Ek Ödeme KHK’sı Sağlık Çalışanları İçin Ne İfade Ediyor? PDF Yazdır E-posta
11 Kasım 2011 / Cuma
2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır.
Eşit işe eşit ücretin uygulanmasının için yürürlüğe konulduğu ifade edilen söz konusu kararnamede bürokratlara üst düzey ücret artışı yapılırken, maalesef kamu çalışanları ve özellikle  sağlık çalışanları mağdur edilip üvey evlat muamelesi görmüşlerdir.

375 Sayılı KHK'daki Ek-2 Ek-3 Kalktı Ek-9 Geldi
Kararname ile birlikte daha önce ek ödemelerin dayanağı olan 375 Sayılı KHK'nin EK-2 ve EK-3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılarak, bunun yerine yeni bir ek madde eklenmiş, yeni eklenen EK-9 uncu maddeye göre; aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla KHK'ya ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması öngörülmüştür. Söz konusu ek ödemelere ilişkin bu hüküm 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek Ödemelerde Artış Oldu.
666 sayılı KHK'nın 5. maddesinin (c) bendi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası yeniden düzenlenerek, "bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK'nın ek 9. maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarı ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz." şeklinde değiştirilmiştir. Bu hükme göre, sağlık personeline ödenen döner sermayeden ödeme miktarı, 375 sayılı KHK'ya göre ödenmesi gereken ek ödeme miktarından düşük olamayacaktır. Sağlık personelinin alacağı döner sermaye miktarı bu tutarın üzerinde ise kendi döner sermaye ek ödemesini alacaktır. 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte üniversite hastanelerinde görev yapan personelin de yukarıdaki hükümlerden faydalanması amaçlanmıştır. 666 Sayılı KHK'ye ekli (I) sayılı cetvele göre yapılan hesaplamalar aşağıda gösterilmiş olup, tablodan da anlaşılacağı üzere, eski düzenlemeye göre, sağlık çalışanlarının alacakları ek ödeme miktarlarında artış yaşanmıştır.

Üniversitelerde Performansa Geçilene Kadar EK-9 Göre Ek Ödeme Alacak
Ayrıca 666 Sayılı KHK ile 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen geçici 17 nci madde hükmüne istinaden, üniversitelerde performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi yapılıncaya kadar, 2547 Sayılı Kanunun 58 nci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personelin de Ek-9 uncu madde uyarınca ek ödeme alacağı belirtilmiştir. Yani performansa dayalı döner sermaye ödemelerine ilişkin uygulama başlayıncaya kadar, üniversite hastanelerinde görevli çalışanlar da yukarıda açıklamalarına yer verdiğimiz EK-9 uncu maddeye istinaden ek ödeme alabileceklerdir.

EK Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılmaması Eksikliktir
Ancak tüm kamu çalışanlarının mali haklarına ilişkin düzenlemelere yer verilen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, sağlık çalışanları açısından ek ödemeye ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, sendikamız olarak sık sık gündeme getirdiğimiz ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca yine birçok eleştirilere maruz kalan ve çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan istihdam politikalarının bir sonucu olarak, 4/C statüsünde çalışan personelin bu haklardan yararlandırılmasına yönelik bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

PERSONELİN ALMAKTA OLDUĞU VE YENİ DÜZENLEMELER SONUCU ALACAĞI EK ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI TABLO

Kadro ve Görev Ünvanı

Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Fark

(TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

 

 

 

 

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı,  APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

67

410,3

115

704,2

293,9

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

67

410,3

110

673,6

263,3

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

67

410,3

100

612,4

202,1

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

115

704,2

300,0

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

105

643,0

238,8

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

95

581,8

177,6

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

110

673,6

275,6

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

100

612,4

214,4

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

398,0

90

551,1

153,1

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

85

520,5

122,5

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

96

587,9

150

918,6

330,7

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

96

587,9

140

857,3

269,4

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

91

557,3

130

796,1

238,8

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

120

734,8

232,7

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

82

502,1

90

551,1

49,0

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

85

520,5

18,4

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

200

1224,7

716,4

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

190

1163,5

600,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

190

1163,5

655,2

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

170

1041,0

538,9

c) Diş tabiplerinden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

76

465,4

185

1132,9

667,5

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

76

465,4

175

1071,6

606,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

76

465,4

165

1010,4

545,0

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

112

685,9

165

1010,4

324,5

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

112

685,9

155

949,2

263,3

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

112

685,9

145

887,9

202,0

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

74

453,2

140

857,3

404,1

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

74

453,2

130

796,1

342,9

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

120

734,8

293,9

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

72

440,9

115

704,2

263,3

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

72

440,9

105

643,0

202,1

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

72

440,9

95

581,8

140,9

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

90

551,1

110,2

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-4 dereceden aylık alanlar

63

385,8

90

551,1

165,3

2) 5-7 dereceden aylık alanlar

63

385,8

80

489,9

104,1

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

63

385,8

70

428,7

42,9

 

(NOT: Yukarıda yer verilen hesaplamalar şu anki alınan maaşlara göre hesaplanmış olup, 2012 yılında farklılık gösterebilir. )