atananlar için % 131 ine,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 126 sına,

10. Diğerlerinden;

- 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 118 ine,

- 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için % 111 ine,

- 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 102 sine,

11. (Ek: 24/4/2008-5757/3 md.) Çarşı ve Mahallebekçileri için % 72'sine, (2)

12. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvetmüdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca % 5 ine, (2)

b) (Mülga: 24/4/2008-5757/3 md.)

E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

a) Müsteşar için % 345 ine,

b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) için% 335 ine,(3)

c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler,Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten Merkezde görevli Valiler için % 330'una,(3)(4)

–––––––––––––––––––––––––

(1) 21/3/2006tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümün (a) bendinin (2), (3),(4), (5), (6), (7), (8), (9) ve(10) numaralı alt bentlerinde yer alan tazminat oranları 25'er puan artırılmaksuretiyle, (b) bendinde yer alan "% 52'sine" ibaresi ise "%72'sine" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 24/4/2008 tarihli ve5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu (11) numaralı alt bent eklenmiş, takipeden alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) 1/7/2006 tarihli ve5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle (b) bendinde yer alan "OlağanüstüHal Bölge Valisi," ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Valilerive" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "ve İl Valileri"ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı bentte yer alan "%325'ine" ibaresi "% 330'una" şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(4) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu bende "Genel Müdürler"ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme Başkanı" ibaresi eklenmişve metne işlenmiştir.

Sayfa 65

4228-6

d) Merkezde görevli diğer Valiler için % 290 ına,

e) (Değişik: 1/7/2006-5540/5 md.) Diğerlerinden;

- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290'ına,

- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280'ine,

- 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260'ına,

- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240'ına,

- Kaymakam adayları için % 175'ine,

- Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında görevyapanlar ile merkez valilerine ayrıca % 30'una,

F) DENETİM TAZMİNATI

Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;

a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan:

- Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için % 10 una,

- Diğerleri için %30 una

b) (h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar için % 20 sine,

G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI

Yüksek Mahkemeler,Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları,Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleripersoneli dahil) görevli bu Kanuna tabi personelden;

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180 ine,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğuhalde bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için % 56 sına,

c) (a) ve (b) sıralarında sayılanlar dışında kalan hizmet sınıflarındabulunanlar için kendi hizmet sınıfları için öngörülen tazminatlara ek olarakayrıca % 22 sine,

d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarınaayrıca % 10 una,

H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yeralan tazminatlardan yararlanmayan personelden;

a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için % 45 ine,

b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için % 50 sine,

kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçüve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.

Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesigereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. Mülki İdare AmirliğiÖzel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatıve Adalet Hizmetleri Tazminatı (C ve G bölümlerinin (c) bentlerindesayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez. (1)

––––––––––––––––––

(1) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncümaddesiyle; bu fıkrada yer alan "(G bendi (c) sırasında sayılanlarhariç)" ibaresi "(C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlarhariç)" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 66

4228-7/4228-9

III- Ortak Hükümler:

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlaraödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteğive Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütünkurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının BakanlarKurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır veBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ileözel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığınınuygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

(Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hakkazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaçgösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavigördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleritoplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar% 25 eksik ödenir.

Yurt dışına sürekli görevle görevlendirelenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez.Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışıaylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süreiçinde zam ve tazminatları ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam vetazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personelineBakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran vemiktar üzerinden ödeyebilirler.

Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangibir vergiye tabi değildir.

Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı:

Madde 153 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5md.)

Katsayı: (1)

Madde 154 – (Değişik: 13/7/1993 - KHK - 486/24 md.)

Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığıgösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylıkkatsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylıkkatsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere GenelBütçe Kanunu ile tespit olunur.Ancak mali yılın ikinci yarısında,memleketinekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönündebulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamıveya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

––––––––––––––––––

(1) Bu maddenin;2011 yılında uygulanması ile ilgili olarak 31/12/2010 tarihli ve 27802 Mükerrersayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 YılıMerkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesine ve 3/1/2011 tarihli ve2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesine bakınız.

Sayfa 67

4228-8/4228-10

Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

Memurlara ödenecek aylık tutarları:

Madde 155 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/56 md.)

Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundakirakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ileçarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindekimemurların aylık tutarlarını gösterir.

Yurt dışında aylıklar:

Madde 156 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/57 md.)

Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devletmemurlarının aylıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen aylık tutarından,alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildiktensonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet PersonelBaşkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak BakanlarKurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktarüzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark,her türlü vergiden müstesnadır.

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.

Dış memleketler aylık katsayısı:

Madde 157 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, parave geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönündetutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.

Adayların aylıkları:

Madde 158 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncümaddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademeaylığını alırlar.

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesiuygulanmaz.

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri:

Madde 159 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananlarınadaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve dereceyükselmelerinde değerlendirilir.

Kademe ilerlemesinde verilecek aylık:

Madde 160 – Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeyetekabül eden aylığı alır.

(Mülga ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/117 md.)

Derece değişikliğinde verilecek aylık:

Madde 161 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/10 md.)

Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,

A) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarıderecelere atanan memur;

a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiğiderecenin ilk kademe göstergesine,

b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiğigöstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademeningöstergesine,

Tekabül eden aylığı alır.

Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur,kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,

Sayfa 68

4229

a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakınkademenin göstergesine,

Tekabül eden aylığı alır.

Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık:

Madde 162 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/61 md.)

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu:

Madde 163 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/62 md.)

İstisnai memuriyetlere:

a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmekistedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, buKanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeniderecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmıkademe terfiinde dikkate alınır.

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmakkaydiyle, başka bir sınıfa da girebilirler.

b) Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda birgöreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a)fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmakkaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylıkhükümleri uygulanmaz.

Aylığın ödeme zamanı ve Esasları : (1)

Madde 164 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölümhallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelingündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

(Ek: 5/7/1991 - KHK - 433/2 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/5/1992 tarih ve E.1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK -527/7 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunuhükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri(sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarınagöre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayninitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla,bordro düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas veusulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılanödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine kararvermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

(Ek: 5/7/1991 - KHK - 433/2 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/5/1992 tarih ve E.1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK-527/7 md.) Üçüncü fıkrakapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerininbelli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ilegerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirlerialmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

——————————

(1) Madde başlığı"Aylığın ödeme zamanı" iken 433 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi ilemetne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 69

4230

Açıktan atanmada aylığa hak kazanma :

Madde 165 – (Değişik : 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıklarıgünden itibaren aylığa hak kazanırlar.

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.

Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma :

Madde 166 – (Değişik : 12/2/1982 - 2595/11 md.)

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takipeden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hakkazanır.

Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma:

Madde 167 – (Değişik: 30/5/1973 - KHK 5/7 md.)

Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veyaatandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

(Ek: 12/2/1982 - 2595/12 md.) Ancak, yürütülmekte olan görevinniteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayıngeçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 incimaddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma:

Madde 168 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:

Madde 169 – (Değişik - 28/3/1988 - KHK. 318/3 md.)

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddedebelirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla,yer değiştirmesuretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihitakip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerindealınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:

Madde 170 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görevyeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesinekadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları:

Madde 171 – (Değişik : 17/9/2004 – 5234/1 md.)

Hesaplarını, görevi devralanlara devirzorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslimsüresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eskigörev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman mutemetleri için devir süresi ikigündür.

Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerinaylıkları:

Madde 172 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarıncayazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadrotasarrufundan ödenir.

Sayfa 70

4231

Vekalet aylığına hak kazanma:

Madde 173 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı:

Madde 174 – Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilenyapılması şarttır.

Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler:

Madde 175 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesininbirinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığıkadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarındanaşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdekibir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevlebaşka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

(Ek : 4/7/2001 - KHK- 631/5 md.) Ancak,kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığıödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

(Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görevverilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş birkadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekildegörevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademeaylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip vebaştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halindekadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçteikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.(1)

(Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/4 md) Açıktan vekil olarak atananlar buKanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecekvekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.

Ders ve konferans ücretleri:

Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine görekendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesive pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ileçarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

(Değişik iknci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu ücretler, özel eğitimemuhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen veyöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerineve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarındangörevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek dersücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.(2)

___________________

(1) 28/6/2006 tarihli ve 5528 sayılıKanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Ancak," ibaresinden sonragelmek üzere "sağlık grup başkanlığı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu maddede yeralan80 ve 90 gösterge rakamları, 4/3/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun Geçici 1inci maddesi gereğince sırasıyla 1999 yılında 90 ve 100'e, 2000 yılındanitibaren ise 100 ve 110'a yükseltilerek uygulanacağı hükümaltına alınmıştır.

Sayfa 71

4232

Yolluk giderleri ve gündelikleri:

Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevinifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderlerive gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündeliklerisözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

Fazla çalışma ücreti:

Madde 178 – (Değişik: 5/7/1991 - KHK - 433/3 md.; İptal : Ana. Mah'nin5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/8 md.)

A) 99 ve 100 üncümaddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Buhallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçiçalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatlerive günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecekücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir

B) (İptal: Ana.Mah'nin 14/2/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılıKararı ile; Yeniden düzenleme: 3/4/1998 - 4359/4)

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazlaçalışma ücreti vermeksizin çaıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacakfazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak,bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerekyılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ileMaliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğerhususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.

Temsil giderleri ve yönetmeliği:

Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devletmemurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bumasrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgilikurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet PersonelBaşkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları:

Madde 180 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerinebaşladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veyakurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başkabir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyenonbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara göre ödenir.

Sayfa 72

4232-1

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emrialanların aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemeküzere aynı maddeye göre ödenir.

(Ek :4/7/2001 -KHK- 631/6 md.) Sürekli görevle yurt dışına atananmemurlara, yıllık izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içindegeçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak, yurt dışı görevsüresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavikurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenenemsal katsayının 1/3'ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir.

Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları:

Madde 181 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları,geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içindeaylığı katsayılı ödenir.

Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananlarınaylıkları:

Madde 182 – Yukardaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarınauygulanmakta bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan birbaşka memlekete naklen atanmalarında 180 inci madde hükmü uygulanır.

Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınanların aylıklarının ödenmesi:

Madde 183 – Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevramaksadiyle silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarıncatam olarak ödenir.

Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulunduklarıkurumdan aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askerikurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silahaltında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların aylıklarınınödenmesi:

Madde 184 – Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınanDevlet memurlarına rütbeli olsun olmasın silah altında bulundukları süreceaylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.

Sayfa 73

4233

A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine aitaylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarındaneksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamıkurumlarınca ödenir.

Sefer haline geçişte silah altında bulunan memurların aylıkları:

Madde 185 – Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silahaltında bulunan Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer halinegeçişten sonraki aylıkları 184 üncü maddeye göre ödenir.

Silah altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları:

Madde 186 – Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmetidışında silah altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmazdan öncekadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silah altındabulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:

A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanlarınrütbe aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında183 ve 184 üncü madde hükümleri uygulanır.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açıkaylığının verilmesine devam olunur.

KISIM - VI

Sosyal Haklar ve Yardımlar

Emeklilik hakları:

Madde 187 – Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerindekendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklaremeklilik kanunlariyle düzenlenir.

Hastalık ve analık sigortası:

Madde 188 – A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğankaza ile mesleki hastalık,

B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba veçocuklarının hastalık ve analık,

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanların (SosyalSigortalar Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük veyaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık veanalık,

Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların ailefertlerinin hastalık ve analık,

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal SigortalarKurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık.

Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.

Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.

Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigortarejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz.

Sayfa 74

4234

Yeniden işe alıştırma:

Madde 189 – Malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışmagücünün artırılabileceği umulanlar eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekteçalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.

İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanunundagösterilir.

Ek sosyal sigorta ve Yardımlaşma:

Madde 190 – (Mülga: 12/2/1982 - 2595/19 - a)

Memurların sosyal tesis ihtiyaçları:

Madde 191 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 - KHK 243/29 md.)

Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyaltesisler kurulabilir.

Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ileMaliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte hazırlanacak genel yönetmeliklebelirlenir.

Devlet memurları için konut kredisi:

Madde 192 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 - KHK 243/30 md.)

Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazlaolanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve önceliklekonut kredisi verilebilir.

Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve heryıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve KamuOrtaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Devlet memurları için konut:

Madde 193 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/69 md.)

Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerle kiralık konutihtiyaçları, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kuruluncaonanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacaködeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır.

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.

Bazı devlet memurları için konut tahsisi:

Madde 194 – (Mülga: 9/11/1983 - 2946/12 md.)

Mahrumiyet yeri ödeneği:

Madde 195 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)

Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi:

Madde 196 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)

Miktarı:

Madde 197 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)

Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü:

Madde 198 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)

Sayfa 75

4235

Öğrenim bursları ve yurtları:

Madde 199 – Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görevyerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde,bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılıokullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.

Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden enazının çocukların her biri için % 50 si oranındadır. İndirim sonucunda meydanaçıkan fark Devlet bütçesinden ödenir.

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veyaMilli Eğitim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özelpansiyonlardan faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendileritarafından ödenir.

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği:

Madde 200 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurlarınçocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktanfaydalanamazlar.

Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burshaklarının devamı:

Madde 201 – Öğrenim yılıiçinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veyaölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim,bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için de,atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.

Aile yardımı ödeneği: (1)

Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneğiverilir.

(Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyalgüvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri içinde 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yeralan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucuelde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle:13/2/2011-6111/117 md.) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereğiçocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki farködenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarihve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK -527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadarartırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(2)(3)

——————————

(1) 3/1/2011tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 4 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğineesas (1.500) gösterge rakamının 1/1/2011 tarihinden itibaren (1.823)olarak uygulacağı hüküm altına alınmıştır.

(2) 21/3/2006 tarihli ve5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan "250" rakamı "1500","50" rakamı "250", "5 katına" ibaresi ise "3katına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 21/4/2005tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya "50 göstergerakamının" ibaresinden sonra gelmek üzere, "(72 nci ay dahil olmaküzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) " ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 76

4236

Dul memurların çocukları için yukarıkifıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne orandaverileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:

Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikteödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir veborç için haczedilemez.

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:

Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği;çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başındanitibaren hak kazanır.

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşindenboşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğunölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibarenkaybeder.

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:

Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneğiverilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. (Değişik: 21/4/2005-5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecedemalûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olaraködeneğin verilmesine devam olunur.),

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında herne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmaktaiken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

Doğum yardımı ödeneği:

Madde 207 – (Değişik birinci ve ikinci fıkralar: 20/6/l984 - KHK 241/11 md.)

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylıkkatsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneğiverilir.(1)

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir.Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımıödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez,daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anayaverilir.

–––––––––––––––––––––––

(1) 21/4/2005 tarihli ve5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "75" gösterge rakamı, " 2500" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 77

4237/4240-3

Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödemeemri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

Ölüm yardımı ödeneği:

Madde 208 – (Değişik birinci fıkra: 6/7/1995 - KHK - 562/4 md.)Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile (...) (1)aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı(ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ilegösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlaryoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuruaylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.(1)

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödemeemri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez.

Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımıödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

Tedavi yardımı:

Madde 209 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Cenaze giderleri:

Madde 210 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakildahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeyegöre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışındasürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve(...) (2) çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılmasızorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.

209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal YardımBakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığıncahazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.

Giyecek yardımı:

Madde 211 – Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımındanfaydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınınbirlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

__________________

(1) Bufıkrada yer alan "memur olmayan eşi ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "ikidenfazla dahi olsa" ibaresi 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı K.H K.'nin 7 ncimaddesiyle eklenmiş olup, daha sonra 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun117 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)Bu aradaki "aile yardımı ödeneğine müstehak" ibaresi, 29/11/1984 tarihli ve 243Sayılı K.H.K 'nin 31 inci maddesi ile kaldırılmıştır.

Sayfa 78

4238/4240-4

Yiyecek yardımı:

Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından neşekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar MaliyeBakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birliktehazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

Yakacak yardımı:

Madde 213 – (Mülga: 27/6/1989 - KHK 375/32 md.) (1)

(31/7/1970tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız ''Ek Madde" 4/7/2001tarih ve 631 sayılı KHK ile bu Kanuna 152 nci madde olarak işlenmiş ve yerinekonulmuştur.)

KISIM - VII

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları:

Madde 214 – (Değişik : 31/7/1970 - 1327/72 md.)

Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve dahaileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, DevletPersonel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacakyönetmelikler dahilinde yürütülür.

Eğitim birimleri:

Madde 215 – Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmekve değerlendirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulur. Birden çokbirim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adınıalır.

Eğitim merkezleri:

Madde 216 – Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitimmerkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere,Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle,kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık DevletPersonel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacakyönetmeliklerle düzenlenir.

Devlet memurları eğitimi genel planı:

Madde 217 – Devlet memurları eğitimi genel planı, Maliye ve Milli EğitimBakanlıklariyle Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet PlanlamaTeşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık DevletPersonel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyleyürürlüğe konulur.

––––––––––––––––

(1) 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız "Ek Madde",4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile bu Kanuna 152 nci madde numaralandırılmışve yerine işlenmiştir.

Sayfa 79

4241

Yurt dışında yetiştirme:

Madde 218 – Devlet memurları, yabancımemleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya yetiştirme - eğitimmerkezlerinde de yetiştirilebilirler.

Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamandabelirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve BaşbakanlıkDevlet Personel Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtısasyapma müsaadesi verilebilir.

Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleriuygulanır.

Rapor verme:

Madde 219 – Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta olduklarıeğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç biray sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmekzorundadırlar.

Koordinasyon ve denetleme:

Madde 220 – Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi veyurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yolgöstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.

Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi:

Madde 221 – Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara elemanyetiştirmek amaciyle:

A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler.

B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisasyaptırabilirler.

C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtısas yaptırabilirler.

Seçme usulü:

Madde 222 – Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacaköğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler.

Öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetmelikler:

Madde 223 – Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamaküzere okul ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenimdallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilmeusulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma veya geri çağrılmausulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri alınmaksuretiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet PersonelBaşkanlığının birlikte hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir.

Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunuterk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ilebirlikte tahsil olunur. Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.

Mecburi hizmet:

Madde 224 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve MaliyeBakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretimkurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet tarafındanokutulanlardan,

Sayfa 80

4242

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenimsüreleri kadar,

b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitirenöğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar,

Mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/2.md.) Yetiştirilmek, eğitilmek,bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dışmemleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızınyurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir.

Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür.Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızınatanırlar. (1)

Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler:

Madde 225 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 -1897/1 md.)

Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerininbitiminden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.

Bunlardan;

a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanlarınmecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına görekrediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığıtarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundandoğan zararı tazminle yükümlüdürler.

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yolgiderleri de dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütüngiderleri yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya birceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalankısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığınınuygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmetyükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.

e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığıtarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanunatabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığıbunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya görekurumların, ihtiyaci olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmi Gazete'deilan edilmek suretiyle tespit olunur.

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.

Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleriseçildikleri sürece ertelenir.

——————————

(1) 29/11/1984 tarih ve243 sayılı K.H.K.'nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'ninilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.

Sayfa 81

4243

KISIM - VIII

Çeşitli Hükümler

Danışma kurulları:

Madde 226 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Yüksek danışma kurulu:

Madde 227 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Kamu personeli yüksek kurulu karar verme usulü:

Madde 228 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 -1897/7 md.)

Devlet memurlurı yüksek kurulu:

Madde 229 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7md.)

Diğer personel için kurulacak kurullar:

Madde 230 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7md.)

Kamu personeli bilgi sistemi: (1)

Madde 231 – (Değişik: 13/2/2011-6111/114 md.)

Devlet Personel Başkanlığı,kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum vekuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekligördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurumve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Kamu kurum ve kuruluşları;atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet PersonelBaşkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl veesaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kuruluncabelirlenir.

Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler:

Madde 232 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri MahkemelerKuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlüktebulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Türk SilahlıKuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçilerhakkında bu kanunun;

Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,

Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespitihakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,

maddeleri hükümleri uygulanmaz.

–––––––––––

(1) Bu madde başlığı"Danışma kurulları ile ilgili yönetmelik:" iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111sayılı Kanunun 114 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 82

4244

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacakhükümler:

Madde 233 – Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan "Disiplin" e ait124, 136 ncı maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivilmemurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygalanmasından, TürkSilahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş veYargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğrenim üyeleri ve yardımcılarınauygulanmıyacak maddeler:

Madde 234 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar:

Madde 235 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/73 md.)

22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı kanunun değiştirilmesi:

Madde 236 – (22/1/1962 - 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştirenhüküm olup, sözkonusu kanun 9/10/1984 - 3053 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyleyürürlükten kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)

EKMADDELER

Ek Madde 1 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir; Mülga: 25/6/1974 - 1765/7 Geçici md.)

Ek Madde 2 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 3 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 4 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 5 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ekmadde haline getirilmiştir; Mülga: 25/6/1977 - 1765/7 Geçici md.)

Ek Madde 6 – (5/12/1968 - 1069/3 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olupmadde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 7 – (5/12/1968 - 1069/3 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme: (1)

Ek Madde 8 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olupmadde numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 13/2/2011-6111/115 md.)

Memurlar,geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izniile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçicisüreli olarak görevlendirilebilir:

a)Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurungörevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir derecedenboş bir kadronun bulunması şarttır.

——————————

(1) Bu maddebaşlığı "Geçici süreli görevlendirme:" iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun115 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 83

4245

b)Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarakgörevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c)Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilengüvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyalhaklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendisınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d)Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışındagörevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çokiki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e)Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f)Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birincifıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gereklerisebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığınınuygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçicisüreli olarak görevlendirilebilir. (1)

Geçici süreli görevlendirme şartları :

Ek Madde 9 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olupmadde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 15/5/1975 - 1897/1 md.; Mülga:13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 10 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olupmadde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanun konusu ile ilgili hükümlerbuna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.

Ek Madde 11 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 4 üncü md. hükmü olup maddenumarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Ek Madde 12 – (31/7/1970 - 1327 sayılı Kanunun 92 nci maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun (2)ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve DevletPersonel Başkanlığı bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesindenfinanse edilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadroanalizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ileödenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.

——————————

(1)13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 215 inci maddesiyle bu fıkranın1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.

(2) "BuKanun" deyimi ile 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanun kastedilmektedir.

Sayfa 84

4246

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devletbütçe uzmanı ve Devlet Personel Başkanlığına Devlet Personel Uzmanı kadrolarıverilir.

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro veödenek talepleri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkiketmeye yetkilidir.

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışmayönetmelikleri ile düzenlenir.

Ek Madde 13 – (31/7/1970 - 1327 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga:13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 14 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanununuygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlıkeliyle Devlet Personel Başkanlığına bu dairenin bağlı bulunduğu DevletBakanlığı kanaliyle başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülmeusul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Ek Madde 15 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunda geçen"Devlet Memuru" deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunlarınkurdukları birlikler memurlarını da kapsar.

Ek Madde 16 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Madde 17 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsülettirilmiştir. ; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 18 – (20/2/1979 - 2183 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga:13/2/2011-6111/117 md.)

Kıyafet mecburiyeti:

Ek Madde 19 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olupmadde numarası teselsül ettirilmiştir.) Devlet memurları, kanun, tüzük veyönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymakmecburiyetindedirler.

İkamet mecburiyeti:

Ek Madde 20 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olupmadde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Bazı görevlere atamalar:

Ek Madde 21 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen ek 3 üncü md. hükmü olupmadde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 22 – (30/12/1982 - 2771 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ekmaddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga:31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 23 – (26/6/1984 - KHK - 241/35 md. ile gelen madde hükmü olup, maddenumarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 12/4/1990 - KHK - 420/15 md.)

Sayfa 85

4247

Ek Madde 24 – (26/6/1984 - KHK - 241/36 md. ile gelen madde hükmü olup, maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığınamahsuben Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve GümrükBakanlığınca müştereken belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Buşekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanunikesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri alınmaz.

Ek Madde 25 – (26/6/1984 - KHK - 241/38 md. ile gelen madde hükmü olup,madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 26 – (26/6/1984 - KHK - 241/39 md. ile gelen madde hükmü olup,madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 23/1/1987 - KHK - 269/1 md.)

a) (Değişik: 4/9/1990 - KHK - 418/9md.; iptal Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılıKararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/10 md.) Bu Kanuna ekliIV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarındagösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımısonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisihariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkinhükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimliktazminatı ödenmez.

b) (Değişik: 18/5/1987 - KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (...) (1)makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yılsüre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya görebulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayattabulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. EmekliSandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'dentahsil eder.(2)

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b)fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makamtazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.

(Son fıkra mülga: 23/2/1995 - KHK - 547/13 md.)

Ek Madde 27 – (29/11/1984 - KHK - 243/55 md. ile gelen madde hükmü olup,madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13/12/1960 gün ve 160 sayılıKanunun dördüncü maddesine yapılan atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

Ek Madde 28 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)

Ek Madde 29 – (18/5/1987 - KHK - 281/7 md. ile gelen madde hükmü olup, maddenumarası teselsül ettirilmiştir.)

Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğerkanunların sözleşmeli personel çalıştırlmasına dair hükümleriyle bağlıolmaksızın; Başbakan tarafından belirlenecek uzmanlığı gerektiren alanlarda,Başbakan onayı ile kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personelçalıştırılabilir.

———————————

(1) Bu fıkrada yer alan"Valiler için İl Valiliğinde" ibaresi 1/7/1992 tarih ve 3828 sayılıKanunun 1 inci maddesi ile kaldırılmıştır.

(2) Bu konuda 23/12/1988tarih ve 351 sayılı KHK.'nin geçici maddesine bakınız.

Sayfa 86

4248

68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir vesosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usül ve esasları, ücret miktarı ve herçeşit ödemeleri ile diğer hakları Başbakan tarafından tesbit edilir.

Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığıtakdirde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir; bunlar hakkında 1/11/1983tarihli ve 2937 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Ek Madde 30 – (30/12/1987 - KHK - 306/4 md. ile gelen madde hükmü olup,madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Madde 31 – (Ek:17/5/1990 - 3649/1 md.)

Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmışolup da beraat edenlerin;

a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göreödedikleri ücret,

b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar,

Kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Ek Madde 32 – (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/12 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/12/1992tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994- KHK - 527/11 md.) (1)(2)

Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevliolup;fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ileyardımcıları,cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı veeğitim uzman yardımcıları dahil (...)(2) ) her öğretim yılında birdefaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli EğitimBakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecekmiktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.

Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10md.)

Yataklı tedavi kurumları, seyyarhastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerindehaftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbetitutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyenmemurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbetsaati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıdagösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacaktutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödemeyapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabitutulmaz.

———————————

(1) Ek 31 inci maddenumarası, 18/5/1994 tarih ve 527 sayılı KHK'nin 11 inci maddesi ile Ek Madde 32olarak düzeltilmiştir.

(2) 4/6/2010tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasındayer alan "İlköğretim Müfettişleri hariç" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Sayfa 87

4249

Gösterge

a) Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip

100

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

90

c) Diş tabibi ve eczacılar

80

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

60

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

50

e) Diğer personel

35

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklıtedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı YükseköğretimKanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında dauygulanır.

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaadeedilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan herbir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamaküzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icapnöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresiaylık 120 saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda dönersermaye bütçesinden karşılanır.

Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili

Ek Madde 34 – (Ek: 1/8/1996 - 4160/2 md.)

İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileriniartırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmeksuretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeliyurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığıtarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı MüteselsilKefalet Senedi" alınır.

Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı, ilgilinindurumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadartaksitlendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir veyapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilanedilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenenşekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/9/2004 – 5234/1 md.) Yönetmelikle belirlenen başarısızlıkve geri çağrılma hallerinde de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olanher türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelikMaliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet PersonelBaşkanlığınca hazırlanır.

Sayfa 88

4250/4250-4

30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen(ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 8.4.1929 tarih ve1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğerkanun hükümleri uyarınca yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu maddehükümleri uygulanır.

Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünündışındadır.

Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü

Ek Madde 35 – (Ek: 1/8/1996 - 4160/2 md.)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özelkanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olanöğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonrakurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler.Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğüve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünüihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.

Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğütarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme

Ek Madde36 – (Ek : 4/7/2001 -KHK- 631/8 md.)

Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşlarıile soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinikonularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, bu Kanun ile2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından,Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışındagörevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlaraayrıca, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışıaylığının %60'ını geçmemek üzere hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın BakanlarKurulu tarafından tespit edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurtdışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yapılan diğer ödemelerbu ödemeden mahsup edilir. (1)

Kapsama dahil personel, yurt dışı görevleri karşılığında diğer kurumlartarafından ödeme yapılması suretiyle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonutarafından bu maddeye göre görevlendirilebilir.

Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı,nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkindiğer esas ve usuller, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ileDiyanet İşleri Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerineBakanlar Kurulunca belirlenir.

––––––––––––––––––

(1) Bu fıkraya17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle,"geçmemek üzere"ibaresinden sonra gelmek üzere "hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın"ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 89

4251

Ek Madde 37 – (Ek : 4/7/2001 -KHK- 631/8 md.)

36 ncı maddenin "OrtakHükümler" bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan hükümlerin,yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci maddehükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz.

Yurt dışıeğitim

Ek Madde 38 – (Ek : 17/9/2004 - 5234/1 md.)

Kamu kurum ve kuruluşlarıncayetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurtdışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri,Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretimkurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, faturaveya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumutarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışınagönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta olduklarıbirimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

Bu şekilde gönderileceklerin sayıları,kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan ödenek tutarını aşmayacakşekilde tespit edilir.

Ek Madde 39- (Ek: 1/7/2005-5378/21md.)

Devlet memurlarının, hayatını başkasınınyardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlıkkurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyetmahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim veöğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafındanbelgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretimkuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunandurumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.

Ek Madde 40-(Ek: 3/6/2011-KHK-643/9 md.)

Mesleğe özelyarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 nci maddesininOrtak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılankadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarınabaşvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkinhükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşınıdoldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğerkamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışmasınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmüuygulanır.

KISIM - IX

Geçici Hükümler

Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi:

Geçici Madde 1 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)

Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile MaliyeBakanlığına bildirilmesi:

Geçici Madde 2 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)

İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi:

Geçici Madde 3 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.)

Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci:

Geçici Madde 4 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Memurların intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 5 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Daimi hizmetlilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 6 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Sayfa 90

4252

Geçici hizmetlilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 7 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 8 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı:

Geçici Madde 9 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)

Belirli sınıflara dönecekler:

Geçici Madde 10 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)

Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı:

Geçici Madde 11 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)

Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanlarıngeçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi:

Geçici Madde 12 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacakmali hükümler:

Geçici Madde 13 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler:

Geçici Madde 14 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı:

Geçici Madde 15 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi:

Geçici Madde 16 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Kademelerde ve kademe içinde intibak:

Geçici Madde 17 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi:

Geçici Madde 18 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi:

Geçici Madde 19 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadareskilerinin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı:

Geçici Madde 20 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ödemelerin başlangıç tarihi:

Geçici Madde 21 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/87 md.)

İntibak ve uygulama komisyonu:

Geçici Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 23 – (Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 24 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 25 – (Ek: 19/3/1969 - 1136/196; Mülga: 26/2/1975 - 1238/6 md.)

Sayfa 91

4253

Geçici Madde 26 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmüolup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 27 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmüolup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga:13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 28 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmüolup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 29 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmüolup numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 30 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmüolup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 31 – (16/6/1988 - KHK - 331/8 md. ile gelen geçici madde hükmüolup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 32 (1) – (Ek:12/5/1989 -KHK 368/3 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 33 – (Ek : 4/7/2001 - KHK- 631/9md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Geçici Madde 34- (Ek: 29/6/2006-5535/3 md.)

78 inci maddeye göre yurt dışınagönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eğitiminherhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişiklerikesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzeregörevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar, görevlerine başlayıp da yükümlübulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, mecburihizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde memurluktan çıkarılmış olanlarile yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetindevredilmesine imkân bulunmayan başka bir göreve geçmiş olanlardan haklarındaborç takibi işlemi devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üçay içerisinde başvurmaları halinde, kendilerine döviz olarak yapılmış olan hertürlü masraflar için, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalımüteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödemeyapma sonucunu doğurmaksızın, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlümasraflar için;

a) Bunlardan 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenmesenedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, anılanmaddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihinden öncekisüreler için faiz uygulanmaksızın hesaplama yapılır.

b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenmesenedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgiliadına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilânedilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutarile bu tutara sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçensüre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunîfaiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere göre hesaplamayapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması halinde (a)bendi hükümleri uygulanır.

____________________

(1) Madde numarası, 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK iletesellsül ettirilmiştir.

Sayfa 92

4254

Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkatealınarak azamî beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Bunların daha önce ödemişoldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet edentutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür.

Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, borcunun tamamını ödemeden veyamecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadankalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkındaher türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibiişlemlerine son verilir.

Avukatlık vekâlet ücreti

Geçici Madde 35 – (Ek: 1/7/2006-5538/6 md.)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri GenelMüdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde hukukmüşaviri olarak görev yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen hukuk müşavirikadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerinhesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmaküzere 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008yıllarında da avukatlık vekâlet ücreti ödenir. İlgili genel müdürlüklerinmuhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe birimlerinin hesaplarındabulunan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihi takip eden ayın sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı iseanılan tarihte gelir kaydedilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ileSosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşrateşkilâtı kadrolarında hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara,mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekâletücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2003, 2004, 2005 ve 2006yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekâlet ücretindenyararlanmamış olmaları kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve SaireyeVerilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanmaksuretiyle avukatlık vekâlet ücreti ödenir.

Geçişhükümleri:

GeçiciMadde 36 – (Ek: 13/2/2011-6111/116md.)

A) Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafazaedilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olanmemurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılıKanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlüktenkaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.

Sayfa 93

4254-1

B) Bu maddenin yayımı tarihinden öncekison altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 ncimaddede yer alan bir üst dereceye yükseltmeuygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüktarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenindeğişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihiitibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekizyıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksanve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesiuygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncümaddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyladeğiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre,ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicilnotu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksanve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihiitibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarakherhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödemeyapılmaz.

Geçici Madde 37- (Ek: 2/6/2011-KHK-632/1 md.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez vetaşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veyahaftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlıçalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerindeproje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin(B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük ÇekilenYerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmişveya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlarıtaşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeliolduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklicetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynıunvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyeekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmelipersonel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmaksuretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müşterekenbelirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibarenaltmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Sayfa 94

4254-2

4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleriile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatınagöre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu maddehükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yenidenhizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması HakkındaKanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkındagörevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memurkadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanunuyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri,öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıylakazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihitakip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıklarımali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarınaatananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatıödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri,8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunuuyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabındadikkate alınır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personelinatanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklicetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başkabir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdasedilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerininilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başkabir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ileiptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimibelirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitimindenitibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınabildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortayaçıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet PersonelBaşkanlığı yetkilidir.

Geçici Madde38 - (Ek:3/6/2011-KHK-643/10 md.)

Bu Kanunun ek 40ıncı maddesi ile yapılan düzenleme; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımıtarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavlarıhakkında uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurununyapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

EK GEÇİCİMADDELER

Sınıflara intibak:

Ek Geçici Madde 1 - (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personeldenbu kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacakolanlar, bu kanunun yürürlüğe

girdiğitarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamlarıdikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahiledilirler.

Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibak:

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90. md; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2md.)

1/3/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyleintibakı yapılmış olanlar ile 30/11/1970'den 1/3/1975 tarihine kadar olansürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan,hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelereintibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Sayfa 95

4254-3

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1/3/1975 tarihindeki öğrenim durumunagöre 36 ncı maddede tesbit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçenbaşarılı hizmet süreleri değerlendirilir.

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındakisürelere eklenir.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerindaimi komisyon üyeliğinde,

b) Subay, askeri memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarmauzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışındageçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84üncü madde hükümleri saklıdır.)

d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüştkararı alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ileilgili görevlere atananların, 18 yaşını bitirilmesinden önce bu görevlerde,

e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlıkhizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanlarınyurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü),

f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığıemrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılıgeçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü),

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü),

h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiylegazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerdeistihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin2/3'ü,

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmişolanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türkvatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışındaöğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü),

D) 1/3/1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunankıdemler ile aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıcaeklenir.

a) Devlet lisan imtihanını vermek,

b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak baremkanunlarıyle, tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,

c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardanveya benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiylekazanılan kıdemler,

d) 1/3/1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığınıntespitinde sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler,

Sayfa 96

4255

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya dereceverilmesi öngörülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1/3/1975tarihinden önce ibraz etmiş bulunanlara sözü edilen hükümler uyarıncadurumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B)fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.

a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışmasaatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süreçalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,

Hizmet süreleri,

G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içindeveya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,

H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.

İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine,yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespitolunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir dereceverilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bukanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun HükmündekiKararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve buintibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmışhaktır.

1. - 30/11/1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;

a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,

b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esasaylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmeksuretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylıkta yapılanyükselmeler hariç),

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilenhizmette yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı,daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır.

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıklarıveya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesiuygulanır.

Bunların 30/11/1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılıhizmet yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığınıgeçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2. - Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacakintibakları lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Öğrenim durumları değişenlerin intibakı:

Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 Md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2md.)

1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasında görevdebulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30/11/1970 tarihinden1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan,değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik da-

Sayfa 97

4256-4258

hil)göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ilerikademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin,derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrasıuyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumlarıbir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespitolunur.

İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar:

Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

İstisnai memuriyet kadrolarında olanların durumu:

Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2md.)

Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu:

Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Hakimler, hakim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay veSayıştay meslek mensupları:

Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar:

Ek Geçici Madde 9 - (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 -KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek vedeğişikliklerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisidahil) personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, sözkonusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerininuygulanmasına devam olunur.

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdakiesaslar uygulanır.

A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibarenhizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindebelirtilen sınıflara göre ve 35 inci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarınıtespit ederler.

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılıgösterge tablosu esas alınır.

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmelerive kademe ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri enyüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ekgösterge verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu dereceleretahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmaksuretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışındangelecek işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenentutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır.

Sayfa 98

4259

Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinlerihakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 11/11/1983 - 2954/64md.)

Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Tiyatro, opera, bale sanatkarları ve orkestra teknik personeli:

Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK2/4 md.)

Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzmanmemurlar, uygulatıcı uzman memurlar, sanatkar olarak çalışan personelihakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunlarıyürürlüğe girinceye kadar, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanun, 14/7/1970tarihli ve 1309 Sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1310 Sayılı Kanun ile bukanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:

A) 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14/7/1970 tarihve 1310 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleriaşağıdaki tutarlara yükseltilmiştir.

Stajyerler 1650

Sahne uygulatıcıları (Uzmanmemurlar) 1100 - 3700

Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzmanmemurlar) 1500 - 5000

Sanatkarmemurlar 2000 - 7000

Bu tutarlara 1309 Sayılı Kanunun 17 nci, 1310 Sayılı Kanunun ek 4 üncümaddesine göre herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurlarıgöstergelerine uygulanacak katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksilişoranında artırılır veya eksiltilir.

B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkinhükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1 - Stajyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 Sayılı Kanunaekli gösterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve buderecenin;

2 - Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncuderecenin ilk kademesinden başlar ve 1 inci derecenin;

3 - Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esasücret dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;

4 - Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esasücretleri 13 üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;

son kademesine kadar yükselir.

C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da(A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.

Sayfa 99

4260

D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelindışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 SayılıKanunun 90 ıncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç)bütün hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığınınolumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek: 29/11/1984 - KHK - 243/35 md.; Değişik: 4/3/1987 - KHK 272/1 md.)Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlıolarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçıöğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu maddenin (B) ve (D) bendlerinde yeralan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların durumları da buna göreyeniden düzenlenir.

Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası:

Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK2/4 md.)

Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar veOrkestralarının teknik bünyeye dahil olan stajyer, uzman memurlar uygulatıcıuzman memurlar ve sanatkarlar hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceyekadar 29/7/1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu Kanunla atıf yapılan kanunhükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;

A) Teknik bünyeye dahil stajyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri veemeklilik keseneğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en sonyükselebilecekleri derece ve kademeleri hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 ncimaddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamlarıuygulanır.

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajyerler için ekgeçici 12 nci maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücrettesbitine yetkilidir.

B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar veOrkestralarında çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında buKanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır.

(Değişik: 25/6/2009 - 5917/16 md.) Sanatçı, stajyer sanatçı, sanatuygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının sözleşmeli personel olarak istihdamıiçin kullanılacak olan pozisyonların unvanı ve sayısı ile tip sözleşmeleri veücretleri için Maliye Bakanlığından vize alınması yönünde yılı bütçe kanunlarıdâhil ilgili mevzuatında düzenlenmiş olan hükümler, bu madde kapsamına girenlerhakkında uygulanmaz.

(Ek: 30/5/1973 - KHK 5/13 md.) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların29/7/1960 tarihli ve 37 sayılı kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahilstajyer, uzman memur, uygulatıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek geçici12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri:

Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK2/4 md.)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 Sayılı Kanuna göre teknikkuruluşuna dahil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesindehazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 6940 Sayılı Kanunhükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına devamolunur.

Ancak;

A - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerininaylıklarının hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.

B - Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkinhükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

Sayfa 100

4261

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu dereceninson kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inciderecenin son kademesine,

kadar yükselebilirler.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşudışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleriuygulanır.

(Ek: 30/5/1973 - KHK 5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet SenfoniOrkestrası personeli hakkında da uygulanır.

Tiyatro, opera, bale sanatkarları ile orkestra teknik personelinin intibakı:

Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90. md.; Değişik: 15/5/1975 -1897/2 md.)

Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13üncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelinaylık bakımından intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmaksuretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılankurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan sanatkar, sanatkaröğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlıkkıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süredahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen sürelerher yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesiverilmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenensanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenensahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanlarınemekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerintespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır

1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul vesanat ve yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları brüt aylıktutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesineyükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerininazaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleriyönünden kazanılmış haklarını ihlal etmez.

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilensanatkarlardan 4 yıllık yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkarlar ve dahaileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkarlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanatuygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü fıkrasında belirlenensahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanlarınemekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenintespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4üncü maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehineolan esas alınır.

Sayfa 101

4262

Devlet sanatçıları ve sanatkarlar: (1)

Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik:12/2/1982 - 2595/16md.)

Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerininuygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddelerikapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgilimerkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluksanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları sözkonusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarakçalıştırılabilirler. (2)

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolarkarşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göresözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecekücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar;ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerineBakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/14 md.;İptal: Ana. Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılıKararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/12 md.) Bu şekildesözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıklarıda kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilikkesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknikhizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esasalınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ileçalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ekgöstergelerden düşük olamaz.

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarları:

Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; 30/5/1974 - KHK/l2; Aynenkabul: 15/5/1975 - 1987/2 md.)

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özelkanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli göstergetablosu esas alınır.

B) Bu Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümlerigözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu dereceninson kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci dereceninson kademesine,

kadar yükselebilirler.

Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.

——————————

(1) 2/9/1983 tarih ve 78 sayılı K.H.K.'nin 6 ncı maddesi ile getirilen istisna:"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinegöre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam edilecek sanatçılar içinkadro şartı aranmaz."

(2) Birinci fıkrada yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkezve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluksanatçıları" ibaresi 4/3/1987 tarih ve 272 sayılı K.H.K. ile getirilmiş vemetne işlenmiştir.

Sayfa 102

4263

Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personelhakkında uygulanacak hükümler:

Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacakkatsayı:

Ek Geçici Madde 19 – (Ek: 31/7/1970 -1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanlarınaylık miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabulolan katsayı uygulanır.

Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği:

Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 31/7/1970 -1327/90 md.; Mülga: 12/2/1982 - 2595/19-a md.)

Ek geçici 7, 9, 12,13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanunatabi memurlara, ödenenler dışında ödeme yapılamıyacağı ve bunlara uygulanacakdiğer hükümler:

Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2md.)

(Değişik: 22/10/1981 - 2543/1 md.) Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncümaddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışındaherhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesihükümleri ile 30. ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.

178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazlamesai ödenmez) hükmü, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde çalışanelemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.

Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevlerders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malisorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymetmuhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman teminindegüçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyalhaklarla ve istihdan şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılıpersonel hakkında da uygulanır.

Ek geçici 12 nci ve 13 üncümaddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılıkanunların bütün hükümleri aynen uygulanır, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarındagörevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro,opera ve orkestralarda görevli sanatkarların sahne ve sanatla ilgiliçalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağınailişkin hükümler uygulanmaz.

Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 24 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 25 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devamettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmışhaklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine göstergetablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intıbakları yapılır veemeklilikleri düzenlenir.

Sayfa 103

4264-4268

Ek Geçici Madde 26 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 27 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga 15/5/1975 - 1897/2md.)

36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan memurlukları özelkanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak almış bulunanlarındurumları:

Ek Geçici Madde 28 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Doktora Master ve Uzmanlık yapanların intibaklarında değerlendirilecek süre:

Ek Geçici Madde 29 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga; 15/5/1975 - 1897/2md.)

Ek Geçici Madde 30 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Bu Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar personeline 68 inci maddeninuygulanacağı:

Ek Geçici Madde 31 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK -2/4 md.)

Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp daaylıklarını bu Kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12,13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki şartlar ve atanmasındakiusule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.

Ek Geçici Madde 32 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 33 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 34 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 35 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 36 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2md.)

Ek Geçici Madde 37 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 38 – (Ek: 1/9/1972 - KHK 1/1. md.; İptal: 23/10/1972 tarihve 7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.)

Memurlardan üst derecede öğrenim sayılmayan mesleki öğrenim görenlere kademeilerlemesi uygulanacağı:

Ek Geçici Madde 39 – (Ek: 23/12/1972 - KHK -2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin intibakı:

Ek Geçici Madde 40 – (Ek: 23/12/1972 - KHK -2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem:

Ek Geçici Madde 41 – (Ek: 23/12/1972 - KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Mecburi hizmetlilerin yükümlülüklerinin ortadan kalkması:

Ek Geçici Madde 42 – (Ek: 23/12/1972 - KHK -2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlere 1/12/1971 tarihinden sonra atananların bugörevlerde evvelce geçen sürelerinin değerlendirilmesi:

Ek Geçici Madde 43 – (Ek: 23/12/1972 - KHK -2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Aylık ve yevmiye tutarları arasındaki farkın tanımı:

Ek Geçici Madde 44 – (Ek: 23/12/1972 - KHK2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

İntibak işlemlerini yapacak mercii:

Ek Geçici Madde 45 – (Ek: 23/12/1972 - KHK -2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

68 inci madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacak süreler:

Ek Geçici Madde 46 – (Ek: 23/12/1972 - KHK -2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Sayfa 104

4269

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Geliştirilecek Haşhaş İkame BölgesiTeşkilatında çalıştırılacakların istihdam esasları:

Ek Geçici Madde 47 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 48 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)

Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;

a – MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarakçalıştırılacaklar hakkında 4 üncü maddedeki sözleşmeli personel istihdamınailişkin şartlar aranmaz. Bunların hizmete alınmalarında, Başbakan yetkilidir.

b - MİT Mensuplarından Teşkilat'ta çalışmalarında hizmetin gereği olaraksakınca görülenler, Başbakanlık Teşkilatında başka bir göreve, MİTMüsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.

Ek geçici 8 incimadde kapsamına girenlerin intibakı:

EkGeçici Madde 49 – (Ek: 30/5/1973 - KHK - 5/18 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı:

Ek Geçici Madde 50 – (Ek: 8/10/1973 - KHK- 8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Geçici Madde 51 – (Ek: 8/10/1973 - KHK -8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Geçici Madde 52 – (Ek: 8/10/1973 - KHK -8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Geçici Madde 53 – (Ek: 8/10/1973 - KHK- 8/22 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 54 – (Ek: 19/2/1980 - 2261/5 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 55 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 56 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)

Ek Geçici Madde 57 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 58 – (26/6/1984 - KHK - 241/15 md. ile gelen ek geçici maddehükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 28/12/1994 - 4065/2 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmaktaolan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardanTürk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılısonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenimdurumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun EkGeçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun HükmündeKararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmeksuretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibakettirilebilirler.

Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri veBulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığınageçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğageçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmüuygulanır.

Sayfa 105

4270/4272

Ek Geçici Madde – (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/15 md.; İptal: Ana. Mah'nin5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile.)

Ek Geçici Madde – (Ek : 22/9/1991 - KHK - 458/1 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117md.)

Yürürlükten kaldırılan hükümler :

Madde 237 – Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardakimemurlar hakkında:

a) 31/3/1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3ve 4 üncü fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularlailgili hükümler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen mali yıl başınakadar saklı kalmak şartiyle) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

b) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/91 md.) 20/6/1927 tarih ve 1108 sayılı,30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı, 28/2/1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bukanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğegiren teşkilat kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri veDevlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma veyetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm vesorumluluklarını, aylıklarını, ödenek­

lerinive diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğegirdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar.

c) (Ek: 31/7/1970 - 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangihizmetlerin 234 sayılı Kanun hükumleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesinedevam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ileDevlet Personel Başkanlığının mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kuruluncatespit olunur.

d) (Ek : 31/7/1970 – 1327 /91 md.) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası Kanunu hükümleri saklıdır.

e) (Ek : 31/7/1970 – 1327/91 md.) 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun17 ve 19 uncu maddeleri, 12/10/1960 tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 incimaddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümleri saklıdır.

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.

f) (Ek : 25/6/1973 – 1757/224 md.) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 üncü maddeleri hükümleri saklıdır.(1)

Kanunun yürürlüğe girmesi :

Madde 238 – (Mülga : 23/12/1972 - KHK - 2/5)

Madde 239 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

——————————

(1) 25/6/1973 tarih ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu AnayasaMahkemesinin 19/10/1976 tarih ve E. 1973/42, K.1976/48 sayılı Kararı ile iptaledilmiştir.

Sayfa 106

4272-1

I SAYILI CETVEL (Ek: 9/4/1990-KHK-418/3md.; İptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararıile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)

HİZMETSINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

DERECELEREGÖRE EK GÖSTERGELER

Sayfa 107

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

a) Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı (25), Bakan Yardımcısı (28)

b) Müsteşarlar, (...) (1)

c)(...)(25) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,(...)(17), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (5)(8)(9)(13)(14)(20)(24)(25)

d)GAP İdaresi Başkanı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı,(28) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,(29) Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,Toplu Konut İdaresi Başkanı ve (...)11 Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, (25)(...)(10) Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürler, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı,(26)Strateji Geliştirme Başkanları,(16) (...)(2), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı,(24) Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı,(18) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,(8)Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanları,(28) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, (...)(28)Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, (...)(28) Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı (6) ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı,

1

1

1

1

7000

6600

6100

5500

8000

7600

7000

6400

Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-3, 4272-4numaralı sayfalara bakınız.

Sayfa 108

4272-2

Sayfa 109

ÜNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

Türk Patent Enstitüsü Başkanı,(3) Türkiye Yazma Eserler Başkanı,(27) (...)(28) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı,(4)Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı (17)(25)(27)

e) (...)(10) Başbakan Müşavirleri, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri (...)(18) Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları (13)(15)(22)(23)

f) (...)(25)Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları,(21)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi,Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, (...)(28)(29),Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı,(7) (Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi,Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri,Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri (12),Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi,(25)GAP İdaresi Başkan Yardımcısı,(19) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı,(28) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı,(29) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir) (5)(13)(25)(29)

1

1

4500

4100

5300

4800

Sayfa 110

4272-3

(1) "AvrupaBirliği Genel Sekreteri " ibaresi, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunile cetvele eklenmiş olup, daha sonra 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nın 8inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) "AvrupaBirliği Genel Sekreter Yardımcıları" ibaresi, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılıKanun ile cetvele eklenmiş olup, daha sonra 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılıKHK'nın 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Bu bölümde19/6/1994 tarih ve 544 sayılı, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK'ler ve9/12/1994 tarih ve 4059 Sayılı Kanun ile değiştirilen ya da eklenen unvanlarmetne işlenmiştir.544 sayılı KHK ile eklenen "Türk Patent EnstitüsüBaşkanı" ibaresi, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ileKanunlaşmıştır.

(4)"Milli.S.Bak.Akaryakıt ik.ve NATO POL Tes.iş.Bşk." ibaresi , 6/7/2000tarihli ve 613 sayılı KHK ile metne eklenmiş olup, sözkonusu KHK, 5/4/2001tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaştırılmıştır.

(5) Türk İş Bir.Kal.İd.Baş., Başk. Yar. ibareleri; 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla eklenmiştir.

(6) "Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" ibaresi, 7/2/2002tarihli ve 4745 sayılı Kanunla eklenmiştir.

(7) "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılıKanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.

(8) (1/c) bendindeyer alan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" ve (1/d) bendinde yer alan"Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı" ibareleri, 16/7/2003tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir.

(9) "SosyalSigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20nci maddesiyle eklenmiştir.

(10) 31/7/2003tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (I/e) bendinde yer alan"Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri" ibaresi bu benttençıkarılarak "Müsteşar Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere(1/d) bendine eklenmiş olup, daha sonra 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nın8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(11) Bu arada yeralan "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı"na yapılan atıfların 24/11/1994 tarihli ve4046 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanınayapılmış sayılacağı, ayrıca aynı Kanunun 6 ncı maddesiyle Özelleştirme İdaresiBaşkan ve başkan yardımcılarının aylık, ek gösterge,zam ve tazminatları ilestatüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşaryardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabi olacakları hükme bağlanmıştır.

(12) Büyükşehirbelediye genel sekreteri ile ilgili olarak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılıKanunun 22 nci maddesine bakınız.

(13) Bu bölümünün(c) bendine,5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, "DevletPersonel Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresiBaşkanı,", (e) bendine "Başbakan Müşavirleri," ibaresinden sonragelmek üzere "Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları", (f) bendine"Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresindensonra gelmek üzere ",Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(14)10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; bu bölümünün(d) bendinde geçen "DİE Başkanı" ibaresi aynı bölümün (c) bendine"Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(15)10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; II sayılıCetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile YüksekÖğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümünde yer alan "Devletİstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi bu bende"Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" olarak eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(16) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bende "Genel Müdürler,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji Geliştirme Başkanları" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(17) 16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu bölümün (c) bendinde yeralan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi çıkarılmış, (d)bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(18) 1/7/2006tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle (d) bendine "SosyalGüvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı" ibaresinden önce gelmek üzere"Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiş, (e) bendinde yeralan "Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları," ibaresi cetveldençıkartılmıştır.

Sayfa 111

4272-4

(19) Bu bentte yeralan "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresi, Ana.Mah.nin 27/6/2006 tarihli veE:2006/97 K: 2006/74 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, iptal KararınınResmi Gazete'de yayım tarihi olan 1/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere bir yılsonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Daha sonra 25/5/2007 tarihli ve5670 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 1/11/2007 tarihinden geçerli olmak üzereyeniden eklenmiştir.

(20) 29/5/2009tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle (c) bendine "Devlet PersonelBaşkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(21) 24/6/2009tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle (f) bendine "BaşbakanlıkBaşkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Avrupa Birliği Genel SekreterliğiBaşkanları," ibaresi eklenmiş olup, daha sonra bu ibare 3/6/2011 tarihli ve 643sayılı KHK'nin 8 inci maddesiyle "AvrupaBirliği Bakanlığı Başkanları" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(22) 25/6/2009tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle (e) bendine "BaşbakanMüşavirleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Adalet Bakanlığı Bakanlık YüksekMüşavirleri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(23) 25/2/2010 tarihlive 5953 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle (e) bendine "Türkiye İstatistik KurumuBaşkan Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", TopluKonut İdaresi Başkan Yardımcıları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(24) 24/3/2010tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bölümün (c) bendine"Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ",YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanı" ibaresi, (d) bendine "Avrupa BirliğiGenel Sekreter Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türklerve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(25) 1/7/2010tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümün (c) bendinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanı," ibaresi bubentten çıkarılmış ve aynı bölümün (a) bendine "Başbakanlık Müsteşarı,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyanet İşleri Başkanı" ibaresi, aynı bölümün(f) bendinde yer alan "Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ileDin İşleri Yüksek Kurulu Başkanı," ibaresi bu bentten çıkarılmış ve aynıbölümün (d) bendine "Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları," ibaresinden sonragelmek üzere "Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri YüksekKurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı," ibaresi, aynıbölümün (f) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi," ibaresinden sonra gelmeküzere "Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi," ibaresi, aynı bölümün (d) bendine"Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresinden sonra gelmeküzere ", Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(26) 7/7/2010tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bölümün (d) bendine"Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere"Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(27) 28/12/2010tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bölümün (d) bendine"TürkPatent Enstitüsü Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye YazmaEserler Başkanı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(28) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nin 8 incimaddesiyle, bu bölümün;

a) (a) bendine "Diyanet İşleri Başkanı" ibaresinden sonra gelmeküzere ", Bakan Yardımcısı" ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

b) (b) bendinde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresiyürürlükten kaldırılmış ve metne işlenmiştir.

c) (d) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı GenelSekreteri,", "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları,","Özürlüler İdaresi Başkanı,", "Gümrük Müsteşarlığı Teftiş KuruluBaşkanı,", "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibareleri yürürlüktenkaldırılmış, aynı bende "GAP İdaresi Başkanı," ibaresinden sonragelmek üzere "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, KonyaOvası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı," ibaresi, "Bakanlıklarmerkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere"Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Denetim HizmetleriBaşkanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

ç)(f)bendinde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanları"ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları" şeklinde değiştirilmiş,aynı bende "Atatürk Kültür Merkezi Başkanları," ibaresinden sonragelmek üzere "Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı," ibaresi,"GAP İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere"Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, KonyaOvası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmişve metne işlenmiştir.

(29) 8/8/2011tarihli ve 649 sayılı KHK'nin 42 nci maddesiyle bu bölümün; (d) bendine "Konya Ovası ProjesiBölge Kalkınma İdaresi Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu KaradenizProjesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,"ibaresi, (f) bendine "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanYardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu Karadeniz Projesi BölgeKalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan"Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı," ibaresi yürürlükten kaldırılmış vemetne işlenmiştir.

Sayfa 112

4272-5

Sayfa 113

Sayfa 114

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup,özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Kalkınma bakanlığı Planlama Uzmanları,(30)Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri (32) ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları (1) Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, (...)(30) Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, (...)(32) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Eğitim Müfettişleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri (1)(9)(10)(14)(15)(16)(17) (22)(24)(30)(32)

1

2

3

4

4

5

6

7

8

3200

2600

1900

1450

1450

1100

950

850

750

3600

3000

2200

1600

1600

1300

1150

950

850

Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-7, 4272-8numaralı sayfalara bakınız

Sayfa 115

4272-6

Sayfa 116

Sayfa 117

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

h) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Devlet Personel Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, (21) Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, Konsolosluk ve İhtisas Memurları,(26)(...)(17), Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları,(7) Mali Suçları Araştırma Uzmanları Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları Uzmanları, (32) Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları,(16) Milli Emlak Uzmanları,Vergi İstihbarat Uzmanları, Maliye Uzmanı, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, (...)(5) (...)(31) (...) (13) (...)(12) (...) (11) (...)(17) ,(8) Kültür ve Turizm Uzmanları,(4)Yazma Eser Uzmanları,(28)Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, (19) Vakıf Uzmanları,(18) Tapu ve Kadastro Uzmanları,(27) Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,(25) (...)(30) (...)(2) Denizcilik Uzmanları, (...)(30) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, (23) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,(29) (...) (17) , Teknik Yardım Uzmanları(3), Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları,(30)Savunma Sanayii Uzmanları,(33) Basın ve Enformasyon Uzmanları,(34) (Ek İbare: 19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Muhasebe Denetmeni (..) (32) ve Milli Emlak Denetmeni, Ürün Denetmenleri, (30) (...)(27) İstihdam ve Meslek Uzmanları, (6) Marka Uzmanı, Patent Uzmanı, kadrosuna atanmış olanlar. (1)(10)(20)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33) (34)

1

2

3

4

5

6

7

8

1900

1350

1000

900

800

700

450

400

2200

1600

1200

1100

900

800

500

450

Sayfa 118

4272-7

(1) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 543, 544 sayılı ve6/7/1995 tarih ve 562 sayılı , 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı, 13/11/1996 tarihve 4208 sayılı, 7/6/2000 tarih ve 4576 sayılı Kanunlar ve 616, 617, 618 ve 619sayılı KHK'ler ile eklenen Sosyal Sigorta Uzmanları, Başkanlık Müfettişleri,İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları,Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Bağ-KurDenetmenleri unvanları, sözkonusu KHK'lerin Anayasa Mahkemesince iptaledilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHKile eklenen ve 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı, 544 sayılı KHK ile eklenen"Marka Uzmanı","Patent Uzmanı" ibareleri 6/11/2003tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmış, değiştirilerek kanunlaşan"Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmeBakanlığı Müfettişleri" ibaresi metne işlenmiştir.

(2) Bu arada yeralan 2/6/1994 tarih ve 536 sayılı KHKile eklenen unvanlar, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarih ve E.1994/58,K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmıştır.

(3) "Teknik Yardım Uzmanları" ibaresi,, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılıKanunla getirilmiştir.

(4) "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.

(5) "Çevre Uzmanları" ibaresi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42inci maddesiyle, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak değiştirilmişolup, daha sonra bu ibare 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nın 8 incimaddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(6) "İstihdam ve Meslek Uzmanları" ibaresi, 25/6/2003 tarihli ve 4904sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir

(7) "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi HizmetleriUzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik EğitimUzmanları" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 ncimaddesiyle eklenmiştir.

(8) "Bağ-Kur Denetmenleriı" ibaresi, 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılıKanunun 46 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiş, 27/6/2000 tarihli ve 4587sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; "A.T." ibaresi,"A.B." olarak değiştirilmiştir.

(9) "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi" ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(10) "SosyalSigortalar Kurumu" ibaresinden sonra gelen "Başkanlık Müfettişleri" ile "SosyalSigorta Uzmanları" ibareleri 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 ncimaddesiyle eklenmiştir.

(11) "KadınınStatüsü uzmanları" ibaresi, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26ncı maddesiyle eklenmiş olup, daha sonra bu ibare 3/6/2011 tarihli ve 643sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(12)"Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları" ibaresi, 10/11/2004 tarihli ve5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle eklenmiş olup, daha sonra bu ibare3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle yürürlüktenkaldırılmıştır.

(13)"Sosyal Yardım Uzmanları" ibaresi, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılıKanunun 16 ncı maddesiyle eklenmiş olup, daha sonra bu ibare 3/6/2011 tarihlive 643 sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(14) Bubende, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "DışTicaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelirler Kontrolörleri," ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(15) Bu bende,10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Türkiyeİstatistik Kurumu Uzmanları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(16) 22/12/2005tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, (g) bendinin sonuna"ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göreatanan İç Denetçiler," ibaresi; (h) bendine "Gelir Uzmanları"ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanları," ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(17) 16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; (g) bendinde yer alan"Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, SigortaMüfettişleri," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, SosyalGüvenlik Uzmanları," şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan"Bağ-Kur Denetmenleri,", "Sosyal Sigorta Uzmanları" ve"Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibareleri metinden çıkarılmıştır.

Sayfa 119

4272-8

(18) Bu bende,20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Kültür veTurizm Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanları"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(19) Bu bende,5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle "Kültür ve TurizmUzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(20) 7/1/2009tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle,"Tüketici ve RekabetUzmanları" ibaresi, "Sanayi ve Ticaret Uzmanları" olarak değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

(21) 29/5/2009tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle (h) bendine "Devlet PersonelUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum YönetimiUzmanları,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(22) 24/6/2009tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle (g) bendine "Dış TicaretUzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "AvrupaBirliği İşleri Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(23) 24/3/2010tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu madesiyle, bu bende "Gümrük Uzmanları,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(24) 4/6/2010tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bende "Türkiye İstatistikKurumu Uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuhükümlerine göre atanan İç Denetçiler" ibaresinden sonra gelmek üzere "EğitimMüfettişleri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(25) 1/7/2010tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümün (h) bendine "Vakıf Uzmanları," ibaresinden sonra gelmeküzere "Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları," ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(26) 7/7/2010tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bölümün (h) bendine "Devlet Bütçe Uzmanları," ibaresindensonra gelmek üzere "Konsolosluk ve İhtisas Memurları," ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(27) 25/11/2010tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu bölümün (h) bendine "Vakıf Uzmanları," ibaresinden sonragelmek üzere "Tapu ve Kadastro Uzmanları," ibaresieklenmiş ve yine aynı bentte yer alan "Tapu ve Kadastro Denetmenleri,"ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(28) 28/12/2010tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bölümün (h) bendine "Kültür ve Turizm Uzmanları,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Yazma Eser Uzmanları," ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(29) 17/2/2011tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu bölümün (h) bendine "Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(30) 3/6/2011tarihli ve 643 sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle, bu bölümün;

a) (g)bendinde yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresi yürürlüktenkaldırılmış, "Devlet Planlama Uzmanları" ibaresi "KalkınmaBakanlığı Planlama Uzmanları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende"Eğitim Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Aile veSosyal Politikalar Denetçileri" ibaresi eklenmiştir.

b) (h) bendinde yer alan"Çevre ve Orman Uzmanları, Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanları, Aileve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları,", "Sanayive Ticaret Uzmanları" ve "Gümrük Uzmanları," ibareleriyürürlükten kaldırılmış, aynı bende "Teknik Yardım Uzmanları,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre,Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve SosyalPolitikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve TicaretUzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve bu bentteyer alan "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni" ibaresi "ÜrünDenetmenleri" şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 29/6/2011 tarihli ve 644sayılı KHK'nin 37 nci maddesiyle, "Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları" ibaresi "Çevre ve ŞehircilikUzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları" şeklinde değiştirilmiştir.

(31) Bubölümün (h) bendine, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılıKHK ile "Çevre Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özürlüler Uzmanı"ibaresi eklenmiş olup, daha sonra bu ibare 3/6/2011 tarihli ve 643sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(32) 7/7/2011tarihli ve 646 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesiyle, bu bölümün (g) bendinde yeralan "Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları" ibaresi "Maliye Bakanlığı VergiMüfettişleri" şeklinde değiştirilmiş, (h) bendine "Devlet Muhasebe Uzmanları,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Gelir Politikaları Uzmanları," ibaresieklenmiş ve aynı bölümün (g) bendinde yer alan "Gelirler Kontrolörleri,"ibaresi ile (h) bendinde yer alan ", Vergi Denetmeni" ibaresi yürürlüktenkaldırılmıştır.

(33) 8/8/2011tarihli ve 649 sayılı KHK'nin 42 nci maddesiyle, bu bölümün (h) bendine"İhracatı Geliştirme Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "SavunmaSanayii Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(34) 22/8/2011tarihli ve 651 sayılı KHK'nin 12 nci maddesiyle, bu bölümün (h) bendine "SavunmaSanayii Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Basın ve EnformasyonUzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 120

4272-9

Sayfa 121

Sayfa 122

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

1. Yükseköğretim görenler,

2.Diğerleri,

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar (1)

b) (Değişik: 1/5/2003-4856/42/d md.) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1900

1350

900

700

1350

1000

750

600

3200

2600

1900

1450

1100

950

850

750

2600

1900

1350

1300

1000

9800

800

700

1900

1350

1300

900

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

2200

1600

1500

1100

––––––––––––

(1)Anayasa Mahkemesinin 30/1/1997 tarih ve E.1997/17, K.1997/6 sayılı Kararı ile"Şehir Plancısı, Bölge Plancısı" sözcükleri iptal edilmiş olup, daha sonra3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle (a) sırasına "ile ŞehirPlancısı ve Bölge Plancısı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 123

4272-10

Sayfa 124

Sayfa 125

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,

III– SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI (Yeniden düzenleme: 31/7/2003-4969/4 md.) (1)

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

1. Yüksek öğrenim görenler

2. Diğerleri

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 3/4/1998 - 4359/3 md.)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

a) (Mülga: 4/6/2010-5984/4 md.)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

1350

1000

570

600

3200

2600

1900

1450

1100

950

850

750

1900

1350

1000

900

800

700

450

400

1500

1100

800

650

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

––––––––––––––

(1)10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde "yeniden düzenleme"ibaresi yer aldığı için metne bu şekilde işlenmiştir.

Sayfa 126

4272-11

Sayfa 127

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

b) Öğretmen ve diğer personel

V. AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI (Yeniden düzenleme:17/9/2004-5234/1 md.) (1)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan,

a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları

b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek öğrenim mezunları

c) Diğerleri

VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

a) Emniyet Genel Müdürü,

b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

2600

1900

1350

1300

1000

900

800

700

6100

3800

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

7000

4300

(1) 1 incive 3 üncü derecelerin ek göstergeleri, Ana.Mah.nin 11/9/2003tarihli ve E.:2003/77, K.:2003/81 sayılı ve 27/1/2004 tarihli veE.:2004/6, K.:2004/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiş, daha sonra17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Avukatlık HizmetleriSınıfının ek göstergeleri yeniden düzenlenmiştir.

Sayfa 128

4272-12

Sayfa 129

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri, (1)

d) Kadroları bu sınıfa dahil olupda Emniyet

Müdürü sıfatını kazanmış olanlar

e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan

aa) Yüksek Öğrenimliler

bb) Diğerleri

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3200

2600

1900

1350

900

1900

1350

900

700

1350

1000

750

600

3600

3000

2200

1600

1100

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

(1) 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, "İl EmniyetMüdürleri" ibaresi, "Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri" olarakdeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 130

4272-13

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

VIII. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

a) Müsteşar, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, (1)

b) Vali,

c) (Ek: 1/7/2006-5540/6 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)(2)

1

1

1 inci dere cenin 4 üncü kademesi

1 inci dere cenin 4 üncü kademesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6600

6100

4100

3500

3200

2600

1900

1800

1450

1350

1100

950

7600

7000

5800

4800

4000

3600

3000

2300

2200

1600

1500

1300

1150

________________

(1) 17/2/2010tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu bentte yer alan"Müsteşar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Düzeni veGüvenliği Müsteşarı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 1/7/2006tarihli ve 5540 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle "(c)" bendi eklenmiş ve mevcut"(c)" bendi, "(d)" bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Sayfa 131

4272-14

II SAYILI CETVEL (Ek cetvel: 9/4/1990 – KHK-418/3 md.;İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayı kararıile; Yeniden düzenleme:18/5/1994 – KHK – 527/3 md.)

KADROLARIGENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ

DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Elçi, Müsteşar, I.Sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik I.Müsteşarı, Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı(1), Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (27) Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri (...) (11), Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi,(...) (2),Maliye Başkanı, (...)(11) ,Milli Emlak Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları, Serbest Bölge Müdürü olanlar(25) (3) (13)

1

3200

3600

Dikkat!Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-17, 4272-18 numaralı sayfalara bakınız.

Sayfa 132

4272-15

Sayfa 133

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

2. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı.(3) Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yard., Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, (...)(26) , (...)(19), Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı, (...)(25) (...)(25) (...)(25) Hazine Müsteşarlığı (...)(25) Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Daire Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Bölge Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Müşaviri,(24)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı, (20) Gelir İdaresi Daire Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı,Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)(14), Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü

1

3200

3600

Sayfa 134

4272-16

Sayfa 135

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite Genel Sekreteri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, (...) (21) Müşavir (Müsteşarlıklarda), I. Hukuk Müşaviri, (...)(25) (...)(25) (...)(25)(3)Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü, (22) (...)(25) Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi, (21) Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı (4)(6)(7)(8)(10)(12) (15)(16)(17)(18)(21)(22)(23)(24)(25)(26)

3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı (9) ,Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları,(5)

1

3200

3600

Sayfa 136

4272-17

(1)Burada yeralan, "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi, 16/4/2003 tarihlive 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle çıkarılmış ve söz konusu Kanun ileaynı yere "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(2) Buarada yer alan"Gümrükler Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir),Gümrükler MuhafazaBaşmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir)" ibareleri19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılıKararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere metindençıkarılmıştır.

(3)Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK'lerve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Kanunlar6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı ve KHK'ler ile değiştirilen ya da eklenenunvanlar metne işlenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarihli ve 4636, 544sayılı KHK ile eklenen "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı"ibaresi, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır. 24/8/2000tarihli ve 618 sayılı KHK ile eklenen "Yakın ve Orta Doğu Çalışma EğitimMerkezi Başkanı" ibaresi sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptalinedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(4)"Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresi 27/6/2000 tarihlive 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılıKanunun 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 24/8/2000tarihli ve 616 sayılı KHK ile eklenen Sosyal Sigortalar Kurumu BaşkanlığıFinansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu BaşkanlığıAraştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı unvanları sözkonusu KHK'ninAnayasa Mahkemesince iptal olması nedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(6) "SosyalGüvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ve"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı"ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyleeklenmiştir.

(7) "SosyalSigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi 29/7/2003tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.

(8)"Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü" ibaresinden sonra yer alan "Gümrük veMuhafaza Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir)" îbaresi 19/4/2004 tarihli ve2004/7173 sayılı Kararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiş olup, 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyleyürürlükten kaldırılmıştır.

(9) BüyükşehirGenel Sekreter Yardımcısı ile ilgili olarak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun22 nci maddesine bakınız.

(10) Bu bölüme5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, "Genel MüdürYardımcısı" ibaresinden önce gelmek üzere "Gelir İdaresi DaireBaşkanı, Vergi Dairesi Başkanı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(11) Buaralarda yer alan "Defterdar" ibaresinden sonra gelen"(Ankara, İstanbul, İzmir)" ve "Gelirler Bölge Müdürü,Vergi Dairesi Başkanı" ibareleri, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(12) 10/11/2005tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; bu bölümde yer alan"Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi I sayılıCetvelin (e) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları"olarak, ayrıca Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere"Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı" ibaresi, "Serbest Bölge Müdürü" ibaresinden sonragelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(13) 21/3/2006tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümde yer alan"Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Defterdar, Bayındırlık veİskân Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibaresi "İl İdare Kuruluüyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğerBakanlık İl Müdürleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 137

4272-18

(14) 16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bölümünde yer alan "Sosyal Sigortalar KurumuBaşkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi çıkarılarak yerine"Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, SosyalGüvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu DestekHizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul,İzmir)" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(15) Bu bölüme, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle"Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere"Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(16) 31/7/2008tarihli ve 5797 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu bölümde yer alan"Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı" ibaresindensonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak DaireBaşkanı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(17) 29/5/2009tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu bölüme "Gelir İdaresiDaire Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum YönetimiBaşkanlığı Daire Başkanı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(18)24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bölümde yer alan"Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmeküzere "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri," ibaresi eklenmiş olup, buibare 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yürürlüktenkaldırılmıştır.

(19)25/2/2010 tarihli ve 5953 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu bölümde yer alan"Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı,"ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(20) 24/3/2010tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bölüme "Türkiyeİstatistik Kurumu Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı" ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(21) 1/7/2010tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümde yer alan "Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme KuruluBaşkanı, İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)," ibaresi yürürlüktenkaldırılmıştır, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyanet İşleri Başkanlığı BaşkanlıkMüşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı, İl Müftüsü, Diyanetİşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları İnceleme veKıraat Kurulu Üyesi," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(22) 25/11/2010tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu bölüme "Türkiyeİstatistik Kurumu Bölge Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu veKadastro Bölge Müdürü," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(23) 3/12/2010tarihli ve 6085 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle, bu bölüme "Sosyal GüvenlikKurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonragelmek üzere ", Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay BaşkanlığıStrateji Geliştirme Birim Başkanı" ibareleri eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(24) 28/12/2010tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bölüme "Türkiyeİstatistik Kurumu Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye YazmaEserler Başkanlığı Daire Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Araştırma veEğitim Merkezi Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Bölge Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Müşaviri," ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(25) 3/6/2011tarihli ve 643 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu Cetvelin;

a) Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümündeyer alan "Milli Emlak Dairesi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere", Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları, Serbest Bölge Müdürü"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

b) Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek ÖğretimKuruluşlarında bölümünde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı GenelSekreter Yardımcısı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri, DevletPlanlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana Hizmet Birimi),", "ve DışTicaret Müsteşarlığı", "Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Gümrükve Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Serbest Bölge Müdürü,","Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibareleriyürürlükten kaldırılmış ve metne işlenmiştir.

(26) 29/6/2011tarihli ve 644 sayılı KHK'nin 37 maddesinin (19) numaralı fıkrasının (4)numaralı bendinde yer alan hükme istinaden YargıKuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında bölümünde yer alan "Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresiyürürlükten kaldırılmıştır.

(27) 7/7/2011tarihli ve 646 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesiyle, bu Cetvelin "I – Başbakanlık veBakanlıklarda" bölümüne "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 138

4272-19

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, (...)(1), Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı(2), Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, (...) (6), Askeri Defterdar, (...) (6) Muhasebe Müdürü, (...) (6) Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, (...) (6) Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, (7) (...) (3), Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kül.Mer.Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens. Müd., Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İst.Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı,(8) (...)(3) , Mal Müdürü, (...)(4) (...) (6) Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı),(5)

1

2600

3000

Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-20numaralı sayfaya bakınız

.

Sayfa 139

4272-20

(1) Bu aradayeralan, "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi, 16/4/2003tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle çıkartılmıştır.

(2) 19/2/1998tarih ve 98/10668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Basın ve Halkla İlişkilerMüşaviri" ünvanından sonra gelmek üzere, 19/1/1998 tarihinden geçerli olarak,"Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı" ünvanı eklenmiştir.

(3) Bu aralardayer alan "Gümrükler Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza Başmüdürü", "GümrüklerBaşmüdür Yrd.,Gümrük Muhafaza Başmüdür Yrd."ibareleri 19/4/2004 tarihli ve2004/7173 sayılı Kararname ile 29/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzeremetinden çıkarılmıştır.

(4) Bu aradayeralan unvanlar 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı KHK'nin 18 inci maddesi ilemetinden çıkarılmıştır.

(5) 14/7/2004tarihli ve 5226 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle "Müze Başkanı (Kültür veTurizm Bakanlığı)" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6) Bu aralardayer alan sırasıyla "Defterdar,","Vergi Dairesi Müdürü,", "Gelir Müdürü,", "TakdirKomisyonu Başkanı,", "Bilgi İşlem Merkezi Müdürü (Maliye BakanlığıBölgede), Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi Müdürü (MaliyeBakanlığı)," ibareleri, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 35 incimaddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 incimaddesiyle, bu bölümde yer alan ''Nüfusve Vatandaşlık Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "İl SosyalEtüt ve Proje Müdürü," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 3/6/2011 tarihlive 643 sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle, bu bölüme "DefterdarYardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ekonomi Bakanlığı BölgeMüdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret BakanlığıBölge Müdür Yardımcısı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 140

4272-21

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

5-YARGI KURULUŞLARI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri, (10) Hukuk Müşaviri,İstatistik Müşaviri, (7) Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, (6) Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı(1)R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı,(...)(2) Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, (...)(3) İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü, (9) (...) (4), Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, (7) Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü,(11) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü,(8) (...) (11) Savunma Sekreteri(5), Meteoroloji Teknik Lisesi Müdürü, (...) (12) Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü,(12)Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü,(12) Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, (...)(3) Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, (6) Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü,

Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-22numaralı sayfaya bakınız.

Sayfa 141

4272-22

(1) 24/8/2000 tarih ve 618 sayılı KHKile değiştirilen "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi BaşkanYardımcısı" unvanı, sözkonusu KHK'nın Anayasa Mahkemesince iptaledilmesi nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılıKanunda yer alan ile yapılan "Yakın ve Orta Doğu Çalışma EğitimMerkezi Müdürü" ibaresi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim veAraştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olarak değiştirilmiştir." hükmünebinaen bu değişiklik metne işlenmiştir.

(2) "Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza BaşMüdür Yardımcısı" ibaresi 19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiş olup, daha sonra buibare 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK'nin 8 inci maddesiyle yürürlüktenkaldırılmıştır.

(3) 9/12/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun Geçici 8 incimaddesiyle;"Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı" ibareleribölüme eklenmiş,"İhracat Müdürü" ibaresi bölümden çıkartılmıştır. Daha sonra "Serbest Bölge Müdür Yardımcısı," ibaresi 3/6/2011tarihli 643 sayılı KHK'nin 8 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK ile eklenen Sigortaİl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü, SSK Sağlık İşletmesi Müdürüunvanları sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniylemetinden çıkarılmıştır.

(5) 7/9/1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile "İl Müftüsü" unvanından sonra gelmek üzere, 12/10/1999 tarihindengeçerli olarak, "Savunma Sekreteri" unvanı eklenmiştir.

(6) Bu bölüme 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34üncü maddesiyle "Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere"Gelir İdaresi Grup Başkanı," ve "Bölge Başmüdürü," ibaresinden sonragelmek üzere "Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü," ibarelerieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(7) Bu bölüme;10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57nci maddesiyle "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere"Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür" ibaresi, "HukukMüşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstatistik Müşaviri,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle;"İl Müdürü"ibaresinden sonra gelmek üzere ," Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü,Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleriİl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü," ibareleri eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(9) 29/5/2009 tarihlive 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu bölüme "İl Müdürü" ibaresindensonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(10) 24/3/2010tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bölüme "BaşhukukMüşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve AkrabaTopluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri" ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(11) 1/7/2010tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bölümde yer alan 5- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ileYükseköğretim Kuruluşlarında" bölümünde yer alan "İl Müftüsü," ibaresi metindençıkarılmış, "Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür," ibaresinden sonra gelmeküzere "Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanetİşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim MerkeziMüdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(12) 25/11/2010tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu bölümde yer alan "Tapu veKadastro Meslek Lisesi Müdürü," ibaresi çıkarılmış; aynı bölümde yer alan "Tapuve Kadastro Kurs Müdürü" ibaresi "Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü", "Tapu SicilMüdürü" ibaresi ise "Tapu Müdürü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 142

4272-23

Sayfa 143

UNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

Çiftlik Müdürü,

Kuruluş Müdürü,

Banka Şubesi Müdürü,

T.C. Ziraat Bankası,

T.Emlak Bankası ve T. Halk Bankası Genel Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden;

-Ticari Krediler Müdürü,

-Sanayi Kredileri Müdürü,

-Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü,

-Zirai Krediler Müdürü,

-Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü,

-Su Ürünleri Kredileri Müdürü,

-Kooperatif Kredileri Müdürü,

-Kooperatifler Müdürü,

-İpotekli Krediler Müdürü,

-Fon Kredileri Müdürü,

-Para ve Tahvil Müdürü,

-Tahvilat Müdürü,

-Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü,

-Para ve Menkul Kıymetler Müdürü,

-Banka Hizmetleri Müdürü,

-Dış Muameleler Müdürü,

-Dış İlişkiler Müdürü,

-İstihbarat Müdürü,

-Proje Müdürü,

-Genel Muhasebe Müdürü,

-Muhasebe Müdürü,

-Personel Müdürü,

-Malzeme ve Satınalma Müdürü,

-İnşaat Müdürü,

-Emlak Müdürü,

-İnşaat ve Proje Müdürü,

-Emlak İşleri Müdürü,

-Otomasyon Müdürü,

-Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,Özel tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü,Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elektronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme Müdürü,

Sayfa 144

4272-24

Sayfa 145

Sayfa 146

ÜNVANI

Derece

1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü ve Disiplin Kurulu Başkanı olanlar(1),Sosyal Güvenlik İl Müdürü(2),Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü, (5) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Müdürleri (6)

6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

Daire Başkanı,

Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri, (3)

Belediye Başkan Yardımcısı,

Boğaziçi İmar Müdürü,

İl Afet ve Acil Durum Müdürü, (4)

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü, (4)

Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı

1

1

2600

2600

3000

3000

______________

(1)"Bilgi İşlemMerkezi Müdürü" ibaresinden sonra yer alan unvanlar; 7/9/1999 tarih ve 99/13385sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 12/10/1999 tarihinden geçerli olarak eklenmişolup, metne işlenmiştir.

(2) 16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle;bu bölüme "Sosyal Güvenlik İlMüdürü" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3)7/9/1999 tarih ve99/13385 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile "Büyükşehir Belediyesi I.HukukMüşaviri" ibaresi, 12/10/1999 tarihinden geçerli olarak "Büyükşehir Belediyesiile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri" şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 29/5/2009tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu bölüme "Boğaziçi İmarMüdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü" ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(5) 28/12/2010tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bölüme "Sosyal Güvenlikİl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6) 30/3/2011 tarihli ve6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu bölüme "Anayasa Mahkemesi BaşkanlığıMüdürleri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 147

4272-25

III SAYILICETVEL

SAYIŞTAYBAŞKANI, DAİRE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SAYIŞTAY MESLEK

MENSUPLARIVE SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ

EKGÖSTERGELERİ

(Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/3 md.; İptal:Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile;)

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.;

Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.)

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

Sıra Tazminat

No Kadro ve Görev Unvanı Göstergeleri

Başbakanlık Müsteşarı, BakanYardımcısı(8) 15.000

2 (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) a) Diyanet İşleriBaşkanı 13.000

b) Müsteşar, (...) (8) 10.000

3 Büyükelçiler (Türkiye'de sürekli görevyaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleribu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, MilliSavunma Bakanlığı Akarya-

kıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanı, (2)(4) 7.000

4 a) Başbakan Müşavirleri ile ekgöstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit edilen kadrolara atanmışolanlar(5)

b) 1, 2, 3 ve 4.sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ayçalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin 'B' bendinin üçüncüparagrafında belirtilen kadro ve görevlereatananlar 4.500

c) (Ek: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri

5 a) Bu Kanuna ekli 1 Sayılı Ek GöstergeCetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlarile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilenkadrolara atanmış olanlar

b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ekgöstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları

c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi DairesiBaşkanı, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana veYardımcı Hizmet Birimi), (...) (3), Sosyal Güvenlik Kurumu DaireBaşkanları, Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı StratejiGeliştirme Birim Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi,Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu BaşkanYardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,(9) Milli SavunmaBakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı(2)(4)(7)(9)

d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma veSosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Genel MüdürlüklerinBirinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğive Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi)(4)

e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları,Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı(6)

Dikkat!Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-26 numaralı sayfaya bakınız.

Sayfa 148

4272-26

(1) Bu ibare 27/6/2000tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.

(2) Bu ibareler,6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilerekkanunlaşmıştır.

(3) Bu sıraya, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunla "Avrupa Birliği Genel SekreterliğiDaire Başkanları," ibaresi eklenmiş ve daha sonra 24/6/2009 tarihli ve 5916sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle aynı ibare yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 3 üncü sırada yer alan"Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendinde yer alan "Sosyal GüvenlikKurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendinde yeralan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" ibareleri,16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiş, daha sonra16/5/2006 tarihli ve 5502 saylı Kanunun 42 nci maddesiyle; (5/c)bendinde yeralan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)"ibareleri çıkartılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresieklenmiş ve metne işlenmiştir.

(5) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu bentte yer alan "DevletPlanlama Teşkilatı Genel Sekreteri" ibaresi metinden çıkarılarak yerine"Başbakan Müşavirleri" ibaresi eklenmiştir.

(6) Bu bendin sonuna, 20/2/2008tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Vakıflar Genel MüdürlüğüRehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(7) 3/12/2010tarihli ve 6085 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle, bu bentte yer alan"Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresinden sonra gelmeküzere "Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı StratejiGeliştirme Birim Başkanı," ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 3/6/2011tarihli ve 643 sayılı KHK'nın 8 inci maddesiyle, bu cetvelin 1 inci sırasına yer alan "Başbakanlık Müsteşarı"ibaresinden sonra gelmek üzere ", Bakan Yardımcısı" ibaresi eklenmiş,2 nci sırasında yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreteri",ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve metne işlenmiştir.

(9) 7/7/2011tarihli ve 646 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, 5 inci sıranın (c) bendine"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmeküzere "Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

Sayfa 149

4272-27

Sıra Tazminat

No Kadro ve Görev Unvanı Göstergeleri

f)Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İlMüdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri, İlMüftüleri ve Vali Yardımcıları (12) 3.000

6 a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

1. (Değişik: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdareamirleri hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleriBakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı

olmak şartıyla) 3.000

b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla,

1. Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığınınmerkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı

olmakşartıyla) 2.000

7 Birinci dereceli kadroya atanmış olmakşartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve MüstakilGenel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (BütçeDairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane BaşkanYardımcısı,(1) Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri,Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), (...) (13) Üniversite Genel Sekreterleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas MerkeziMüdürü (5)(7)(12) 2.000

8 a) En az dört yıl süreli yükseköğrenimveren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış veTürkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetimelemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme KuruluDenetçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri,(15)SigortaDenetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri, Hazine MüsteşarlığıBankalar Yeminli Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Müsteşarlıkve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri,Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahilGenel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşMüfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleriİşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri(2)(3)(4)(6)(10)(14)(15) 2.000

Dikkat!Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-29 numaralı sayfaya bakınız.

Sayfa 150

4272-28

b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim verenfakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinciderecede olmak şartıyla; Başbakanlık Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı PlanlamaUzmanları, Hazine Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ile Dış TicaretUzmanları(11)(13) 2.000

c) (Ek:22/12/2005-5436/13 md.) Birincidereceli kadroya atanmış İç Denetçiler 2.000

d) (Ek: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Enaz dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirlisüreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılıolmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genelmüdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleriile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediyesınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri 1.000

9 Birinci dereceli kadroya atanmış olmakşartıyla;

a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl

Müdürleri ile aynı illerin İl EmniyetMüdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik

İl Müdürleri (Ankara, İstanbul,İzmir) (8)(12) 1.500

b) Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İlEmniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlikİl Müdürleri (8)(12) 1.000

10 a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 incisıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ayçalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncümaddesinin 'B' bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro vegörevlere atananlar(9) 2.000

b) 8 incisıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ayçalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin 'B' bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar(9) 1.000

Sayfa 151

4272-29

(1) Burada yeralan "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.

(2)"MilliSavunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri"ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenen ve 5/4/2001tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaşan ibarelermetne işlenmiş, 616 sayılı KHK ile eklenen "Sosyal Siortalar Kurumu BaşkanlığıMüfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibareleri ise sözkonusu KHK'nin AnayasaMahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(3)"İçişleriBakanlığı Dernekler Denetçileri" ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılıKanunun 7 nci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(4) " Sosyal SigortalarKurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi, 29/7/2003tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiş, daha sonra bu ibare16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle "Sosyal GüvenlikKurumu Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(5) Bu sıraya,5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle Başbakanlık,Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkezteşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanıhariç)," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Grup Başkanı,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6) Bu bentteki"Müsteşarlık kontrolörleri," ibaresi, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılıKanunun 34 üncü maddesiyle "Müsteşarlık ve Başkanlıkkontrolörleri," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(7) 22/12/2005 tarihlive 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, "(Bütçe Dairesi Başkanıhariç)" ibaresi, "(Bütçe Dairesi Başkanı dahil)" şeklindedeğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 16/5/2006 tarihli ve5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; (9/a) bendine "İl EmniyetMüdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri(Ankara, İstanbul, İzmir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri"ibaresinden sonra gelmek üzere ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(9) 1/7/2006 tarihli ve5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (a) bendinde yer alan "5, 6, 7 ve 8inci sıralarda" ibaresi "5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın(a), (b) ve (c) bentlerinde" şeklinde, (b) bendinde yer alan "9 uncusırada" ibaresi ise "8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(10) 3/6/2007 tarihli ve5684 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle "Maliye Bakanlığı HesapUzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sigorta DenetlemeUzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri" ibaresi eklenmiş ve metneişlenmiştir.

(11) 24/6/2009 tarihlive 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle (b) bendinde yer alan "HazineUzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,"ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(12) 1/7/2010tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu cetvelin 5 inci sırasının (f) bendine "İl Emniyet Müdürleri"ibaresinden sonra gelmek üzere ", İl Müftüleri" ibaresi eklenmiş, 7 ncisırasında yer alan "ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları"ibaresi ", Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü" olarakdeğiştirilmiş, 9 uncu sırasının (a) bendine "İl Emniyet Müdürleri,"ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Müftüleri,", (b) bendine "İl EmniyetMüdürleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Müftüleri," ibaresi eklenmiş vemetne işlenmiştir.

(13) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılıKHK'nın 8 inci maddesiyle bu cetvelin 7 inci sırasında yer alan "Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri" ibaresiyürürlükten kaldırılmış, 8 inci sırasının (b) bendinde yer alan "D.P.T.Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı PlanlamaUzmanları" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(14) 29/6/2011 tarihlive 644 sayılı KHK'nin 37 maddesinin (19) numaralı fıkrasının (5) numaralıbendinde yer alan hükme istinaden bu cetvelin 8inci sırasının (a) bendinin sonuna ", Aile ve Sosyal PolitikalarDenetçileri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(15) 7/7/2011 tarihli ve646 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesiyle, bu cetvelin 8 inci sırasının (a) bendindeyer alan "Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları" ibaresi "Maliye Bakanlığı VergiMüfettişleri" şeklinde değiştirilmiştir.

Sayfa 152

4273

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNAİŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER

15/5/1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu kanundan önce çıkarılan kanun hükmündekararnamelerin uygulanması sonunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin geçici 1 inci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müstenidenyapılan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine göre devam olunur.1/3/1975 tarihine kadar yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesiişlemlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır.

Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimi kadrolarında çalışanlar hakkındaBütçe kanunlarındaki hükümlere göre işlem yapılır.

Bu Kanuna göre yapılacak intibak esasları:

Geçici Madde 2 – Evvelce 1/3/1970 tarihi itibari ile intibak yapılmışolanlar ile bu tarihten sonra göreve alınanların intibakı 1/3/1975 tarihindengeçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzenlenir.

Bu Kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerindenyapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanacağı:

Geçici Madde 3 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmışhak aylıklarının ödenmesine devam olunur.

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her nesuretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğandurumlar dolayısiyle, 1/3/1970 tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar geçen süreiçin bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleriuygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.

Ancak, 1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılıKanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.

Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle1/3/1975 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarındaemeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine göre yapılacakintibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde,emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 1/3/1975tarihinde ödenir.

1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriylememuriyetleri sona erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmamasısebebi ile aylığa hak kazanma süresini dolduramamış olanların bu kanunun ekgeçici 2 nci maddesinin (C) bendinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikleilgili olarak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle aylığa hakkazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borçlandırılmaksuretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihindenitibaren yeni duruma göre düzeltilir.

Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarihlive 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ve 8/10/1973 tarihli ve 8sayılı Ka-

Sayfa 153

4274

nunHükmünde Kararname ile değiştirilen Ek madde 1/3/1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işiyapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riskive teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, Devlet Personel Başkanlığıve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1/7/1974 ten önceçıkarılacak kararname ile kararlaştırılır.

Geçici Madde 5 – 1/3/1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi,Emniyet Müfettiş Muavini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (Dedektif),mali polis mütehassısı, mali polis eksperi, polis enstitüsü ve polis okullarıdahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır.

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır.

Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A)bendinin 8 (a) ve (b) fıkralarındaki başlangıç dereceleri nazara alınır.

Geçici Madde 6 – Bu Kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Genel KadroKanunu çıkıncaya kadar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsisedilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine göre ihdas edilip kurumlaratahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan degişiklikler geçerlidir.

Geçici Madde 7 – 36 ncı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasında sözüedilen yönetmelik çıkıncaya kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesindeyapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 inci derecenin son kademeaylığına kadar yükselebilirler.

Geçici Madde 8 – İntibak hatalarından doğan Devlet alacakları 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesindetahsil edilir.

Geçici Madde 9 – 197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığıaltındaki ek maddenin son fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütünkurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen tazminat ve zamların 1975 Maliyılına münhasır olmak kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa diğerhükümler saklı kalmak kaydi ile Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir.

2/2/1981 tarihli ve 2381 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturmaişlemlerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.(1)

20/8/1981 tarihli ve 2509 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – Adalet Bakanlığında mevcut Bakanlık Başmüşavirliği,Bakanlık Müşavirliği, Bakanlık özel Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkilerMüşavirliği unvanları ve kadroları kaldırılmıştır.

Yukarıdaki fıkra hükümleri gereğince unvanları ve kadroları kaldırılanlarınşahıslarına bağlı ve görevleri süresince geçerli olmak kaydıyla AdaletBakanlığına aşağıdaki kadrolar ek olarak tahsis edilmiştir.

Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda halen görevli bulunanlar bu Kanunlaverilen emekli mükteseplerine uygun kadrolara en geç bir ay içinde atanırlar vebunlar atandıkları görevin unvanını taşırlar.

——————————

(1) Bu madde 134 üncü maddeninilk fıkrası ile ilgilidir.

Sayfa 154

4275

Ek Kadrolar

Derece Sınıf Adet

1 Genel İdareHizmetleri 1

2 " " " 4

5 " " " 2

7 " " " 1

9 " " " 2

12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olandeğişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.

Geçici Madde 2 – Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı dönersermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veBeden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde görevli olan memurlar hakkında KadroKanunu; bunlar dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memurlarıhakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar;bunların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolarındabulunanlara, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmedenönceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ekgöstergelerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dereceyükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolaraatanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin bu Kanunla yenidendüzenlenen (B) bendinde öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme gerekkalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlarBakanlarının veya atamaya yetkili amirlerinin takdirleri ile bulunduklarıgörevlerde çalıştırılabilirler ve bu sürece aynı haklardan yararlanmaya devamederler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolaraatanırlar.

Geçici Madde 4 – (Değişik: 30/12/1982 - 2771/8 md.) 657 sayılı DevletMemurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 20 nci maddeleriuyarınca T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineyedevredilmiştir.

Özel hesapta toplanmış olup 1/1/1983 tarihi itibariyle iadesine hakkazanılmamış olan Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri % 60 fazlası ile veBakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadeedilir.

Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırmaprogramının finansmanında kullanılmış miktarı 8/7/1981 tarih ve 2487 sayılıKanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledilmesine; özel hesabın mevcutve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usulve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütünişlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarıbütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek ve giderkaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine,mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer esasve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her nesuretle olursa olsun (T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti için

Sayfa 155

4276

ayrılanlarhariç) görevlerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde, 1/3/1982 tarihindensonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. MerkezBankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birliktebirikmiş kesenekleri iade edilir.

1/3/1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılanödemeler ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerinedaha önce tazminat ödenenlerin bu tazminatları, aşağıda yer alan aylıkgöstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar üzerinden ve özlük hakları ileilgilendirilmeksizin 31/12/1982 tarihine kadar ayrıca ödenmeye devam olunur.

Aylık Ödenecek

Göstergeler Miktar (TL.)

380 1 650

385 1 550

390 1 450

395 1 350

400 1 250

405 1 150

410 1 050

415 950

420 850

425 750

430 650

435 550

440 450

450 300

460 150

Yukarıda belirtilen süre içinde 146 ncı maddenin son fıkrasının uygulanmasınıgerektiren bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu miktarların ödenmesidurdurulur.

Geçici Madde 6 – Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun"Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesine eklenen fıkra uyarıncaödenmesi öngörülen özel Hizmet Tazminatı, 31/12/1980 tarih ve 2368 sayılıKanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ilebirlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir.

Geçici Madde 7 – 1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklikyapılıncaya kadar, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun"Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddesine bu Kanunun 13 üncü maddesiile eklenen (c) bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.

Buna göre ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre enyüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20'sini geçmemek üzereCumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince tespit olunur.(1)

———————————

(1) Bu fıkradaki % 20'lik tazminat oranı, 26/6/1984tarihli ve 241 sayılı K.H.K.'nin 27 nci maddesi ile % 40'ayükseltilmiştir.

Sayfa 156

4277

2443 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecekücretlerin tespitinde bu tazminat ayrıca dikkate alınmaz.

Geçici Madde 8 – 23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim veÖğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar,anılan Kanunun 1 inci maddesinde yer alan 1 000 lira 1 500 lira olarak ödenir.

Geçici Madde 9 – Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ileçalışanlarla sözleşmeli personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat edenler,öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerihükümleri, 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılankuruluşlarda 1/3/1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20/2/1979tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleritespit edilmek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibakettirilebilirler.

Geçici Madde 10 – (Ek: 30/12/1982 - 2771/9 md.) 657 sayılı DevletMemurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasında yazılı unvanlarıbu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1/3/1982 tarihinekadar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardanyükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (j) fıkrası hükümleri uygulanır.

24/2/1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesi:

Geçici Madde 5 – 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum veKuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ileBakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli ve657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitiminekadar geçerlidir.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ

1) 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri:

Bu kararnameye göre yapılacak intibakların esasları:

Geçici Madde 1 – 30/11/1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiğitarih arasında 1327 Sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar, 30/11/1970tarihindeki hukuki durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümlerçerçevesinde 1/6/1973 tarihinden geçerli olmak üzere ek geçici 45 inci maddedesözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.

Bu düzenlemede 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ve geçecekbaşarılı hizmet süreleri, ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları dereceve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 incimaddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni bekleme sürelerinden artan sürelerüst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate alınır.

Şu kadarki, öğrenim durumları itibariyleyükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında yukarıdaki fıkra iledeğerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kademe ilerlemesinden sayılır.

Sayfa 157

4278

Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlardadeğerlendirilecek bu süre öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiylekazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.

Bu Kararname ile yapılan intibaklar sonunda memurlar lehine doğan farkların1/6/1973 den itibaren ödeneceği:

Geçici Madde 2 – (Birinci fıkra ile ikinci fıkra-son cümlesi hariç-iptal: AnayasaMahkemesinin 8/10/1974 tarih E. 1974/18 K. 1974/42 sayılı kararı)

Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylıkveya ikramiye farkı ödenmez.

(Üçüncü fıkra İptal: Ana Mah. 8/10/1974tarih ve E. 1974/18, K. 1974/42 sayılı kararı)

İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğuderece ve kademeden aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve dereceyükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, buyükselmede, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri, ilgililerin öğrenimdurumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez.

Şu kadar ki, bunlardan 1/6/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliyeayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiylegörevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri, bu karaname ile getirilenintibak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylıkderece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek farklarıilgililerce, karşılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.

Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/6/1973 tarihi arasında yaşhaddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlarınkararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hakaylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yenitutarlara göre hesaplanır.

2) 30/5/1973 tarihli ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı K.H.K.'yeeklenen hükümleri:

Geçici Madde 3 – Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine aitişlemlerin 1/6/1973 tarihine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibakçizelgelerinin tanzimini müteakip gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmakkaydiyle aylıklarının geçici 2 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ödenmesinedevam olunur.

İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılıBütçe Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleritamamlanıncaya kadar aylıklar, intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece vekademeler üzerinden ödenir.

Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 1/10/1973 tarihini geçemez.

Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurlarıhakkında intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri,yurt dışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 incimaddenin (B) bendine göre işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı aylıklarımezkür maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmaksuretiyle bulunur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül edendöviz miktarı (yurt dışı emsallerde bir değişiklik yapılmadıkça) 31/5/1973tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.

Şu kadarki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleriderece ve kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilikyönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.

Geçici Madde 4 – A) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerininuygulanması sonunda Devlet Memuruna;

Sayfa 158

4279

a) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesininüstünde olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece vekademeden,

b) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesineeşit olduğu takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,

aylık ödenir.

Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31/5/1973 tarihinde almaktaoldukları aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara,ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül edenkademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.

B) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesininaltında olan Devlet Memuru hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göreişlem yapılır.

(A) Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylıködenenlerin;

a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesiyapmaları,

b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmelerive üst derecede boş kadronun bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri,

caizdir.

Geçici Madde 5 – Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici49 uncu madde gereğince yapılacak değerlendirmeler de dikkate alınarak1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri,ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece vekademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyledeğerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üstderecede dikkate alınır.

Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her nesuretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısiyle1/3/1970 tarihinden 1/6/1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesiyapılmaz.

3) 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde 1 – Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yenidengetirilen hükümlere uyanların intibakları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncımaddesinin bu Kararnameyle değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun HükmündeKararnamelerin geçici 1-4 üncü maddeleri hükümleri de gözönünde bulundurularakve söz konusu geçici maddelerdeki tarihlerden geçerli olmak üzere yenidendüzenlenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28/2/1974 tarihinigeçemez.

4) 15/1/1974 tarihli ve 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçicimaddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecedebulunanlar 15 inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları,haklarında

Sayfa 159

4280

genelhükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesiüzerinden ödenir. 16 ncı derece kadrolar Bütçe Kanunlarının intibakdüzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca karşılığı olan 15inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sırasında boşbulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci derecekadrolar olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihindenitibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığınagönderilir.

Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.

Geçici Madde 2 – 23/12/1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile tesbit olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekligörevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.

5) 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçicimaddeleri:

Geçici Madde 1 – 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KanunHükmünde Kararname uyarınca personel rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncayakadar, anılan Kararname Kapsamına giren kuruluşlarda, 1, 2, 3 ve 4 üncüderecelerden alınabilecek kadrolar ve 500 veya 400 ek gösterge verilebilecekgörevler, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmişkadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle veyılda bir defa olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

Geçici Madde 2 – Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halengörevli bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bugörevlerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşükolamaz.

Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ekgöstergelerin yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlarhakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c)fıkrası uygulanmaz.

Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncümaddesinin (j) fıkrasına dahil edilen "Başbakanlık Uzmanı" ünvanı ileaynı maddeye eklenen (k) fıkrasında yazılı ünvanları ilgili fıkralarda yazılışartlarla kazanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzükve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlarhakkında da anılan fıkralar hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 5 – İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncayakadar, Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, BaşbakanMüşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri,Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve UzmanYardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındakihükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 8/6/1984gün ve 203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde belirtilenşartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartlararanır.

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerektirenkonularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personelçalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancıelemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

Sayfa 160

4281

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı veher çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. EmekliSandığı ile ilgilendirilir.

6) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmeliklerDevlet Personel Başkanlığınca en geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamayakonulur. Bu süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerinuygulanmasına devam edilir.

7) 23/1/1987 tarihli ve 269 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 ncimaddedeki oran % 25 olarak uygulanır.(1)

8) 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetleri ile teknikhizmetlerinde (yöneticiler dahil), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabiolarak çalışanlardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bustatüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ilemüracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıklailgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğineesas aylıkları üzerinden % 15 olarak kesilir, kurumları da % 20 karşılıköderler.

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynımiktarda artırılır.

9) 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun HükmündeKararnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangimiktarlarda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.

10) 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesininOrtak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarısözkonusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgilikanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir dereceyükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzeresözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyleişlem yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilenkuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Geçici Madde 2 – İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ileidare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genelmüdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kuruluüyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.

——————————

(1) Bugeçici maddede sözü edilen 2 nci madde, 23/1/1987 tarih ve 269 sayılıK.H.K.'nin 2 nci maddesi olup 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 213üncü maddesinden sonra zam ve tazminatlar bölümü olarak eklenen ek maddenin (d)fıkrasına işlenmiştir.

Sayfa 161

4282-(4282-2)

11) 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanınıalmış olup, 13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 ncimaddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında damezkur fıkra hükümleri uygulanır.

12) 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükmüdür:

Madde 3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk SilahlıKuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergedenyararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) GenelkurmayBaşkanı, 4500

b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandar-

ma Genel Komutanı, 4200

c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başka-

nı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, 4000

d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay

Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, DanıştayBaşsavcısı, 3800

e) (Değişik: 25/1/1990-KHK-402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, AnayasaMahkemesi,Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili,Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar,Müsteşarlar,Talim ve

Terbiye KuruluBaşkanı, 3500

f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. 2600

g) (Ek: 23/10/1989-KHK-386/2 md.) Talim ve Terbiye Kuruluüyesi 2400

Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmaktaolan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

30.6.1989itibariyle 15.7.1989 tarihinden

uygulanmakta olan itibaren uygulanacak

Ek Göstergeler Ek Göstergeler

————————— —————————

3300 3800

3000 3500

2700 3200

2400 2900

1950 2400

1800 2150

1650 2000

1500 1800

1200 1500

900 1100

600 750

450 550

300 400

150 200

13) 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı KHK'nin hükmü:

Geçici Madde 4 – 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılıKanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun HükmündeKararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmışolanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer,bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar.

Sayfa 162

4283-4285

657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

657 Sayılı Kanunun 191 inci ve 192 ncimaddeleri; 31/7/1970 1327 68

657 Sayılı Kanunun geçici 14,15,17,18 ve19 uncu mad-

deleri; 31/7/1970 1327 85

657 Sayılı Kanunun geçici 21 incimaddesi; 31/7/1970 1327 87

657 Sayılı Kanunun 22, 49, 75, 152, 153,168, 173, 234 ve 238 inci maddeleri ile geçici 3, 4, 7,16, 22 ve 24 üncümaddeleri ve bu Kanuna 1327 sayılı Kanunun 74 üncü

maddesi ile getirilen ek 4 üncümaddesi; 23/12/1972 KHK-2 5

657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ve1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ileeklenen Ek Geçici maddelerden 27, 29, 36,

39, 45, 53 ve Ek Geçici 5 incimadde; 30/5/1974 KHK-12 2

15/5/1975 1897 2

657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 229,230 uncu maddeleri ile 7 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin geçicimaddesi; 30/5/1974 KHK-12 7

15/5/1975 1897 7

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 4üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasındaki "bu Kanunun 196 ncımaddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerin-

de"ibaresi; 2/2/1982 2595 19

154üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Emek-

li Kanunu hükümleri dışında"ibaresi; 12/2/1982 2595 19

190ıncı maddesi ve Ek Geçici 20 ncimaddesi; 12/2/1982 2595 19

1765 sayılıÜniversite Personel Kanununun değişik16 ncı

maddesinin ikincifıkrası; 12/2/1982 2595 19

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa24/12/1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü madde-

nin yedinci fıkrasının (a) ve (b)bendleri; 12/2/1982 2595 19

Sayfa 163

4286

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya KanunHükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 5inci maddesi 12/2/1982 2595 19

13/6/1968 tarih ve 1046 sayılı KadroDolayısıyla Açıkta Kalanların Açıkta geçirdikleri Sürelerin Kıdem veEmekliliklerine sayılmasına Dair Kanunun tümü; 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve diğer Kanunların bu Kanunaaykırı hükümleri 12/5/1982 2670 41

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun EkGeçici 7 inci

maddesinin sonfıkrası 26/6/1984 KHK-241 40

926 sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanununun

Ek 18 inci maddesinin birinci ve ikincifıkrası 26/6/1984 KHK-241 40

2247 sayılı Uyuşmazlık MahkemelerininKuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 38 inci maddesinin birinci

fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40

5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanun (1/1/1933 tarihin-

de) 18/12/1986 KHK-266 2

657 sayılı Kanunun değişik 92 incimaddesinin 2 nci fık-

rası ile 116 ncımaddesi 29/11/1984 KHK-243 56

6245 sayılı Kanunun değişik 34 üncümaddesinin ikinci

fıkrası 23/1/1987 KHK-269 4

26/6/1984 tarih ve 241 Sayılı KHK'nin37.maddesinin (e) fıkrası 30/12/1987 KHK-306 18

a) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikincifıkrası,

b) 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesininbirinci fıkrası,

c) 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hizmeti Tazminatı Ödenmesi HakkındaKanun ile ek ve değişiklikleri,

d) (Değişik: 12/4/1990-KHK-420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,

e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 9 uncu maddesi,

f) 2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek vedeğişiklikleri,

g) 6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 8 inci maddesinin 3 üncüfıkrası, 9/4/1990 KHK/418 45

Sayfa 164

4286-1

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya KanunHükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

a) Fazla mesai ücreti ödenmesineilişkin;

1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 22/9/1988 tarihli343 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5 incifıkrası,

2) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/4/1988 tarihlive 3424 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi,

3) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 351 sayılı KanunHükmünde Kararname ile değişik 31 inci maddesi,

4) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 41 inci maddesininson fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası,

5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılıKanunla değişik

16 ncı maddesinin son fıkrası,

6) 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi,

7) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesininson fıkrasının son cümlesi,

8) 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 24 üncü maddesine 13/4/1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun HükmündeKararname ile eklenen (d) bendi,

9) 8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin6 ncı maddesi,

10) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 15/5/1991 tarihli ve 3742 sayılıKanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendinin son fıkrası,

11) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanuna 29/5/1991 tarihli ve 3745 sayılı Kanunlaeklenen ek 2 nci maddesi,

b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418 sayılı Kanunun32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının15/12/1990 tarihli ve 3689 sayılı Kanunla değişik (a) bendi,

c) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 42 ncimaddesi,

Sayfa 165

4286-2

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun HükümleriTarihi Sayısı Maddesi

d) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılıAdli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesiile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten KaldırılmasıHakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Bu hesabayatırılan paraların % 10'u her ayın ilk haftası içinde Ankara'da bir kamubankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. Mahallihesapta toplanan paraların arta kalanı o yargı çevresinde görevli adli yargıhakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi,mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personeline (ceza infazkurumları personeli hariç) ayda bir eşit miktarda ödenir." cümleleri ile 7ve 8 inci fıkraları,

e) Diğer kanun ve kanun hükmündekararnamelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri,

f) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin 23/1/1987 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve 3 üncümaddelerinde yer alan Yüksek Hakimlik Tazminatı göstergelerinin 1/1/1992 vemüteakip yıllarda yükseltilerek uygulanmasına ilişkin hükümleri

ile 20 ncimaddesi, 5/7/1991 KHK/433 16

a) 14/7/1965tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birincifıkrasında geçen "Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarlarıve yardımcıları (MİT hariç) ..." ibaresi,

b) 433 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen fıkra,

c) 10/10/1984tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde KararnameninDeğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (a)

bendi, 27/12/1991 KHK/475 11

657 sayılı Kanunun ek 26 ncımaddesinin (b) fıkrasın

da yer alan (Valiler için İlValiliğinde)ibaresi, 1/7/1992 3828 1

657 sayılı Kanunun 195, 196,197, 198 ve Ek 28 nci

maddeleri 2/12/1993 3920 2

657 sayılı Kanunun 36 ncımaddesinin VIII yardımcı

Hizmetler Sınıfı bendine 527sayılı KHK ile eklenen

fıkra; 28/2/1995 4081 3

Sayfa 166

4287

657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞEGİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

819 (1/3/1966 tarihinden geçerli olmak üzere) 31/12/1969

1069 – 1/1/1969

1127 – 28/2/1969

1136 – 7/7/1969

1327 – 14/8/1970

1449 – 30/11/1970

1503 – 1/12/1970 den geçerli olarak 31/12/1971

KHK -1 – 12/9/1972

KHK -2 87, 88 ve 89 uncumaddeler 1/6/1973

Diğerhükümleri 30/12/1972

KHK -3 – 7/4/1973

KHK -4 – 9/4/1973

KHK -5 – 31/5/1973

KHK -6 – 16/6/1973

1757 – 17/7/1973

1765 – 8/7/1973

KHK -7 4 üncümd. 15/9/1973

Diğerhükümleri 31/10/1973

KHK -8 6 ncımadde 1/12/1973

Diğerhükümleri 18/10/1973

KHK -9 1, 2, 4, 5,6 ve geçici 1 ve 2 nci maddehükümleri 1/2/1974

3 üncümadde 1/3/1974

KHK -10 – 30/1/1974

KHK -11 – 15/2/1974

KHK -12 65 nci madde, 68 ncimaddenin (A) bendi, 1327 sayılı Kanunun

71 nci maddesi ile getirilen ek maddehükümleri 1/3/1975

99 uncu maddehükümleri 1/7/1974

Diğerhükümleri 31/5/1974

1897 59, 74,77 nci maddeleri ve 68 inci maddenin (B) bendi hüküm-

leri 26/5/1975

Diğer maddehükümleri 1/3/1975

Sayfa 167

4288

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2156 – 1/3/1975 tarihinden geçerli olarak 29/6/1978

KHK -14 – 1/11/1978

2182 – 1/3/1979

2183 – 28/2/1979

2228 – 28/2/1979 tarihinden geçerli olarak 25/4/1979

2261 – 23/2/1980

2381 – 5/2/1981

2509 – 1/9/1981

2543 – 24/10/1981

2595 – 1/3/1982

2670 - 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncımaddeler 16/8/1982

- 16 ncı maddesi (27/9/1983 tarih ve 2906 Sayılı Kanunun

1 nci mad.gereğince) 1/1/1985

- Diğerhükümleri 16/5/1982

2771 2 ncimaddesi 16/5/1982

- 4, 6, 7 ve 10 uncumaddeleri 1/4/1983

- Diğerhükümleri 1/1/1983

2902 – 29/9/1983

2906 – (16/5/1982 den geçerli olmak üzere) 29/9/1983

KHK -78 – 16/9/1983

2910 – 8/10/1983

2946 - 5 nci maddenin 6ncı fıkrası ile 6 ncımadde 1/7/1984

- Diğerhükümleri – 11/11/1983

Sayfa 168

4289

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2954 -4,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32 nci

maddeleri 14/11/1983

- Diğerhükümleri 1/1/1984

KHK -199 – 21/5/1984

KHK -241 – 1/7/1984 tarihinden geçerli olarak 29/6/1984

KHK -243 – 31/12/1984

KHK -244 – 28/12/1984

KHK -265 – 31/12/1986 tarihinden geçerli olarak 1/1/1987

KHK -269 4 üncümaddesi 1/3/1987

Diğerhükümleri 2/2/1987

KHK -281 – 1/7/1987

KHK -276 – 29/9/1987

KHK -306 – 1/1/1988

KHK -309 – 13/1/1988

KHK -310 – 5/2/1988

KHK -311 – 29/2/1988

KHK -318 2 ve Geçici2 15/4/1988

DiğerHükümleri 31/3/1988

KHK -331 – 30/6/1988

KHK -333 – 5/8/1988

KHK -351 2, 7, 15, 16 ve 20 Yayımı olan 30/12/1988 tarihini takibeden aybaşı

3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve18 15/1/1989

Diğerhükümleri 30/12/1988

3520 – 10/2/1989

KHK -366 – 15/4/1989

KHK -368 – 14/6/1989

KHK - 375 2,3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29 30 ve31 15/7/1989

28 Tazminat nisbetlerinin tespit edildiği tarihi izleyen aybaşında

Diğermaddeleri 1/7/1989

KHK - 378 – 8/11/1989

KHK -386 – 2/11/1989

Sayfa 169

4290

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK/402 – 15/2/1990

KHK/418 a) 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 32,

33, 35, 36, 37 ve 45 incimaddeleri 1/1/1991

b) 30 ve 38 incimaddeleri 1/7/1990

c) 34 üncümaddesi 15/1/1991

d) 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncımaddeleri Yayımını izleyen aybaşında

e) 39 uncu maddesi 1990-1991 öğrenim döneminde uygulanmaya başlanmaküzere, bu konuda Bakanlar Kurulunca esas ve usullerin tesbitini izleyenaybaşında

f) Diğermaddeleri 11/4/1990

3649 – 25/5/1990

3657 – 20/6/1990

3697 – 18/1/1991

3698 – 1/1/1991

KHK/433 a) 1 ve 3 üncümaddeleri 1/1/1992

b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçentve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden;kadroları Emniyet HizmetleriSınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teş-

kilatı personeli için 15/8/1991

2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personeldenöğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı DevletMemurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve YardımcıSağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfınadahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "OrtakHükümler"bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlardabulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve BakanlıklardaKurul Başkanları,Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı KuruluşBaşkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar,Başkan, Müdür ve

Saymanlık görevlerinde bulunanlar için 15/1/1992

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdareAmirliği Hizmetleri,Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve AvukatlıkHiz-

metleri sınıflarına ait bulunan personeliçin 15/7/1992

4. Kapsama dahil diğer personel için 15/1/1993

c) Diğermaddeleri 15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

KHK/450 – 15/9/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 3/9/1991

KHK/458 – 15/10/1991

KHK/449 – 15/10/1991

Sayfa 170

4290-1

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe girenmaddeler giriş tarihi

KHK/461 – 8/11/1991

KHK/475 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b)bendi 15/1/1992

Diğerleri 10/1/1992

3803 – 1/11/1992

3814 5 ve 6ıncımaddeleri 1/1/1992

Diğerleri 3/7/1992

3828 – 11/7/1992

3872 – 1/1/1993 tarihinden geçerli olmak üzere

23/3/1993

KHK/486 – 15/7/1993

KHK/494 – 9/9/1993

KHK/495 – 1/9/1993

KHK/501 – 8/9/1993

KHK/508 – 16/9/1993

KHK/514 – 13/9/1993

KHK/516 – 16/9/1993

3920 – 15/1/1994 tarihinden geçerliolarak 10/12/1993

KHK/527 – 20/5/1994

KHK/535 – 3/6/1994

4003 – 15/11/1994

4046 – 27/11/1994

4048 Geçici 1incimaddesi 2/12/1994

3 üncümaddesi 1/1/1995

Diğermaddeleri 15/1/1995

4049 – 6/12/1994

4065 – 30/12/1994

KHK/547 – 15/4/1995

KHK/562 7 ncimaddesi 15/8/1995

14 üncü maddesiyle geçici 1 incimaddesi 1/1/1996

Diğermaddeleri 25/7/1995

4160 Ek 35incimaddesi 19/7/1996

Diğermaddeleri 05/08/1996

KHK/569 – 25/1/1997

Sayfa 171

4290-2

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe girenmaddeler giriş tarihi

KHK/570 – 15/4/1997 tarihinden geçerli olmak

üzereyayımı olan 3/4/1997 tarihinde

KHK/571 – 30/5/1997

KHK/572 53 üncü maddesinin ikincifıkrası 1/1/2001

DiğerMaddeleri 6/6/1997

4275 – 17/6/1997

4359 1, 2, 3üncümaddeleri 1/1/1998

Diğermaddeleri 4/4/1998

4375 – 2/8/1998

4382 – 24/10/1998

4576 – 13/6/2000

4587 – 4/7/2000

KHK/608 – 25/8/2000

KHK/610 – 4/10/2000

KHK/613 – 4/10/2000

KHK/616 – 4/10/2000

KHK/617 – 4/10/2000

KHK/618 – 4/10/2000

KHK/619 – 4/10/2000

4636 – 13/4/2001

KHK/631 – 12 ncimaddesi 1/8/2001

– 2, 3 5, 6, 8 ve 9 uncumaddesi 1/1/2002

– 1, 11, 15, 16, 17 ve geçici 2 ncimaddeleri 15/1/2002

– Diğermaddeleri 13/7/2001

4748 – 9/4/2002

4848 – 29/4/2003

4856 42 ncimaddesinin (d)bendi 21/10/2001

-Diğerhükümleri 8/5/2003

4904 – 5/7/2003

4905 – 1/7/2003

4924 – 24/7/2003

4947 – 24/7/2003

4969 - 4 üncümadde 24/7/2003 tarihinden geçerli olmaküzere 12/8/2003

5176 29 8/6/2004

5204 152 1/1/2005

5223 104,108 21/7/2004

5234 36 16/7/2004tarihinden geçerli olmak üzere 21/9/2004

79, 80,125, 209, Ek madde36, 21/9/2004

I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik

171, Ek madde 34 ve38 1/1/2005

5251 36,152, I sayılı Cetvelde yapılandeğişiklik 8/11/2004

5256 36,152, I sayılı Cetvelde yapılandeğişiklik 13/11/2004

5263 36,152, I sayılı Cetvelde yapılandeğişiklik 9/12/2004

5335 4, 36, 48, 202, 206 ve207 27/4/2005

202 15/1/2005

5345 36, 59 maddeler ve I, II, IV sayılıCetvellerde yapılan değişikler 16/5/2005

5371 Madde 86, Ek madde33 5/7/2005

5378 Madde 53, Ek madde39 7/7/2005

5429 Madde36,59,152, I ve II sayılı cetvellerde

yapılan değişiklik 18/11/2005

5436 36, 152 (II- Tazminatlar kısmı) (I Sayılı Ek

Gösterge Cetveli), (IV Sayılı Makam Tazminatı

Cetveli) 24/12/2005

5473 152,(II Sayılı Ek Gösterge Cetveli),(Ek IV Sayılı

Makam Tazminatı Cetveli) 31/3/2006 tarihini

izleyen aybaşı

4, 86, 146, 176, 202 31/3/2006

5502 36, 152,(I ve II Sayılı Ek Gösterge Cetveli),(Ek IV Sayılı

Makam Tazminatı Cetveli) 20/5/2006

5528 Madde 88 ve175 4/7/2006

Sayfa 172

4290-3

Değiştiren Yürürlüğe

Kanun 657 Sayılı Kanunun Değiştirilen Maddeleri giriş tarihi

5540 152, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Makam TazminatıCetveli 5/7/2006

5535 Geçici Madde34 8/7/2006

5538 108 1/6/2006 tarihinden geçerli olmak üzere

2/7/2006

152, Geçici Madde 35, (IV) Makam Tazminatı Cetveli,

(I) Sayılı Cetvel 12/7/2006

5548 Madde 36 Ortak Hükümler Bölümü 1/10/2006

5620 Madde4 21/4/2007

5655 209 ve Ek Madde22 20/5/2007

5670 (I) Sayılı Cetvel (GAP İd.Bşk.Yrd.) 1/11/2007

5728 48 8/2/2008

5737 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (IV) Makam 27/2/2008

Tazminatı Cetveli

5757 36, 152 8/5/2008

5793 EkMadde 33 6/8/2008

5797 (II) Sayılı Cetvel 19/8/2008

(5754 sayılıKanun

İle değişik )5510 107, 209 ve Ek Madde22 1/10/2008

5809 36, 152, (I) Sayılı Cetvel 10/11/2008

5830 36, 152, (I) SayılıCetvel 16/1/2009

5902 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) SayılıCetvel 17/6/2009

5916 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel,

(IV) Sayılı Cetvel 9/7/2009

5917 Ek Geçici Madde 13, (I) SayılıCetvel 10/7/2009

4 1/1/2010

5947 Ek Madde33 30/1/2010

5952 (I) ve (II) SayılıCetvel 4/3/2010

5953 (I) ve (II) SayılıCetvel 9/3/2010

5978 36, 59, 152, (I) ve (II) SayılıCetvel 6/4/2010

5984 36, 152, Ek Madde 32, (I) SayılıCetvel 13/6/2010

6002 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel,

(IV) Sayılı Cetvel 13/7/2010

6004 36, 59, 152, (I) Sayılı Cetvel 13/7/2010tarihinden otuz gün sonra

6009 79 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak

üzere1/8/2010

6083 36, 152, (I) Sayılı Cetvel, (II) SayılıCetvel 10/12/2010

6085 (II) ve (IV) Sayılı Cetvel 19/12/2010

6093 36, 152, (I) ve (II) SayılıCetvel 30/12/2010

Sayfa 173

4290-4

Değiştiren Yürürlüğe

Kanun 657 Sayılı Kanunun Değiştirilen Maddeleri giriş tarihi

6111 2,26,37,38,50,53,56,57,58,64,65,66,68,77,91,98,100,101,104,105,106,

108,109,110,111,112, 113,115,117,118,119,120,121,122,123,125,129,

132,133,135,136, 160,202,208,226,227,231,Ek Madde 2,3,4,6, 7,8,9,13,

16,17,18,20,21,25, 30,Geçici Madde 5,6,8,12,13,20,23,26,27,28,29,30,

31,32,33,36, Ek Geçici Madde 4,6,7,8,11,18,22,23,24,26,28,30,32,33,34,

35,37, 40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58 ve Ek GeçiciMadde 25/2/2011

Ek Madde 8/sonfıkra 1/1/2012

6114 36, 152, (I) SayılıCetvel 3/3/2011

6191 1 22/3/2011

6216 59, (II) SayılıCetvel 3/4/2011

KHK/632 Geçici Madde37 4/6/2011

KHK/643 Ek Madde 40, Geçici Madde38 8/6/2011

36, 59, 152, (I),(II) ve (IV) Sayılı Cetvel 12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili

Seçiminden sonra kurulan ilkBakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

KHK/644 36, 152, (I), (II) ve (IV) SayılıCetvel 12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili

seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

KHK/646 36, 152, (I), (II) ve (IV) Sayılı Cetvel 10/7/2011

KHK/649 36, 59, (I) SayılıCetvel 17/8/2011

KHK/650 28 26/8/2011

KHK/651 36, 152, (1)Sayılı Ek Gösterge Cetveli 27/8/2011

Sayfa 174