GEÇMİŞE DÖNÜK İŞVEREN PAYI KESİNTİLERİ ALINABİLECEK PDF Yazdır E-posta
26 Mart 2007 / Pazartesi
Image4/b’li personelin döner sermayelerinden yapılan yüzde 19.5 oranındaki işveren katkı payının kesilmemesi için yürüttüğümüz mücadele başarıyla sonuçlandı. 12 Şubatta Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine konuyu iletmiş ve her iki Bakanlığında konuya ilişkin yazı yazacağını duyurmuştuk. Maliye Bakanlığının konuyu yazılı olarak iletmesinin ardından Sağlık Bakanlığı da 26 Mart 2007 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine bir Genelge göndererek konuyu duyurdu. Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, geçmişe dönük ödemelerin yapılması için de Sağlık Bakanlığıyla görüştü.

Bu görüşmede, 4/B’li personelden şimdiye kadar yapılan işveren kesintilerinin de ödenmesi istendi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu talebimiz üzerine personelin başvurması durumunda geçmişe dönük ücretlerin de ödeneceğini bildirdi.

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, geçmişe dönük ücretlerin talebi için örnek dilekçe hazırladı. 4/B’li personel bu örnek dilekçelerle kurumlarına müracaat edip geçmişe dönük ödemeleri talep edecek. Başvurduğu halde geçmişe dönük ücretlerini alamayan personel ise sendika Genel Merkezimize başvurması halinde Bakanlıkla görüşme yapılarak ücretlerini almaları sağlanacak.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

…………………….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

 

Hastanenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine istinaden …………………….. olarak görev yapmaktayım.

Tarafıma ödenen döner sermaye katkı payından SSK işveren payı kesintisi yapılmasının mevzuata aykırı olduğuna dair Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2007 tarih ve 4303 sayılı yazısı Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir.

Söz konusu yazı üzerine Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 26.03.2007 tarih ve 2007/20 sayılı bir genelge yayınlamıştır.İlgi genelgede; Sigorta primi işveren hissesinin, personelin tavan ek ödeme tutarının içerisine dahil edilmeden döner sermaye işletmelerince ayrıca ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bugüne kadar döner sermaye katkı payımdan kesilen SSK işveren payının tamamının yasal faizi ile birlikte tarafıma geri ödenmesini aksi halde yargı yoluna başvuracağım hususunda gereğini önemle arz ederim. .…./..…/2007

 

 

Adres:  Ad – Soyad

 İmza

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞININ GENELGESİ:

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı :B.10.0.SGB.0.81.00.02/ 3302(3122) 26/03/2007

Konu :4/B’li Personelin SSK Prim Kesintisi

 

 

 

GENELGE

 2007/ 20

 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı “Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personele, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”a istinaden görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olması sebebiyle Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilmektedir. Sözleşmeli personelin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilmesi nedeniyle bunlara döner sermayeden yapılacak olan ek ödemeden, gelir ve damga vergisinin yanı sıra, 506 sayılı Kanunu’nun 78 inci maddesi hükmü çerçevesinde sigorta prim kesintisi yapılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlar, 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 8 ve 11 inci maddeleri uyarınca, ilgili kurum veya kuruluşun cari yıldaki döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda % 50’sini, kuruluşlarda ise %65’ini aşmayacak şekilde dağıtılabilecek döner sermaye tutarını belirlemekte olup;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin, ilgili mevzuatı uyarınca gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulması,

2) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeden kesilecek olan sigorta prim kesintisine ilişkin olarak;

 a)  Kişi sigorta payının personele yapılacak ek ödemeden kesilmesi,

 b) Sigorta primi işveren hissesinin, personelin tavan ek ödeme tutarının içerisine dahil edilmeden döner sermaye işletmelerince ayrıca ödenmesi, (sigorta primi işveren hissesinin personele yapılacak ek ödemeden kesilmemesi yani sigorta primi işveren hissesinin personele yapılacak ek ödemeden ayrı olarak kurum döner sermayesinden karşılanması gerekmektedir.)

  c) Yapılan sigorta prim kesinti ve ödemelerinden dolayı, ilgili kurum veya kuruluşun cari yıldaki döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda % 50’sinin, kuruluşlarda ise %65’inin aşılmaması gerekmektedir.  

Bilgilerinizi ve konunun İliniz dahilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

 

 

 

 Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan.a

DAĞITIM: Müsteşar

Gereği:

A Planı